Namai Naujienos Kultūra ir švietimas Apdovanoti „Metų mokytojas“ nugalėtojai

Apdovanoti „Metų mokytojas“ nugalėtojai

0
960

Įvyko penkioliktasis tradicinis Prienų rajono savivaldybės konkursas „Metų mokytojas“.

Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Metų mokytojo atrankos komisija aptarė 43 mokyklų ir Prienų švietimo pagalbos tarnybos pateiktas rekomendacijas apdovanoti profesionalius ir atsakingus mokytojus. 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėkomis apdovanojami mokytojai, pasižymintys aktyvia ir atsakinga pedagogine, projektine veikla mokyklose ir rajone, profesionalumu, kolegiškumu. Šių mokytojų iniciatyva tikslingai įgyvendinamos naujos ugdymo praktikos, jų mokiniai aktyviai dalyvauja varžybose, olimpiadose ir konkursuose. Padėkos skiriamos mokytojams:

Jevgenijai Babikovai, Prienų meno mokyklos smuiko vyresniajai mokytojai;

Jurgitai Bakienei, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos biologijos, fizikos vyresniajai mokytojai;

Danguolei Bartkienei, Prienų r. Stakliškių gimnazijos geografijos vyresniajai mokytojai;

Janinai Bartusevičienei, Prienų r. Jiezno gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei;

Renatai Bingelienei, Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos vyr. socialinei pedagogei;

Sonatai Bukevičienei, Prienų meno mokyklos fortepijono vyresniajai mokytojai;

Vilmai Daunienei, Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei;

Gražvydui Grigoniui, Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytojui;

Pauliui Ivanauskui, Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro krepšinio treneriui;

Aušrai Jaskutėlienei, Prienų meno mokyklos fortepijono vyresniajai mokytojai;

Editai Jucienei, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos priešmokyklinio ugdymo vyresniajai mokytojai;

Ingai Kėvalienei, Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai;

Kristinai Kuzmickienei, Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro lengvosios atletikos trenerei;

Daivai Macijauskienei, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos fizinio ugdymo mokytojai metodininkei;

Virginijai Maščinskienei, Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei;

Neringai Matuizienei, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo vyresniajai mokytojai;

Jurgitai Mučekienei, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojai metodininkei;

Aurelijai Prankienei, Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ vyresniajai specialiajai pedagogei;

Laimai Raudonikienei, Prienų „Žiburio“ gimnazijos ekonomikos mokytojai;

Kristinai Senavaitytei, Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos geografijos, biologijos, gamtos ir žmogaus mokytojai;

Irenai Skulščienei, Prienų r. Jiezno gimnazijos tikybos mokytojai;

Tamarai Speteliūnienei, Prienų meno mokyklos fortepijono vyresniajai mokytojai;

Vitai Tkačiovienei, Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai;

Audronei Vaicekauskienei, Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos direktorei.

Mero padėkos skiriamos mokytojams, kurie atstovauja Prienų kraštui ir jį garsina ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse, kurių mokiniai tampa respublikinių olimpiadų, konkursų ir varžybų nugalėtojais. Šie mokytojai atsakingai, profesionaliai ir kūrybiškai dirba savo mokyklose, veda rajono ir respublikos kolegoms seminarus, dalyvauja asociacijų, savanorystės veiklose. Mero padėkos įteiktos šiems mokytojams:

Rasai Alaburdienei, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytojai ekspertei;

Nijolei Aleškevičienei, Prienų r. Jiezno gimnazijos istorijos vyresniajai mokytojai;

Eglei Chodiuškinei, Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros vyresniajai mokytojai;

Danguolei Damijonaitytei, Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkei;

Danutei Kederienei, Prienų r. Stakliškių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vyresniajai mokytojai;

Rimai Lyberienei, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei;

Vitui Rymantui Sidaravičiui, Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos neformaliojo švietimo mokytojui;

Daliai Šklėriūtei, Prienų „Žiburio“ gimnazijos fizinio ugdymo mokytojai ekspertei;

Linai Venclovaitei, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei.

Mero padėkomis ir piniginiais prizais apdovanojami mokytojai, kurie sėkmingai parengė mokinius valstybiniams brandos egzaminams, jų mokinių rezultatai įvertinti 100 balų:

Vilija Gustaitytė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Aušra Menkevičienė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė;

Nijolė Šervenikaitė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė;

Žydrūnas Tautvydas, Prienų „Žiburio“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas.

Švietimo ir sporto skyriaus siūlymu Mero padėkomis apdovanojami ir mokyklų direktoriai bei jų pavaduotojai ugdymui, kurie veiksmingai vadovauja mokykloms, atsakingai organizuoja mokymą ir mokymąsi, telkia mokyklos bendruomenę veiklai tobulinti ir įsipareigoja visai rajono švietimo bendruomenei:

Rima Brudnienė, Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ pavaduotoja ugdymui;

Vilija Krasauskienė, Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos pavaduotoja ugdymui;

Audronė Ramoškienė, Prienų Išlaužo pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui;

Danutė Stankevičienė, Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė;

Birutė Šuliauskienė, Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė;

Irena Tarasevičienė, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos direktorė.

Metų mokytojo nominacija skiriama Rasai Alaburdienei, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytojai ekspertei. Kartu su mero padėka mokytojai įteiktas vardinis rašiklis, unikalus stiklo suvenyras ir piniginis prizas.

Mokytoja Rasa Alaburdienė Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje dirba nuo 1991 m., 2004 m. mokytojai suteikta informacinių technologijų mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija.

Mokytoja Rasa pasižymi netradiciniu požiūriu į ugdymo procesą, daug dėmesio skiria mokinių informacinio mąstymo gebėjimų ugdymui, skatina mokinių savarankiškumą, savivaldų mokymąsi, inicijuoja informacinių technologijų plėtrą mokykloje, noriai dalijasi metodine patirtimi rajone, šalyje. Jos parengti mokiniai dalyvauja tarptautiniuose, rajoniniuose, respublikiniuose konkursuose ir laimi prizines vietas.

Mokytoja vadovauja darbo grupėms, kurios rengia mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo ilgalaikes programas, administruoja mokyklos interneto svetainę. Rasa Alaburdienė dalyvauja Prienų rajono mokyklų informatikos mokytojų metodinės grupės veikloje, nuo 2020 m. vadovauja šiai grupei, yra mokytojų praktinės veiklos vertintoja. Kartu su kolegomis dalyvauja Prienų rajono pedagogų metodinių darbų parodose. Jos iniciatyva jau antrą dešimtmetį Prienų rajono mokiniams organizuojamas kasmetinis informacinių technologijų konkursas.

Nuo 2021 m. mokytoja vadovauja Prienų rajono mokyklų metodinei tarybai. Ji yra Prienų rajono savivaldybės Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos narė, aktyviai įsitraukia į Lietuvos kompiuterininkų sąjungos veiklą – yra šios organizacijos Tarybos pirmininko pavaduotoja. Nuo 2000 m. mokytoja dalyvauja Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos veikloje, daugiau kaip dešimt metų buvo šios organizacijos prezidente, o šiuo metu yra Valdybos narė. Nuo 2011 m. mokytoja yra LITNET tarybos, kurios darbo reglamentą ir sudėtį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras, narė.

Siekdama pritraukti lėšas mokyklai ir sudaryti sąlygas mokytojams susipažinti su europinėmis švietimo praktikomis, mokytoja daug dėmesio skiria projektinei veiklai. 2021 m. Rasos Alaburdienės veikla buvo įvertinta Švietimo mainų paramos fondo padėka už drąsą ir ryžtą įgyvendinant programos „Erasmus+“ mobilumo projektus COVID-19 pandemijos metu.

Rasa Alaburdienė ne kartą yra apdovanota Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo, Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus padėkomis.

Prienų r. savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Komentarai

komentarai