Spalio 22 d. Tarybos posėdyje priimtų sprendimų apžvalga

0
869

Spalio 22 d. Prienų r. savivaldybės tarybos posėdis vyko nuotoliniu būdu. Posėdyje svarstyti ir patvirtinti 23 sprendimų projektai.

– Pirmuoju darbotvarkės klausimu Taryba patvirtino rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto pakeitimus.

– Įgyvendinant Prienų r. savivaldybės administracijos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo aprūpinimo centro projektą ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, buvo nupirkta projekte dalyvaujančioms švietimo įstaigoms priemonių už 106 936,17 Eur. Tarybos sprendimu šios priemonės perduotos mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

– Šiais metais nutraukus panaudos sutartį su Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindine mokykla, minėtame pastate atsilaisvino nemaža dalis patalpų. Tarybos sprendimais jos bus perduotos Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui bei „Ąžuolo“ progimnazijai.

– Taryba pritarė, kad būtų nutraukta turto panaudos sutartis su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, kurios patalpos šiuo metu Savivaldybės administraciniame pastate, bus suteiktos naujos patalpos, esančios Kauno g. 2, kurias anksčiau pagal sutartį naudojo Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra.

– Tarybos sprendimu dalis laisvų patalpų buvusiame „Saulutės“ lopšelio-darželio pastate perduota valdyti ir naudoti panaudos teise asociacijai „Iš idėjos“ ne komercinei veiklai vykdyti.

– Taryba sutiko nurašyti pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: autopaviljoną, kitus kiemo statinius, esančius Vytauto g. 44, Jiezne, bei ūkio pastatą Šilavoto A. Radušio g. 11, Balbieriškio pagrindinės mokyklos ūkinį pastatą, Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ kiemo statinius, taip pat 6 asmeninius kompiuterius, 2 monitorius ir spalvinį skaitytuvą, kuriais naudojosi Balbieriškio ir Šilavoto pagrindinės mokyklos.

– Taryba atleido UAB „Bruneros“, MB „Skalseta“, Angelės Skinkienės individualią įmonę nuo Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto (moksleivių maitinimui organizuoti švietimo įstaigose) nuomos mokesčio karantino metu.

Primenama, kad, atsižvelgdama į COVID-19 situaciją ir verslininkų prašymus, sprendimą atleisti mokesčių mokėtojus nuo Prienų r. savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos mokesčio karantino laikotarpiu priėmė Savivaldybės taryba. Taip pat pažymima, kad verslininkai, kurie nuomojasi Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias patalpas, gali rašyti prašymus ir kreiptis į Savivaldybę dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio karantino laikotarpiu, t. y. nuo kovo 16 iki birželio 16 d.

– Taryba sutiko pirkti Prienų r. savivaldybės funkcijoms įgyvendinti akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – 72 m ilgio 0,4 kV elektros oro linijos ir 2 vnt. atramų B. Bulikos g., Jiezno m., Prienų r. sav. Ant minimos linijos dalies yra sumontuoti Savivaldybės gatvių apšvietimo tinklai ir šviestuvai, kurie ir toliau bus naudojami gatvių ir viešųjų vietų apšvietimui.

Kelių ir aplinkos priežiūros klausimai

– Taryba patvirtino naujos redakcijos 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašą. Turtui įsigyti skirtos lėšos tarp objektų perskirstytos, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų ir rangos darbų eigą bei įvertinus gautas papildomas programos lėšas vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti. Taip pat pakoreguotos ir einamiesiems tikslams skirtos programos lėšos.

– Posėdyje patvirtintas Fizinių ir (ar) juridinių asmenų, pageidaujančių skirti lėšų Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir kelių statiniams projektuoti, remontuoti, taisyti, rekonstruoti, įrengti, pasiūlymų teikimo, vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašas, kuriame reglamentuojama fizinių ir (ar) juridinių asmenų, pageidaujančių skirti lėšų Prienų rajono vietinės reikšmės keliams, šaligatviams, automobilių stovėjimo aikštelėms prie daugiabučių gyvenamųjų namų, apšvietimui projektuoti, remontuoti, taisyti, rekonstruoti, įrengti be naujų žemės sklypų įsigijimo, pasiūlymų teikimo, vertinimo ir pripažinus tinkamais įgyvendinti finansavimo tvarka. Tvarkos aprašu galės pasinaudoti didesnė visuomenės dalis. Priėmus šį sprendimą atsiras reali galimybė atlikti infrastruktūros objektų Prienų rajono savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijoje remontavimo, taisymo, rekonstravimo, įrengimo darbus, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, kas padėtų patenkinti gyventojų, įmonių bei įstaigų viešąjį interesą.

