Prienų r. savivaldybės administracija skelbia konkursą Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms

0
1464

Skelbimo nr.: 43424
Skelbimo data: 2020-01-10
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Prienų rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.80

PATVIRTINTA
Prienų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A2-324

ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS PRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo poįstatyminių teisės aktų nuostatas statinių, planuojamų statyti rajono savivaldybės teritorijoje, procedūrinių dokumentų tvarkyme.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – dokumentų valdymo – funkcijas.

IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį architektūros studijų krypties išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, ypač kiek jie susiję su teritorijų planavimu, pastatų ir inžinerinių statinių statyba ir/ar rekonstravimu ir/ar remontu, Savivaldybės institucijų priimtais sprendimais bei potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, AutoCad, Revit, ArchiCad, ArchWiev GIS, IS Infostatyba programomis.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. teikia konsultacijas pastatų ir inžinerinių statinių projektavimo procedūrinių dokumentų rengimo klausimais;
5.2. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir/ar skundus dėl pastatų ir inžinerinių statinių (tame tarpe ir savavališkų) statybų, nagrinėdamas dokumentus ir reikalui esant vykdamas į vietą;
5.3. priima ir registruoja prašymus dėl pastatų ir inžinerinių statinių specialiųjų (architektūrinių) reikalavimų išdavimo;
5.4. parengia, teikia skyriaus vedėjui tvirtinti, registruoja ir išduoda pastatų ir/ar inžinerinių statinių specialiuosius (architektūrinius) reikalavimus;
5.5. priima ir registruoja prašymus dėl pastatų ir/ar inžinerinių statinių statybą leidžiančių dokumentų išdavimo. Gautus iš statytojo popierinio pavidalo dokumentus (išskyrus projektą) skenuoja ir paskelbia IS „Infostatyba“, o kompiuterinės laikmenos su projekto įrašu duomenis eilės tvarka perkelia į IS „Infostatyba“. Teisės aktų nustatyta tvarka patikrina:
5.5.1. ar projektas pasirašytas (patvirtintas) elektroniniais projekto vadovo ir projekto dalių vadovų parašais; jei nėra visų būtinų elektroninių parašų, apie tai prašymo pateikėją informuoja per IS „Infostatyba”;
5.5.2. ar pateikti visi privalomi pateikti dokumentai; jei jų trūksta, apie tai prašymo pateikėją informuoja per IS „Infostatyba”;
5.5.3. ar dokumentai suformuoti pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimus; jei dokumentai suformuoti ne nustatyta tvarka, apie tai prašymo pateikėją informuoja per IS „Infostatyba”;
5.5.4. ar prašyme nurodytas statytojas turi teisę būti statytoju pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio reikalavimus (išskyrus nustatytas išimtis); nustačius, kad tokios teisės prašyme nurodytas statytojas neturi, prašymo pateikėją informuoja per IS „Infostatyba”, kad jo prašymas dėl šios priežasties nepriimamas;
5.5.5. ar gauta Statybos įstatymo 23 straipsnyje nurodytos informacijos; jei esama tokios informacijos ir prašyme nurodyti ne su savavališkos statybos padarinių šalinimu susiję statybos darbai (statiniai), prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba”, kad jo prašymas dėl šios priežasties nepriimamas;
5.6. IS „Infostatyba” užregistruoja prašymą ir ne vėliau kaip per teisės aktuose nustatytą terminą joje paskelbia subjektus, jų įgaliotus padalinius ar įstaigas (toliau – subjektai), kurie privalo pagal kompetenciją patikrinti projekto atitiktį Statybos įstatymo 20 straipsnyje nustatytiems reikalavimams;
5.7. jei prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikti nuotoliniu būdu nėra galimybės, prašymą ir visus privalomus pateikti dokumentus priima tiesiogiai ir juos paskelbia IS „Infostatyba”;
5.8. jei dėl techninių ar kitų kliūčių per IS „Infostatyba” nėra galimybės, jas atlieka naudojantis savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistema. Šiuo atveju prašymo pateikėjui išduoda (ar išsiunčia paštu) savivaldybės administracijos nustatytos formos privalančių patikrinti projektą subjektų sąrašą ir specialiu el. paštu, pridėdamas minėto sąrašo kopiją, informuoja sąraše nurodytus subjektus apie jų prievolę patikrinti projektą;
5.9. apie pavėluotus subjektams pateikti projektus ir su tuo susijusią informaciją perduoda kitiems projektą tikrinantiems subjektams;
5.10. priima ir registruoja prašymus dėl savavališkai pastatyto ar statomo statinio, kai statytojas iki nustatyto termino savo noru (dar nesurašius savavališkos statybos akto) kreipiasi dėl statybą leidžiančio dokumento išduodavimo, per teisės aktuose nustatytą terminą apie tai paskelbia IS „Infostatyba” arba, jei to atlikti nėra galimybės, raštu informuoja Inspekciją;
5.11. Esant techninėms galimybėms statinio projektą su rašytiniais pritarimais skenuoja ir paskelbia IS „Infostatyba“;
5.12. pasibaigus ketvirčiui (sekančią darbo dieną) apibendrina ir parengia informaciją skyriaus vedėjui, kuris atitinkamai teikia informaciją Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, apie statybą leidžiančių dokumentų išdavimą;
5.13. parengia, teikia skyriaus vedėjui tvirtinti, registruoja, raštu praneša statytojui ir išduoda pastatų ir/ar inžinerinių statinių statybą leidžiančius dokumentus;
5.14. tvarko skyriaus archyvą pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą;
5.15. tvarko statybos leidimų apskaitą;
5.16. pagal skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.
5.17. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai;

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Informacija apie įstaigą: Prienų rajono savivaldybės administracija
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Vaiva Apanavičiūtė
Telefonas: 8 5 2196808

El. paštas: vaiva.apanaviciute@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

Prienų r. savivaldybės informacija

 

Komentarai

komentarai