Tarybos posėdyje svarstyti aktualūs klausimai

0
444

Rugsėjo 29 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje išnagrinėta 20 klausimų.

Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano ir Savivaldybės 2022 metų biudžeto pakeitimai.

Pritarta siūlymui imti 566 440 Eur ilgalaikę paskolą Prienų rajono savivaldybės administracijos vykdomam investicijų projektui „Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ modernizavimas“ bei projektui „Pramonės g. atkarpos Prienų mieste remontas“. Meras A. Vaicekauskas padėkojo Savivaldybės administracijai, Investicijų skyriaus vedėjai, prie projekto rengimo prisidėjusiems Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus specialistams, kurių dėka buvo skubiai parengta ir pateikta paraiška ir gautas daugiau nei 450 000 Eur finansavimas Pramonės g. atkarpos (nuo Kauno g. iki UAB „Rūdupis“ – 0,933 km) remontui.

Švietimas

Pritarta savivaldybės dalyvavimui 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis finansuojamame projekte „Karjeros specialistų tinklo vystymas“. Įgyvendinant šį projektą Prienų „Žiburio“ gimnazijoje bus įsteigta 0,5 karjeros specialisto etato ir Prienų švietimo pagalbos tarnyboje – 2,4 etato. Šie specialistai užtikrins profesinio orientavimo procesą švietimo įstaigose.

Patvirtintas Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų didžiausias leistinas pareigybių skaičius.

Dėl padidėjusio mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių, skaičiaus padidintas švietimo pagalbos pareigybių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose: Jiezno gimnazijoje – 0,65 mokytojo padėjėjo pareigybės, Stakliškių gimnazijoje – 1 mokytojo padėjėjo pareigybė, Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje – 0,75 mokytojo padėjėjo pareigybės, Skriaudžių pagrindinėje mokykloje – 0,01 logopedo pareigybės. Sumažėjus specialiųjų poreikių vaikų skaičiui sumažėjo švietimo pagalbos pareigybių Prienų r. Išlaužo pagrindinėje mokykloje (1 mokytojo padėjėjo pareigybe) bei Prienų r. Pakuonio pagrindinėje mokykloje (0,25 bibliotekininko pareigybės).

Atsižvelgiant į tai, kad Prienų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ 2022-2023 m. m. padaugėjo vaikų, kuriems yra nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai, patvirtinta papildoma 0,5 etato mokytojo padėjėjo.

Patvirtinti Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2022–2023 mokslo metais pakeitimai.

Nepritarta Mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimams.

Turtas, verslas

Taryba leido išnuomoti viešo konkurso būdu 2 metams Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą: dalį patalpų (11,52 kv. m.) ir dalį bendrojo naudojimo patalpų (12,88 kv. m. ), esančių Prienų Kauno g. 2, ir nustatė pradinį turto nuompinigių dydį – 1 Eur už 1 kv.

Nutraukta prieš terminą 2005 m. gegužės 30 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis Nr. 25-861/D1-180/17-448, sudaryta su UAB „Mezon“.

Perduotos naujai įsikūrusiai asociacijai „Aitvaro vaikai“ 10 metų valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir šiuo metu patikėjimo teise valdomos negyvenamosios patalpos (iš viso 145,73 kv. m), esančios Prienų J. Basanavičiaus g. 16. Patalpose planuojama įsteigti dienos centrą rajone gyvenantiems neįgaliems vaikams.

Patvirtinti Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, ir Verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašai.

Patvirtintas Prienų rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašas. Šis teisės aktas reglamentuoja sutikimų išdavimą ar pratęsimą bendrovėms, kurios vykdys lošimų organizavimo veiklą Prienų rajono savivaldybės teritorijoje.

Socialiniai klausimai

Patvirtinta Prienų globos namų teikiamų paslaugų kaina nuo 2022 m. lapkričio 1 d.: suaugusiam asmeniui ar senyvo amžiaus asmeniui su sunkia negalia – 1150 Eur/mėn., suaugusiam asmeniui su negalia ar senyvo amžiaus asmeniui – 1050 Eur/mėn. Taip pat patvirtinti Globos namų išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai finansiniai normatyvai bei Globos namų didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 120.

Šiuo metu Globos namuose apgyvendinta 210 gyventojų (paslaugų gavėjų), iš jų: 131 asmuo su sunkia negalia, 79 asmenys su negalia. Iki šiol pareigybių skaičius įstaigoje – 113, tačiau pagal gyventojų skaičių ir teikiamas paslaugas tai neatitinka Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko normatyvų nuostatų, galiojančių nuo 2022 m. liepos 1 d.

Bus teikiamos socialinio transporto paslaugos

Patvirtintos Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamos socialinio transporto paslaugos kainos. Nustatyta nauja socialinio transporto paslaugos gavėjų grupė ir kaina leis patenkinti Prienų rajono gyventojų individualius poreikius, padidinti asmenų mobilumą, sumažinti socialinę atskirtį.

Socialinio transporto paslaugos kainos Prienų rajono gyventojams
Kelionės atstumas, km Kelionės kaina paslaugų gavėjui, Eur
Tikslinė grupė Kiti gavėjai
Nuo 0 iki 5 2 5
Nuo 5 iki 10 4 8
Nuo 10 iki 15 6 10
Nuo 15 iki 20 8 12
Kelionė, viršijus 20 0,2 (1 km) 0,5 (1 km)
Papildomų paslaugų kaina
Laukimo paslauga (1 val. ) 2 3
Palydėjimo paslauga (iki 1 val.)(paslaugą teikia vairuotojas) 1 4

 

Tikslinė grupė:

senyvo amžiaus asmenys;
mažas pajamas gaunantys asmenys (šeimos);
socialinę riziką patiriančių šeimų vaikai ir jų šeimos nariai;
neįgalieji, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis, jų atstovai, lydintys neįgaliuosius transporto paslaugos teikimo metu (sutuoktinis, vaikai, tėvai, globėjai, rūpintojai, organizacijos / savivaldybės darbuotojai ir kt.).

Piniginė socialinė parama

Patvirtinti Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos pakeitimai:

„18. Apskaičiuojant būsto šildymo išlaidas ir karšto vandens išlaidas, centralizuotai tiekiamos šilumos, karšto vandens, kitų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojamų energijos ir kuro rūšių, kurių kainos reguliuojamos, taip pat geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti išlaidas, sąnaudos įvertinamos pagal įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas kainas:

18.1. kietojo kuro (malkų, medienos atliekos ir kt.) būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti kaina – 83,93 Eur/m3 (su PVM);

18.2. medienos pjuvenų granulių kaina – 0,58 Eur/kg;

18.3. pjuvenų medienos briketų kaina – 0,48 Eur/kg;

18.4. durpių briketų kaina – 0,22 Eur/kg;

18.5. akmens anglies kaina – 0,45 Eur/kg;

18.6. suskystintų naftos dujų kaina – 1,52 Eur/kg;

18.7. dyzelinio krosnių kuro kaina – 0,86 Eur/kg;

18.8. kai būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojamas kitoks kuras, jo vidutinė kaina prilyginama malkų kainai – 83,93 Eur (su PVM).“

Patvirtinus kitų rūšių kuro (medienos pjuvenų granulių, pjuvenų medienos briketų, durpių briketų, akmens anglies, suskystintų naftos dujų ir kt.) kainą nepasiturintiems gyventojams ir toliau bus sudarytos palankesnės sąlygos gauti kompensaciją už tos rūšies kurą, kurį naudoja. Per 2021 m. šildymo sezoną dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų už įsigytą kietąjį kurą kreipėsi 962 šeimos.

Prienų r. savivaldybės informacija

 

Komentarai

komentarai