Dalis Tarybos narių gyrė iniciatyvą ir sakė laukiantys kitų sričių analogiškų sprendimų, pavyzdžiui, norint prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų ir kt.

– Dauguma balsų Taryba patvirtino Prienų rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašą bei želdynų ir želdinių apsaugos taisykles.

– Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo nauja Regioninės plėtros įstatymo redakcija ir įstatymu įtvirtinamas principas – įgyvendinti regioninę politiką decentralizuotai – daugiau galių suteikia regionų plėtros taryboms, Prienų r. savivaldybės taryba sutiko steigti Kauno regiono plėtros tarybą kartu su Birštono savivaldybe, Jonavos rajono savivaldybe, Kaišiadorių rajono savivaldybe, Kauno miesto savivaldybe, Kauno rajono savivaldybe, Kėdainių rajono savivaldybe, Raseinių rajono savivaldybe. Į Kauno regiono plėtros tarybos kolegiją deleguotas Tarybos narys Gintautas Bartulis.

Švietimo klausimai

– Posėdyje patvirtinta Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo nauja redakcija. Nauja redakcija papildyta keliomis nuostatomis:

Socialinės paramos mokiniams įstatyme įteisinta nuostata, kad mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų, šiuo atveju Apraše numatytas mokestis mažėja;

atsižvelgiant į ikimokyklinio ugdymo grupes lankančių vaikų tėvų pageidavimus detalizuota, kad fiksuotas mėnesio 5 Eur mokestis nemokamas vasaros ar vaiko ligos metu, jei vaikas nelanko švietimo įstaigos visą mėnesį;

numatyta, kad fiksuotas mėnesio 5 Eur mokestis nemokamas tuo atveju, kai Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui paskiriamas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

numatyta, kokia tvarka fiksuotas mėnesio 5 Eur mokestis mokamas, kai vaikas keičia švietimo įstaigą nesibaigus mėnesiui;

atsižvelgiant į švietimo įstaigų siūlymą Apraše atsisakyta mokesčio už vaikų išlaikymą lengvatos, kai vaikas yra įvaikintas, kadangi šiuo atveju pradeda galioti šeimai taikomos lengvatos.

– Taryba leido padidinti Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro pareigybių skaičių 15,5 pareigybės dėl baigiamo įrengti baseino veiklos pradžios. Turima kasininko pareigybė padidės 0,5 (nuo 2 iki 2,5), valytojo pareigybė – 8 (nuo 4 iki 12), kadangi sporto centre didės valomų plotų kiekis ir ilgės sporto centro darbo laikas. Naujai planuojama įsteigti direktoriaus pavaduotojo sportui pareigybę, reikalingą siekiant užtikrinti sporto centre vykdomos sportinės veiklos kokybę, nes atsiradus plaukimo sporto šakai padidės tiek sportinio ugdymo grupių, tiek užsiėmimus sporto centre lankančių asmenų skaičius; plaukiko-gelbėtojo pareigybę, siekiant užtikrinti visų baseino lankytojų saugumą ir baseino ir pirčių komplekso erdvėse nustatytų taisyklių laikymąsi; vandens cheminio valymo įrenginių operatoriaus pareigybę, kad būtų užtikrinta tinkama baseino vandens kokybė ir baseino įrenginių priežiūra.

Socialiniai ir turto nuomos klausimai

– Atsižvelgdama į Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto nuomininkų prašymus, Prienų rajono savivaldybės taryba leido nuomoti Prienų rajono savivaldybės socialinius būstus kaip savivaldybės būstus rinkos kainomis. Tokia galimybė numatyta pagal įstatymą: jei socialinių būstų nuomininkų už praėjusius kalendorinius metus deklaruoto turto vertė ar pajamos daugiau kaip 25 procentais viršija įstatymo nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, nuomos sutartis su nuomininkais arba nutraukiama, arba jiems suteikiama galimybė išnuomotą socialinį būstą nuomotis kaip savivaldybės būstą rinkos kainomis. Buvo gauta 16 socialinių būstų nuomininkų (duomenys neskelbtini) prašymų.

– Taryba pritarė Prienų kultūros ir laisvalaikio centro ir UAB „Redokas“ prašymui nutraukti anksčiau termino Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos sutartį su UAB „Redokas“, kuri nuomojo centro patikėjimo teise valdomas virtuvės ir kavinės patalpas, ir leido išnuomoti patalpas viešo konkurso būdu 10 metų. Sąlygose taip pat numatyta, kad nuomininkas įsipareigoja nupirkti kavinės baldus. Savivaldybė biudžeto lėšomis artimiausiu metu planuoja pradėti vykdyti šių patalpų remontą.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai