Šimtas iškiliausių Prienų krašto asmenybių

0
3059

Dėkojame aktyviai dalyvavusiems akcijoje „100 IŠKILIAUSIŲ PRIENŲ KRAŠTO ASMENYBIŲ“
Džiaugiamės, kad savo nuomonę pareiškė 1437 respondentai.

Suskaičiavus balsus gautus paštu, el.paštu, telefonu, muziejaus tinklapyje, Facebooke, bei įvertinus nuomones, pareikštas tiesiogiai atvykus į muziejų, skelbiame galutinį 100-tuką.
Tikimės netrukus išleisti leidinį „100 IŠKILIAUSIŲ PRIENŲ KRAŠTO ASMENYBIŲ“ .

„100 IŠKILIAUSIŲ PRIENŲ KRAŠTO ASMENYBIŲ:
 1. ADAMONIENĖ ANARSIJA
 2. ALEKNAVIČIENĖ ANTANINA
 3. ALEKSYNAS KOSTAS ALGIRDAS
 4. AŠMANTAS LEONAS VAIDOTAS
 5. AUKŠTAKALNYTĖ-HANSEN EGLĖ
 6. BALTRUŠAITIS JUOZAS- TIGRAS
 7. BARANAUSKAS MARIUS
 8. BARTNINKAITĖ RŪTELIONIENĖ PETRONĖLĖ
 9. BIČKAUSKAS EGIDIJUS
 10. BIELIAUSKAS PRANAS
 11. BRUNDZA JUOZAS
 12. BUBNYS VYTAUTAS
 13. BULIKA BRONIUS
 14. BULOTAS ALFONSAS
 15. BUZAS POVILAS
 16. DABRIŠIUS GINTAUTAS
 17. DAUNORA KOSTAS (KONSTANTINAS)
 18. DVILINSKAITĖ LAUKIENĖ DANUTĖ
 19. EIDUKEVIČIUS JUOZAS
 20. FYLERYTĖ RASLAVIČIENĖ DALYTĖ
 21. GARMUTĖ SKUČAITĖ KATARINA ANTANINA
 22. GARMUS POVILAS
 23. GREIMAS JULIUS
 24. GRINKEVIČIUS KAZIMIERAS ANTANAS
 25. GUREVIČIUS VYTAUTAS
 26. JANČORAS ALOYZAS
 27. JUODIS JURGIS
 28. JUODSNUKIS TADAS
 29. JURŠIENĖ STEFA
 30. KAIRAITYTĖ-MARCINKEVIČIENĖ IRENA
 31. KAJOKAS DONALDAS
 32. KALINAUSKAS ROLANDAS
 33. KANDROTAI DANGUOLĖ IR VYTAUTAS
 34. KARVELIS PETRAS
 35. KAZLAUSKAS JONAS
 36. KEMEŽYTĖ BREDELIENĖ JANINA
 37. KLIMAITIS JUOZAS
 38. KRIKŠČIŪNAS ANTANAS
 39. KRIKŠČIŪNAS JURGIS-RIMVYDAS
 40. KRUPAVIČIUS MYKOLAS
 41. KUČINGIS ANTANAS
 42. KUDIRKA JUOZAS
 43. KUZMICKAS BRONISLAVAS JUOZAS
 44. LEONAS PETRAS
 45. LEONAS SILVESTRAS
 46. LINCEVIČIUS PETRAS
 47. LINKAITĖ MORTA-GĖLELĖ
 48. LYBERIS ANTANAS
 49. LUCKUS JUOZAS
 50. LUKŠA ANTANAS-ARŪNAS
 51. LUKŠA JUOZAS-VYTIS, KAZIMIERAS, SKIRMANTAS, ARMINAS, SKRAJŪNAS, MYKOLAITIS, DAUMANTAS
 52. MACEINA ANTANAS-JASMANTAS
 53. MACIULEVIČIUS GEDIMINAS
 54. MAČYS JONAS-KĖKŠTAS
 55. MARCINKEVIČIUS JUSTINAS
 56. MARKŪNAS RAIMUNDAS
 57. MARTIŠIUS FELIKSAS
 58. MAŠČINSKAS ROLANDAS
 59. MICKA ALBINAS
 60. MYKOLAITIS VINCAS-PUTINAS
 61. OSTRAUSKAS KOSTAS
 62. OŠKINIS BRONIUS
 63. PAKARSKAS VYTAUTAS
 64. PALIONIS JUOZAS
 65. PEMPĖ PETRAS GEDIMINAS
 66. PILIPAVIČIUS ALGIRDAS JUOZAS
 67. PYPLYS KAZIMIERAS-AUDRONIS, MAŽYTIS
 68. PŠEMENECKIS CEZARAS
 69. PURICKIS JUOZAS
 70. PUSKUNIGIS PRANAS
 71. RADKEVIČIŪTĖ NAVIKEVIČIENĖ KOTRYNA-MARIJA AUKŠTAITĖ
 72. RADUŠIS ANTANAS
 73. RUSECKAITĖ ALDONA
 74. SABECKIS VYTAUTAS
 75. SAKALAUSKAS ALGIMANTAS
 76. SILVANAVIČIUS NIKODEMAS
 77. SINKEVIČIUS ALEKSANDRAS
 78. SKUČAS KAZIMIERAS
 79. SODAITYTĖ BIRUTĖ
 80. STANIŠKIS SERGIJUS- LITAS, VILTIS
 81. STRAVINSKAS JUOZAS- ŽIEDAS, KARDAS
 82. ŠACHOVAS BENIA
 83. ŠALČIUS MATAS
 84. ŠALČIUS PETRAS
 85. ŠAPALAS ANTANAS
 86. ŠERVENIKAITĖ NIJOLĖ
 87. ŠERVENIKAS ROBERTAS
 88. TREIGYS REMIGIJUS
 89. URMANAVIČIŪTĖ JONAITIENĖ MONIKA
 90. UŽUPIS JUOZAPAS
 91. VALAITIS ANTANAS
 92. VARKALA KAZYS ALGIRDAS-ŽALIUKAS, DAUMANTAS
 93. VEINGERTNERIS EDVARDAS
 94. VILKUTAITIS JUOZAS- KETURAKIS
 95. VYŠNIAUSKAITĖ ANGELĖ
 96. ZALIECKAS JUOZAS
 97. ZDEBSKIS JUOZAS
 98. ŽILINSKAS TOMAS FERDINANDAS
 99. ŽIŪKAS MARIUS
 100. ŽVIRGŽDAS STANISLOVAS

Prienų krašto muziejaus informacija

Komentarai

komentarai