Projekto informacija

„Prienų miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ (Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0007) finansuojamas iš Europos socialinio fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2016-12-28
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-03-31

Projekto išlaidų suma – 72 385,05 Eur
Skirtas finansavimas – 65 352,71 Eur
Partnerio (Prienų r. savivaldybės) lėšos – 7 032,34 Eur.

Projekto tikslai – užtikrinti socialinių ir kitų paslaugų, skirtų socialinėje atskirtyje esantiems asmenims, teikimą mažinant neigiamą socialinę situaciją mieste bei įgyvendinti užimtumo iniciatyvas, siekiant pagerinti darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų įsidarbinimo galimybes.

Projekto esmė – vykdant projektą fiksuojama mažėjantis socialinių pašalpų gavėjų skaičius, sumažėjusi darbingų asmenų socialinė atskirtis, mažėjantis socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius. Projekto metu mažėja registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, pagerėja BIVP projektų veiklų dalyvių padėtis darbo rinkoje, stebimas veikiančių ūkio subjektų ir savarankišką veiklą pradėjusių asmenų tenkančių 1000-iui Prienų miesto gyventojų skaičiaus augimas.

Projekto rezultatai – įgyvendinus projektų veiklas, orientuotas į neįgalius asmenis ir jų šeimos narius, jaunuolius, turinčius spec. poreikių, socialinės rizikos jaunimą, socialinėje atskirtyje esančias šeimas, darbingus bedarbius ir neaktyvius gyventojus, verslą ar savarankišką veiklą pradėjusius asmenis, gyventojai įtraukti į BVIP projektų veiklas, projektus įgyvendina NVO, naujai sukuriamos (išplečiamos) psichosocialinės ir sociokultūrinės paslaugos, suorganizuojami sociokultūriniai renginiai, gyventojų įsidarbinimo galimybes skatinantys ir verslumo įgūdžius didinantys renginiai.

Daugiau informacijos galima rasti čia.