Sausio mėnesio Tarybos posėdyje patvirtintas savivaldybės 2022 metų biudžetas

0
296

Sausio 27 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Jolanta Petrušauskienė priėmė partijos „Laisvė ir teisingumas“ atstovės Aušros Deltuvienės, kuri Taryboje pakeitė Vaidą Kupstą, priesaiką. Naująją Tarybos narę pasveikino ir sėkmės Tarybos darbe palinkėjo meras Alvydas Vaicekauskas.

Pirmajame 2022 metų nuotoliniame Tarybos posėdyje buvo apsvarstyti 39 klausimai.

Patvirtintas Prienų rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginis veiklos planas, kuriuo vadovaujantis yra organizuojama Savivaldybės administracijos veikla, pagal numatytas programas formuojamas savivaldybės biudžetas. Pagal patvirtintą strateginį veiklos planą yra rengiami Prienų rajono savivaldybės administracijos, seniūnijų ir savivaldybės biudžetinių įstaigų metiniai veiklos planai.

Patvirtintas 2022 m. biudžetas

Vienas iš svarbiausių posėdyje patvirtintų sprendimų projektų – Prienų rajono savivaldybės 2022 metų biudžetas. Jo projektas buvo svarstytas Tarybos komitetuose, pozicijos ir opozicijos posėdžiuose. Už biudžeto projektą balsavo 21 iš 23 Tarybos narių, 2 susilaikė.

Meras A. Vaicekauskas, pažymėdamas, jog šių metų biudžetas – vienas iš sėkmingiausiai suplanuotų biudžetų, pabrėžė, kad šiemet didėja finansavimas visoms pagrindinėms veiklos sritims. Meras pasidžiaugė, kad numatyta daugiau lėšų švietimui, kultūrai, socialinei paramai, komunalinių ūkio objektų priežiūrai. Išgirsti gyventojų prašymai ir nusiskundimai dėl prastų kelių ir paskirta daugiau savivaldybės biudžeto lėšų kelių tvarkymui.

Nutarta skirti daugiau lėšų Smulkaus ir vidutinio verslo bei Kaimo plėtros rėmimo programoms, nevyriausybinių ir sporto asociacijų projektams. Meras vylėsi, kad mūsų savivaldybės teritorijoje veikiantis verslas ir šiais metais dirbs sėkmingai, mokės biudžete suplanuotus mokesčius ir prisidės prie suplanuotų darbų įgyvendinimo. Jis padėkojo Tarybos nariams, administracijos specialistams, bendruomenės nariams už pateiktus konstruktyvius pasiūlymus ir pastabas. „Tik veikdami išvien sukursime dar gražesnį ir patrauklesnį kraštą čia gyvenantiems ir kuriantiems žmonėms“, – įsitikinęs savivaldybės vadovas.

Šių metų Prienų rajono savivaldybės biudžete planuojamos pajamos 35189,7 tūkst. Eur ir 1377,0 tūkst. Eur praėjusių metų nepanaudotas lėšų likutis. Iš viso planuojamų asignavimų 36566,7 tūkst. Eur, arba 124,7 tūkst. Eur (0,34%) daugiau negu 2021 m. pabaigoje, arba 6848,8 tūkst. Eur (23,4%) daugiau, palyginti su 2021 m. sausio mėn. tvirtintu biudžetu.

Biudžetas kaip ir praėjusiais metais bus vykdomas pagal 7 asignavimų valdytojams patvirtintas programas. Didžiausia biudžeto išlaidų dalis 43,6% (2021 m. 46,04%) tenka Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai ir 18,7 % Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai.

Pradžios metų lėšų likutis 1377,0 tūkst. Eur skiriamas savivaldybės administracijos ir įstaigų įsiskolinimams dengti. 2021 m. gruodžio 31 d. savivaldybės kreditoriniai įsipareigojimai buvo 2970,4 tūkst. Eur (iš jų 2009,5 tūkst. Eur paskolų).

Pareigybių skaičiaus tvirtinimo, darbo apmokėjimo, bendruomenių klausimai

Patvirtinta Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programa, Savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos koeficientas.

Patvirtintas Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 32,35. Papildomas ketvirtis (0,25) pareigybės reikalingas norint teikti logopedo pagalbą visiems 32 lopšelį-darželį lankantiems vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.
Patvirtintas biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, taip pat nevyriausybinių organizacijų 2022 metų prioritetinės veiklos kryptys. Patvirtintas Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausias leistinas pareigybių skaičius 13,75 – įsteigta 1 psichologo pareigybė bei 0,75 visuomenės sveikatos specialisto, dirbančio mokykloje, pareigybės.

Tarybos sprendimu panaikinta Prienų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba, patvirtinta Nevyriausybinių organizacijų taryba ir nuostatai.

Turtas

Patvirtinti sprendimo projektai, susiję su turto perėmimu bei perdavimu, nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimu, nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio turto nurašymu.

Taryba atleido Laimos Beliūnienės individualią įmonę 3 mėnesių laikotarpiui nuo nuomos mokesčio už patalpų (virtuvės ir kavinės patalpų su baldais), esančių Vytauto g. 35, Prienų m., nuomą. Veikla kol kas nevykdoma, nes dėl pandeminės situacijos vėluoja suplanuoti darbai.

Naujos redakcijos teisės aktai

Posėdyje patvirtintas naujos redakcijos Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas. Taip pat pagal galiojančius teisės aktus atnaujintos Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės bei patvirtinta Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija ir jos nuostatai.

Pakeista Prienų rajono savivaldybės keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos, kuriai vadovauja Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė, sudėtis, patvirtinti komisijos nuostatai.

Leista nurašyti automobilį, pakeistos prekybos viešose vietose taisyklės, nustatytos paslaugų teikimo vietos

Savivaldybės administracijai leista nurašyti ir likviduoti pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Administracijos patikėjimo teise valdomą turtą – automobilį „Dacia Logan“, kuris yra fiziškai susidėvėjęs.

Pakeistos Prekybos ir paslaugų teikimo Prienų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės, patvirtintas Prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašas, nustatytos 53 prekybos ir paslaugų teikimo vietos savivaldybės viešosiose vietose.

Primename, kad asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės teritorijoje masinio renginio metu, turi pateikti dokumentus seniūnijai – raštu, elektroninėmis priemonėmis ar tiesiogiai seniūnui. Prašymas leidimui prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu turi būti suderintas su renginio organizatoriumi.

Patvirtinti socialinių įstaigų teikiamų paslaugų sąrašai ir kainos

Patvirtintas Prienų globos namų teikiamų paslaugų (apmokamų klientų lėšomis) sąrašas ir kainos, VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų socialinės globos paslaugų ir Jiezno paramos šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainos, Jiezno paramos šeimai centro (PŠC) teikiamų paslaugų įkainiai ir išlaidų normos.

Tarybos nariai pritarė Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto ir komiteto pasiūlymui sumažinti Jiezno PŠC sporto ir aktų salės nuomos įkainius, kad bendruomenėms būtų sudarytos palankios sąlygos naudotis šiomis patalpomis.

Kiti klausimai

Patvirtinta Prienų rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programa. Užimtumo programos laikiniesiems darbams planuojama pasitelkti apie 77 ieškančius darbo asmenis. Įgyvendinant užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelį, planuojama įtraukti ne mažiau kaip 60-70 dalyvių.

Patvirtinta Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaita.

Taryba nusprendė kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl Prienuose esančių 4 kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, patikėjimo teise valdomų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, perdavimo Prienų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir jais disponuoti patikėjimo teise. Tai leis paprasčiau įteisinti žemės sklype įgyvendintų projektų sprendinius (automobilių aikštelių įrengimą, rekonstrukciją, pėsčiųjų takų ir kitų viešajam poilsiui skirtų objektų įrengimą).

Tarybos sprendimu Pakuonio seniūnijos Seniūnų kaimo gatvei suteiktas Šilo pavadinimas, taip pat pakeistos Veiverių seniūnijos Čiurlių kaimo Artojų ir Petkeliškių kaimo Artojų gatvių geografinės charakteristikos. Pastarasis sprendimas reikalingas, kad minėtų gatvių ašinės linijos sutaptų: Čiurlių kaimo Artojų gatvės ašinę liniją siūloma pratęsti iki Vyturių gatvės ašinės linijos, kad ateityje būtų galimybė žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, ir pastatams, pastatų kompleksams suteikti adresus.

Pritarta projektui „Prienų rajono Šilavoto seniūnijos melioracijos sistemų rekonstrukcija“, jis bus teikiamas finansinei paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Gavus finansavimą, planuojama rekonstruoti dalį Šilavoto seniūnijos melioracijos statinių.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai