Prienų miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas

0
2373

IMG_6202Spalio 20 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre buvo surengtas pirmas viešas Prienų miesto VVG susirinkimas.

Prienų miesto VVG pirmininkas Raimundas Markūnas pristatė grupės steigėjus. Prienų miesto VVG valdybą sudaro devyni steigėjai (trys įmonių atstovai, trys savivaldybės atstovai ir trys nevyriausybinių organizacijų atstovai).

Strateginis planas turi būti parengtas iki 2016 metų vasario 15 d. Miesto VVG gali pretenduoti į 15,9 mln. eurų finansavimą.

Miesto VVG pirmininkas R. Markūnas kviečia visus Prienų miesto gyventojus siūlyti idėjas, kurios taptų strategijos pamatu. Idėjas reikia siūlyti iki gruodžio mėnesio pabaigos.

„Prienų miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas“ (projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0013) finansuojamas iš Europos Socialinio fondo, Valstybės biudžeto ir Prienų miesto vietos veiklos grupės lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto  „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“.

Vietos plėtros strategijos rengimo tikslas – parengti Prienų miesto vietos veiklos grupės plėtros strategiją, kuria siekiama didinti vietines įsidarbinimo galimybes  ir skatinti bendruomenės socialinę integraciją pasitelkiant bendruomenės, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Vietos veiklos grupės plėtros strategijos veiklosEtapai

1.1. Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų (toliau – gyventojai) esamą socialinę atskirtį, taip padidinant darbingų gyventojų socialinę integraciją ir (ar) pagerinant jų padėtį darbo rinkoje:
1.1.1. bendrųjų socialinių paslaugų (pvz., informavimo, tarpininkavimo, maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinių, savipagalbos grupių) ir specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas;
1.1.2. informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant;

1.2. Neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje:
1.2.1. naujų profesinių įgūdžių įgijimas (neformalus profesinis mokymas;  savanoriška veikla (savanorystė), praktinių darbo įgūdžių įgyjimas, ugdymas darbo vietoje);
1.2.2. tarpininkavimas ar kita pagalba (pvz.,  profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos) įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (įskaitant profesinį mokymą), savanorišką praktiką, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą;

1.3.  Gyventojų verslumui didinti (t. y., verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje  (pvz., besikuriančio verslo (įskaitant savarankišką veiklą pradedančius asmenis) konsultavimas; pagalba randant tiekėjus, klientus; mentorystė ,,verslas verslui“, teikiant konsultacijas konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais);

1.4.  Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, reikalingų 1.3. – 1.3.  veiklų vykdymui ir rezultatų pasiekimui užtikrinti, kūrimas ir palaikymas (įskaitant bendradarbiavimą su kitų miestų, kaimo vietovių, žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėmis);

1.5. Gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas, atlikimo organizavimas ir savanorių mokymas (remiama tik kartu su 1.3. – 1.4. veiklomis).

Gera

 

 

 

Komentarai

komentarai