Prienų r. savivaldybė skelbia konkursą Pakuonio seniūnijos seniūno pareigoms užimti

0
2531

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pakuonio seniūnijos seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PASKIRTIS
4. Pakuonio seniūnijos seniūno pareigybė reikalinga valstybės ir savivaldybės priimtiems teisės aktams įgyvendinti savivaldybės administracijos filialo – Pakuonio seniūnijos (savivaldybės administracijos strūktūrinio teritorinio padalinio) teritorijos dalyje.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Bendroji veiklos sritis – dokumentų valdymas, viešasis administravimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus,
kitus teisės aktus, susijusius su viešuoju administravimu, viešųjų paslaugų teikimu, vietos savivalda, darbo teise, administracine teise, gyvenamosios vietos deklaravimu, vaiko teisių apsauga, socialine parama, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
6.3. mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis;
6.4. turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
7.2. savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
7.3. šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;
7.4. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
7.5. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;
7.6. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
7.7. organizuoja ir kontroliuoja gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos vykdymą;
7.8. organizuoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimų apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą, registravimą ir duomenų teikimą savivaldybės administracijos direktoriui;
7.9. Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti;
7.10. dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
7.11. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;
7.12. dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;
7.13. organizuoja socialinės paramos teikimo vykdymą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;
7.14. išduoda leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose;
7.15. organizuoja atsakingų asmenų dalyvavimą vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;
7.16. organizuoja atsakingų asmenų dalyvavimą vykdant vaiko teisių apsaugą ir darbą su socialinės rizikos šeimomis;
7.17. organizuoja duomenų, reikalingų savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai, rinkimą ir teikimą savivaldybės administracijos direktoriui;
7.18. dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;
7.19. dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
7.20. dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;
7.21. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;
7.22. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;
7.23. dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;
7.24. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
7.25. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai;
7.26. prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
7.27. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Pakuonio seniūnijos seniūnas tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.
9. Pakuonio seniūnijos seniūnas atskaitingas administracijos direktoriui.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Laisvės aikštė 12, 59126 Prienai
Telefonas: 8 319 61107
El. paštas: vytaute@prienai.lt

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai