Tarybos posėdyje priimti svarbūs sprendimai

0
208

Balandžio 25 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti 35 klausimai, iš jų 18 – Prienų rajono sveikatos priežiūros, socialinių, kultūros įstaigų, VšĮ „Prienai“ 2023 m. metinių ataskaitų rinkiniai.

Patvirtintas Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. metinių ataskaitų rinkinys, taip pat Prienų krašto muziejaus nuostatai bei muziejaus teikiamų paslaugų įkainių pakeitimai.

Pritarta projektui „Visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje“. Įgyvendinus projektą gimnazijoje bus sudarytos sąlygos gauti įvairesnes švietimo paslaugas, bus padidintas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo paslaugų prieinamumas, sumažintos socialinės rizikos, keliančios grėsmę socialinės atskirties vaikams, mokiniams, asmenims su negalia (vaikų tėvams, mokytojams ir kt.). Planuojama išlaidų suma apie 588 236 Eur (Europos Sąjungos fondų lėšos 500 000 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 88 236 Eur). Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2024 m. IV ketv.–2026 m. IV ketv.

Pritarta siūlymui rengti Prienų rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialųjį planą, kuriame bus numatytos šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptys visoje Prienų rajono savivaldybės teritorijoje.

Patvirtintas Individualių nuotekų valymo įrenginių (INVĮ) įrengimo išlaidų kompensavimo iš dalies tvarkos aprašas. Galimybes įsirengti valymo įrenginius turės tie asmenys, kurių, be kitų apraše numatytų reikalavimų, mėnesio pajamos neviršija 568 Eur vienam asmeniui. Už baigtų INVĮ įrengimą būtų kompensuojama 50 procentų INVĮ įsigijimo bei įrengimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 1000 (vienas tūkstantis) eurų. Tikimasi, kad galimybė pasinaudoti kompensacija paskatins rajono gyventojus mažinti aplinkos taršą ir buitines nuotekas tvarkyti pagal nustatytus reikalavimus, t. y. įsirengti individualius nuotekų valymo įrenginius savivaldybės teritorijoje, kurioje nenumatyta statyti centralizuotus nuotekų surinkimo tinklus.

Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perduotas Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas – 20 vietų autobusas MERCUS (gamybos metai – 2023), kuris bus skirtas Centro veiklai ir funkcijoms vykdyti.

Posėdyje taip pat patvirtinti 9 sprendimų projektai, susiję su turto valdymo klausimais. Vienu iš jų Taryba sutiko išnuomoti viešo konkurso būdu 1 metams (su galimybe pratęsti 1 metams) Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas negyvenamąsias patalpas (32,5 kv. m.), esančias Kauno g. 1A Prienuose (kv. m nuoma 1,75 Eur, patalpų nuomos kaina mėnesiui 56,88 Eur, metams – 682,56 Eur) ir 5 metams (su galimybe pratęsti 5 metams) Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Prienų kultūros ir laisvalaikio centro patikėjimo teise valdomas patalpas (iš viso 49,99 kv. m), esančias Vytauto g. 35 Prienuose (kv. m nuoma 0,40 Eur, patalpų nuomos kaina mėnesiui 20,00 Eur, metams – 240 Eur).

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai