Savivaldybės tarybos posėdyje – pusšimtis klausimų

0
339

Gegužės 25 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje buvo išnagrinėta 50 sprendimų projektų. Didžioji dalis – sprendimų projektai, susiję su Vietos savivaldos įstatymo pakeitimais.

Įstatymo nuostatos reglamentuoja, kad meras yra savivaldybės vykdomoji institucija (savivaldybės vadovas), turinti savivaldybės valdžios ir viešojo administravimo įgaliojimus, atsakinga už įstatymų, Vyriausybės, savivaldybės tarybos, savo sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais. Tuo tarpu vietos savivaldos administracija nebetenka vykdomosios valdžios funkcijų.

Pavedimai ir įgaliojimai

Prienų r. savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pavesta atlikti 2019-2023 metų kadencijos Prienų rajono savivaldybės tarybos nariams su jų, kaip Tarybos narių, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti skirtų išmokų vertinimą.

Meras Alvydas Vaicekauskas įgaliotas atstovauti Prienų r. savivaldybei ir dalyvauti Kauno regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose iki 2023-2027 m. Savivaldybės tarybos kadencijos įgaliojimų pabaigos. Mero laikino nedarbingumo, komandiruočių, atostogų ir kitais atvejais, kai jis negali vykdyti pareigų dėl objektyvių priežasčių, atstovauti Savivaldybei Kauno regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose įgaliota vicemerė Jūratė Zailskienė. Į Kauno regiono plėtros tarybos kolegiją deleguota Tarybos narė Rima Zablackienė.

Prienų rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą deleguoti: Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas (Lietuvos socialdemokratų partija), Tarybos narė Loreta Jakinevičienė (Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“), Tarybos narys Mindaugas Rukas (Lietuvos socialdemokratų partija).

Taryba delegavo Prienų r. savivaldybės merą Alvydą Vaicekauską, o jam negalint – vicemerę Jūratę Zailskienę, jų kadencijos laikotarpiu atstovauti Prienų r. savivaldybei Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupėje.

Turtas, leidimai

Pritarta 6 sprendimų projektams dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise rajono ugdymo, socialinėms ir asmens sveikatos priežiūros įstaigoms bei turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn.

Tarybos sprendimu pripažintas netekusiu galios 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr. T3-202 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. Vadovaujantis Alkoholio kontrolės įstatymu, kuris numato teisę prekiauti natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masinių renginių ir mugių metu, bus leidžiama mažmeninė prekyba silpnais alkoholiniais gėrimais įvairiuose renginiuose.

Verslas

Tarybai pritarus, Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašą, Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sudėtį ir jos nuostatus tvirtins meras.

Patvirtinti Prienų r. savivaldybės administracijos nuostatai

Nauji Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatai parengti vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo pakeitimais. Įstatymas nustato, kad vietos savivaldos administracija nebetenka vykdomosios valdžios funkcijų ir reglamentuojama kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos ir kuriai vadovauja mero paskirtas administracijos direktorius, vykdydamas įstaigos vadovo funkcijas ir tiesiogiai asmeniškai merui atsakydamas už įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, Vyriausybės, savivaldybės tarybos, mero sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais.

Kiti klausimai

Patvirtintos bendrovių „Prienų butų ūkis“, „Prienų vandenys“ ir „Prienų šilumos tinklai“ 2022 m. veiklos ataskaitos, taip pat pritarta Prienų r. savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaitai.

Patvirtinti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Prienų r. savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatai, Renginių organizavimo Prienų r. savivaldybės viešose vietose tvarkos aprašas, Trūkstamų specialistų pritraukimo į Prienų r. savivaldybės viešąsias ir biudžetines įstaigas tvarkos aprašo pakeitimai, taip pat Prienų r. savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašas.

Nepritarta sprendimo projektui dėl siūlymo priimti ir viešai paskelbti deklaraciją „Prienų rajono savivaldybė be genderizmo ir LGBT ideologijos“.

Taryba patvirtino Kontrolės komiteto ir Etikos, Antikorupcijos komisijų sudėtis, pirmininkus bei pavaduotojus, patvirtino komisijų nuostatus.

Patvirtinti Prienų r. savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrojo plano pakeitimai, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos ir „Revuonos“ pagrindinės mokyklos nuostatai.

Taryba patvirtino Prienų r. savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašą. Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu ir nauju Vietos savivaldos įstatymu, nebelieka Administracijos direktoriaus rezervo, tačiau atsiranda Mero rezervas, todėl ankstesnis tvarkos aprašas panaikintas.

Patvirtintas Prienų r. savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausias leistinas pareigybių skaičius. Centre numatoma įsteigti 1 pareigybę koordinatoriaus, kuris priims savivaldybės lygmens pavėžėjimo paslaugos užsakymus, teiks konsultacijas asmenims dėl pavėžėjimo paslaugos užsakymo, spręs pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimo metu kilusius nesklandumus).

Taryba nusprendė pavesti Prienų r. savivaldybės merui vykdyti savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtą įgaliojimą – priimti sprendimus dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai