„100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“ – Juozas Lukša-Daumantas

0
2111

Juozas Lukša-Daumantas (1921-1951) – Lietuvos partizanas.

Gimė 1921 m. rugpjūčio 10 d. Juodbūdžio kaime Prienų rajone.

1940 m. baigė Kauno „Aušros“ gimnaziją, Kauno universitete studijavo architektūrą.

Būdamas gimnazistu priklausė ateitininkų organizacijai, per pirmąją sovietų okupaciją – Lietuvos aktyvistų frontui.

1941 m. buvo kalinamas, į laisvę išėjo tiktai karui prasidėjus.

Vokietijai okupavus Lietuvą, dalyvavo pogrindinėje veikloje prieš vokiečius. Grįžus sovietams, priklausė pogrindžio Lietuvos išlaisvinimo tarybai, o ją sunaikinus, buvo Lietuvos partizanų sąjūdžio organizacinio skyriaus viršininkas.

Prasidėjus Lietuvos partizanų sąjūdžio areštams, 1946 m. išėjo partizanauti, buvo paskirtas Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės spaudos skyriaus viršininku, rezistencinių laikraščio „Laisvės žvalgas“ ir „Kovos keliu“ organizatorius ir redaktorius.

Dalyvavo Vyriausiosios partizanų vadovybės kūrime. Nuo 1947 m. vadovavo Kauno apylinkėse veikusiai partizanų Tauro apygardos Birutės rinktinei.

1949 m. gavo specialius įgaliojimus atstovauti įkurtam Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiui užsienyje. 1950 m. grįžo į Lietuvą, paskirtas Ginkluotųjų pajėgų štabo žvalgybos skyriaus viršininku. 1950 m. jam suteiktas Laisvės kovos karžygio garbės vardas, taip pat apdovanotas 1-ojo laipsnio Laisvės kovos kryžiumi. 1951 m. suteiktas partizanų majoro laipsnis.

1951 m. dvigubo agento (Kukausko) išduotas, sušaudytas mirė Lietuvos miškuose, į pietus nuo Kauno, ties Pabartupio kaimu.

Prienų krašto muziejaus informacija

Komentarai

komentarai