Pirmajame po vasaros atostogų Tarybos posėdyje išnagrinėti 29 klausimai

0
426

Po vasaros atostogų į pirmąjį Prienų r. savivaldybės tarybos posėdį susirinkę visi 25 Tarybos nariai išnagrinėjo 29 sprendimų projektus. Posėdžio pradžioje Tarybai pristatyti ir pasveikinti nauji įstaigų vadovai: Prienų turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Ieva Šalčiuvienė, l.-d. „Pasaka“ direktorė Rita Anušauskienė, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos direktorė Giedrė Tautvydienė ir Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danguolė Damijonaitytė.

Seniūnaičių sueigų ir rinkimų tvarka, biudžetas, vietos plėtros strategija, strateginis valdymas

Priimti sprendimų projektai dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų bei Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pritarta Prienų miesto 2023–2029 m. vietos plėtros strategijai, Savivaldybės 2023 metų biudžeto pakeitimams. Patvirtinti Savivaldybės 2022 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai bei Strateginio valdymo Prienų r. savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas. Įgyvendinant Prienų m. vietos plėtros strategiją bus siekiama pritraukti 1 404 000,00 Eur Europos Sąjungos, valstybės biudžeto, Prienų r. savivaldybės biudžeto ir privačių lėšų. Projektų vykdytojai bus skatinami įgyvendinti socialinius, integracijos į darbo rinką, gyventojų verslumo ir savanoriškos veiklos vykdymo, bendradarbiavimo tarp kitų regionų VVG, sukuriant savanorių tinklo bendrą modelį, bei kitus projektus, išnaudoti visas galimybes prisidedant prie bendros Prienų miesto gerovės kūrimo. Tam reikės ne mažiau nei 7,5 proc. Prienų r. savivaldybės biudžeto lėšų.

Švietimas

Patvirtinti klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų r. savivaldybės mokyklose 2023–2024 mokslo metais pakeitimai, taip pat priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir grupių skaičius.

Pritarta sprendimo projektui dėl Prienų lopšelių-darželių didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo: „Gintarėlio“ pareigybių skaičius padidėjo 0,35 (nuo 32,70 iki 33,05) pareigybės, „Pasakos“ pareigybių skaičius – 0,50 (nuo 50,25 iki 50,75) pareigybės, „Saulutės“ pareigybių skaičius – 0,35 (nuo 30,80 iki 31,15) pareigybės. Didžiausias leistinas pareigybių skaičius padidintas, nes, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedo 15, 21 punktais, mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. didėja netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais) skirtas valandų skaičius – buvo 4 valandos, nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. bus 5 valandos per savaitę.

Skriaudžių pagrindinėje mokykloje įsteigta 1,5 mokytojo padėjėjo pareigybės.

Patvirtintas Prienų švietimo pagalbos tarnybos didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 14,4 pareigybės. Siekiant užtikrinti nuoseklų neformaliojo suaugusiųjų švietimo bei tęstinio mokymosi koordinavimą ir sėkmingą šių veiklų organizavimą Prienų r. savivaldybėje, papildomai įsteigta 1 direktoriaus pavaduotojo pareigybė.

Turtas

Taryba pritarė siūlymui išsaugoti Šalčių šeimos autentišką sodybą ir nupirkti nekilnojamąjį turtą, esantį Mato Šalčiaus g. 30, Čiudiškių k., Išlaužo sen.

Jiezno PSPC perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį trumpalaikis turtas, taip pat asociacijai „Aitvaro vaikai“ perduotos 10 metų valdyti ir naudoti panaudos teise negyvenamosios patalpos, esančios J. Basanavičiaus g. 16 Prienuose.

Taryba nutarė išnuomoti viešo konkurso būdu 5 metams negyvenamąsias patalpas, esančias J. Basanavičiaus g. 16, Prienų m. Nuomos kaina 1 Eur už 1 kv. m. (per mėnesį).

Tarybos sprendimu perimtas nuosavybėn Savivaldybės apskaitoje registruotas ir faktiškai Savivaldybės valdomas valstybės turtas – 36 Jiezno ir Stakliškių vietinės reikšmės keliai ir gatvės.

Vietinė rinkliava, maršrutų tarifai, bendradarbiavimo sutartis, transportas

Patvirtinti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Prienų r. savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nuostatai, kuriais vadovaujantis bus nustatyti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Prienų rajono savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra dydžiai, mokėjimo tvarka, vietinės rinkliavos grąžinimo tvarka, lengvatos, delspinigių dydis, jų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka.

Taryba nustatė keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifus: keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifą – 0,09 Eur/km (be PVM); mažiausią vienkartinio bilieto kainą – 0,55 Eur (be PVM), taip pat patvirtino Mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimus.

Vienbalsiai pritarta bendradarbiavimo sutarčiai su Kauno rajono savivaldybe dėl transporto lengvatas turinčių keleivių vežimo vietiniu priemiestiniu autobusų 172 maršrutu Kauno autobusų stotis – Margininkai – Piliuona ir 179 maršrutu Kauno autobusų stotis – Piliuona – Arlaviškės nuostolių kompensavimo.

Patvirtintos Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Prienų r. savivaldybėje, Savivaldybės valdomose bendrovėse, biudžetinėse ir viešosiose įstaigose taisyklės, taip pat Mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomos tvarkos aprašas.

Inicijuotas Sveikatos centro kūrimas

Taryba nusprendė inicijuoti Prienų r. savivaldybės sveikatos centro (toliau – Centras) kūrimą. Bus paskelbta vieša informacija apie planuojamą funkcinio bendradarbiavimo pagrindu kurti Centrą ir raštu kreipiamasi į Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai (LNSS) priklausančias įstaigas dėl apsisprendimo dalyvauti ar ne Centro veikloje.

Socialiniai, žemės ir kiti klausimai

Patvirtinti Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos, taip pat Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Prienų r. savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo pakeitimai.

Patvirtintas Prienų r. savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotojų, teikiančių paslaugas asmens namuose, kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas, Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašas.

Tarybos sprendimu Stakliškių seniūnijos Gedanonių kaimo gatvei suteiktas pavadinimas – Lauko g., Veiverių seniūnijos Pajiesio kaimo gatvei – Sodininkų g., taip pat pakeistos Pakuonio seniūnijos Daukšiagirės kaimo Dvaro ir Nemuno gatvių geografinės charakteristikos.

Pritarta Veiverių miestelio bendrojo plano keitimui.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai