Prienų miesto VVG patvirtino ketvirtąjį projektinių pasiūlymų sąrašą

0
1082

Šių metų rugpjūčio 3 d. baigėsi ketvirtojo Prienų miesto vietos veiklos grupės (toliau Prienų miesto VVG) kvietimo teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus dokumentų vertinimas.

Buvo gauti keturi projektiniai pasiūlymai. Juos pateikė šios organizacijos: VšĮ Meninė drožyba, VšĮ Baltijos gidas, Prienų bendruomenė bei UAB „Verslo mokymo centras“. Vertinimo metu buvo atlikti projektinių pasiūlymų administracinis bei naudos ir kokybės vertinimai, kuriuos atliko du, Prienų miesto VVG valdybos patvirtinti, nepriklausomi vertintojai. Siekiant, kad projektinis pasiūlymas būtų finansuojamas, jis naudos ir kokybės vertinimo metu turėjo surinkti ne mažiau kaip 37 balus.

Prienų miesto VVG valdyba, susipažinusi su projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaita, patvirtino 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą. Šis sąrašas buvo pateiktas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir Europos socialinio fondo agentūrai (toliau ESFA).

Šiuo metu pareiškėjai pradeda derinti projektinius pasiūlymus su ESFA ir greitu metu pradės vykdyti veiklas.

Bendra informacija apie kvietimą atrankai

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus buvo skirtas 4 Prienų miesto VVG vietos plėtros strategijos veiksmams:

1.1.3. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas šeimoms (tėvams ir vaikams), esančioms socialinėje atskirtyje dėl skurdo, negalios ar socialinių problemų (pvz.: priklausomybės nuo psichotropinių medžiagų) bei bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas ir palaikymas;

2.1.1. Darbingų neaktyvių gyventojų neformalus profesinis švietimas užtikrinant ekskursijų vadovų trūkumą Prienų mieste;

2.1.3. Darbingų neaktyvių gyventojų neformalus profesinis dizaino pakraipos švietimas ir bendradarbiavimo bei informacijos sklaidos tinklų su kitomis vietos veiklos grupėmis kūrimas ir palaikymas.

2.2.2. Verslumo įgūdžių ugdymas ir tobulinimas, teikiant pagalbą besikuriančiam verslui ar pradedant savarankišką darbą.

Prienų miesto VVG pirmininkas Mindaugas Rukas linki visoms organizacijoms sėkmės įgyvendinant esamus projektus ir ruošiant tolimesnius projektinius pasiūlymus.

Prienų miesto VVG informacija

Komentarai

komentarai