Prienų miesto vietos veiklos grupė inicijuoja vietos plėtros strategijos keitimą ir kviečia teikti pasiūlymus

0
629

Prienų miesto vietos veiklos grupė inicijuoja vietos plėtros strategijos keitimą ir kviečia teikti pasiūlymus

Planuojami šie keitimai, kurie palengvintų reikalavimus potencialiems pareiškėjams ir suteiktų neišnaudotų galimybių pateikti savo parengtus projektus:

  • Atsisakyti 1.1.6. veiksmo „Pagalba sau per pagalbą kitiems: sociokultūrinės veiklos organizavimas socialinėje atskirtyje esantiems asmenims (pabėgėliams, vienišos motinos, socialinės rizikos šeimos ir kt.)“, kadangi Migracijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos duomenimis Prienų mieste ar rajone gyvenamosios vietos nėra deklaravęs nė vienas asmuo, kuriam yra suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje.
  • 1 tikslo „Užtikrinti socialinių ir kitų paslaugų, skirtų socialinėje atskirtyje esantiems asmenims, teikimą mažinant neigiamą socialinę situaciją mieste“ veiksmų lėšų likučius perkelti į 1.1.3. veiksmą „Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas šeimoms (tėvams ir vaikams), esančioms socialinėje atskirtyje dėl skurdo, negalios ar socialinių problemų (pvz.: priklausomybės nuo psichotropinių medžiagų) bei bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas ir palaikymas“.
  • 2 tikslo „Įgyvendinti užimtumo iniciatyvas, siekiant pagerinti darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų įsidarbinimo galimybes“ visų veiksmų likučius perkelti į 2.1.3. veiksmą „Darbingų neaktyvių gyventojų neformalus profesinis dizaino pakraipos švietimas ir bendradarbiavimo bei informacijos sklaidos tinklų su kitomis vietos veiklos grupėmis kūrimas ir palaikymas“.

Inicijuojamais pakeitimais miesto VVG teritorija nekeičiama, visi su pakeitimu susiję veiksmai ir toliau vykdomi Prienų miesto VVG teritorijoje, kaip ji buvo apibrėžta rengiant strategiją. Strategijos keitimas skirtas vietos plėtros strategijos ar jos atskirų veiksmų neįgyvendinimo rizikai minimalizuoti. Pateikiamas strategijos keitimas užtikrina, jog bus pasiekti visi rengiant bei tvirtinant strategiją užsibrėžti tikslai, o pati strategija bus įgyvendinta pilna apimtimi.

Vietos plėtros strategijos pakeitimų lyginamasis variantas pridedamas kaip atskiras dokumentas.

Kviečiame visus Prienų miesto gyventojus, Prienų miesto VVG narius susipažinti su Prienų miesto vietos plėtros strategijos pakeitimais. Iki 2020 m. liepos 09 d. laukiame Jūsų pasiūlymų ir pastabų el. paštu prienumiestovvg@gmail.com 

Prienų miesto VVG strategijos lyginamasis variantas.

Prienų miesto VVG informacija

 

 

Komentarai

komentarai