Tarybos posėdyje – svarbūs gyventojams klausimai

0
1215

Rugsėjo 28 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje išnagrinėti ir patvirtinti 23 sprendimų projektai.

Posėdyje patvirtinti Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimai, kurių pagrindu galima bus nustatyti seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimo tvarką.

Taip pat patvirtinti Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo pakeitimai.

Pritarta investicijų projektui

Pritarta investicijų projektui „Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimas“. Pasinaudojant Europos Sąjungos parama bus siekiama sumažinti stacionarių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų apimtį ir sukurti alternatyvių paslaugų prieinamumą Prienų rajone. Planuojama išlaidų suma apie 1,4 mln. Eur. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos dotacija yra 380 000 Eur, VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro lėšos – 35 000 Eur. Projekto įgyvendinimo metu numatoma Prienų r. PSPC pastato, esančio adresu Revuonos g. 4 Prienai, rekonstrukcija, įrengiant pastato III aukštą. Šiame aukšte planuojama įkurti Psichiatrijos dienos stacionaro skyrių. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 18 mėn.

Švietimas

Patvirtintas Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausias leistinas pareigybių skaičius. Dėl padidėjusio mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių, ir mokinių, kuriems Švietimo pagalbos tarnybos sprendimu skirta padėjėjo pagalba, skaičiaus padidėjo švietimo pagalbos pareigybių skaičius: Jiezno gimnazijoje – 1,55 pagalbos specialisto pareigybės (0,35 logopedo pareigybės, 0,3 specialiojo pedagogo pareigybės, 0,9 mokytojo padėjėjo pareigybės), Veiverių T. Žilinsko gimnazijoje – 0,51 mokytojo padėjėjo pareigybės, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje – 2,63 mokytojo padėjėjo pareigybės, „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje – 2,95 mokytojo padėjėjo pareigybės, Pakuonio pagrindinėje mokykloje – 1,25 mokytojo padėjėjo pareigybės.

Padidėjo kitų pareigybių skaičius Veiverių T. Žilinsko gimnazijoje – 0,78 pareigybės (0,18 pailgintos dienos grupės mokytojo pareigybės, 0,6 priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojo padėjėjo pareigybės). Sumažėjo kitų pareigybių skaičius: Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje – 1 pareigybe; Pakuonio pagrindinėje mokykloje – 0,1 pareigybės; Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje – 4 pareigybėmis (reorganizavus Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos Šilavoto pradinio ugdymo skyrių sumažėjo buhalterio, darbininko, valytojo, budėtojo, šilumos punkto operatoriaus pareigybės).

Pakeistas Savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas. Aprašas papildytas nuostata dėl vaikų ir jaunimo sportinio meistriškumo skatinimo per sistemingą futbolo sporto šakos vystymą.

Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainiai. Tikimasi, kad atsiras galimybė teikti daugiau paslaugų suinteresuotiems asmenims – naudotis universaliąja sale (Birutės g. 7 esančiose Sporto centro patalpose), lankyti funkcines, kūną stiprinančias treniruotes, nuomoti teniso aikštelę ir biliardo stalą ne tik valandai, bet ir pusvalandžiui, išsinuomoti reklaminės sienelės rėmą Sporto centro patalpose vykstantiems renginiams. Taip pat bus taikomos teniso aikštelės nuolaidos Prieniečio kortelės turėtojams.

Kultūra

Patvirtinti Balbieriškio, Jiezno, Prienų, Stakliškių ir Veiverių kultūros ir laisvalaikio centrų bei Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos nuostatai.

Turtas

Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo pakeitimai.

Taryba sutiko perimti Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai (savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą – biuro baldus, kompiuterius, monitorius ir kt.

Taryba perdavė Skriaudžių pagrindinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą – valymo įrenginius (Jaunimo g. 11A, Skriaudžių k., Veiverių sen.), įsigijimo vertė – 10 994,44 Eur, nusidėvėjimas – 0,00 Eur, likutinė vertė – 10 994,44 Eur.

Taip pat nurašė pripažintus netinkamais (negalimais) naudoti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią siurblinę bei ūkinį pastatą, esančius Vilniaus g. 5C Jiezne.

Taryba suderino UAB „Prienų šilumos tinklai“ 2023 metų investicijų planą. Bendrovė, papildydama 2023 metų investicinį planą, Jiezno pagrindinėje katilinėje (Mokyklos g. 1B) katilams Nr. 1 ir Nr. 2 numato įrengti 160 kW galios sauso tipo dūmų ekonomaizerį (toliau – ekonomaizeris). Finansavimo šaltinis – nuosavos lėšos.

Posėdyje patvirtintas Prienų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos (AIE) naudojimo plėtros iki 2030 metų veiksmų planas, t. y. nustatyti elektros energijos, šilumos ir vėsumos energijos, transporto sektorių tikslai ir bendrieji planiniai metiniai rodikliai, AIE dalies didinimo priemonės, informavimo priemonės. Elektros energijos bei šilumos ir vėsumos energijos sektoriuose numatyta didinti savivaldybės pavaldumo įmonių ir įstaigų elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių pajėgumus, didinti atsinaujinančių išteklių naudojimą savivaldybės pavaldumo decentralizuotai tiekiamos šilumos energijos objektuose. Iki 2030 metų numatomos įgyvendinti priemonės: saulės šviesos elektrinių įrengimas savivaldybės pavaldumo objektuose (4 vnt.); katilinių modernizavimas, pritaikant biokuro naudojimui (1 katilinė); aplinkos energiją naudojančių šildymo įrenginių įrengimas savivaldybės pavaldumo objektuose (4 vnt.). Transporto sektoriuje numatyta skatinti perėjimą prie alternatyvius degalus naudojančių transporto priemonių naudojimo. Iki 2030 metų numatomos įgyvendinti priemonės: viešųjų elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas (12 vnt.); reikalavimų dėl alternatyviaisiais degalais varomų transporto priemonių naudojimo taikymas vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų vykdymo paslaugų pirkimuose (2 maršrutai); savivaldybės pavaldumo įstaigų transporto priemonių, naudojančių alternatyvius degalus, parko plėtojimas (10 transporto priemonių); savivaldybės pavaldumo įstaigų elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas (8 vnt.).

Taryba leido išnuomoti 2 metų laikotarpiui Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – katilines Stakliškėse ir Išlauže. Turtas išnuomojamas šilumos gamybos ir tiekimo veiklai vykdyti.

Taryba nusprendė parduoti (duomenys neskelbtini) trijų kambarių butą (duomenys neskelbtini). Butas su daliniais patogumais (individuali centrinio šildymo sistema, komunalinis vandentiekis, komunalinis nuotekų šalinimas). Butui priklauso pagalbinių pastatų dalys: 1/6 dalis pastato (duomenys neskelbtini) ir 1/2 dalis pastato (duomenys neskelbtini), visas ūkio pastatas (duomenys neskelbtini). Nuomininkas būste gyvena nuo 2017 metų. Apskaičiuota pardavimo kaina pagal rinkos vertę – 14 200 Eur.

Taip pat nusprendė išnuomoti 4 Savivaldybės socialinius būstus kaip savivaldybės būstus rinkos kaina.

Melioracija, gatvių geografinių charakteristikų keitimas

Pritarta projektui „Prienų rajono Veiverių kadastrinės vietovės dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija“, kuris bus teikiamas finansinei paramai gauti pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų programos priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“.

Kiti klausimai

Pakeistas Savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašas.

Taryba delegavo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą Prienų rajono savivaldybės tarybos narę Ritą Keturakienę.

Patvirtintas Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.

Tarybai pritarus, pakeistos Jiezno seniūnijos Beržynų kaimo Povų gatvės geografinės charakteristikos.

Posėdžiui pasibaigus vyko Savivaldybės tarybos mažumos valanda.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai