Paskutiniajame kadencijos posėdyje patvirtintos Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitos

0
357

Balandžio 13 d. vykusiame paskutiniajame šios kadencijos Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintos Savivaldybės vadovų 2022 m. veiklos ataskaitos.

Pritarta Prienų r. savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko 2022 m. veiklos ataskaitai

Taryba pritarė Prienų r. savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko 2022 m. veiklos ataskaitai. Ataskaitoje meras apžvelgė svarbiausius darbus ir planus ateičiai.

Anot mero, nors praėjusieji metai prasidėjo su ypač dideliu nerimu – karu Ukrainoje, augančia infliacija ir išaugusiomis energetikos kainomis, tačiau buvo stengiamasi į viską žvelgti pozityviai, siekti užsibrėžtų tikslų, kurti saugesnę, patrauklesnę ir patogesnę aplinką. 2022 metais, kaip ir kasmet, buvo tvarkomi keliai, viešosios erdvės, švietimo, sporto, kultūros, sveikatos priežiūros infrastruktūros objektai, įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelės, vykdoma pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra. Buvo užbaigti Stakliškių gimnazijos pastato modernizavimo darbai, įrengtas sporto aikštynas, šiuolaikiškai įrengtos dvi Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ grupės, Kalendorių muziejus Skriaudžiuose, tvarkoma kairioji Nemuno pakrantė, įgyvendintas tarptautinis didikų Pacų atminimo įamžinimo Prienų krašte projektas, įrengta vandens transporto priemonių nuleidimo vieta Jiezno ežere, užbaigtas vandentvarkos projektas Naujosios Ūtos kaime, pradėtas įgyvendinti Veiverių parko sutvarkymo projektas. Praėjusiais metais buvo įgyvendintas socialinio transporto projektas. „Visada norėjosi, kad tokios socialinės paslaugos būtų skirtos ne tik neįgaliesiems, bet ir socialinėje atskirtyje gyvenantiems rajono gyventojams. Dabar atokiose vietovėse gyvenantys senyvo amžiaus žmonės, kuriais negali pasirūpinti artimieji, socialinės rizikos šeimos ar socialinę paramą gaunantys žmonės, kurie neturi galimybių autobusu nuvykti į gydymo įstaigą, valstybės ar savivaldybės instituciją, parduotuvę ir pan., gali pasinaudoti socialinio transporto paslaugomis su didele nuolaida“, – pažymėjo meras.

Meras pasidžiaugė rajono biudžetinėmis įstaigomis, kurių didžioji dalis ne tik puikiai dirba, bet ir dalyvauja projektinėse veiklose, pritraukia papildomų lėšų, garsina mūsų kraštą, atranda naujų veiklų.

Gerai įvertintas Savivaldybės administracijos darbas. Pasak mero, Administracijos vadovai kelia aukštesnius reikalavimus tiek sau, tiek darbuotojams. Todėl ir toliau bus siekiama, kad laiku ir profesionaliai būtų įgyvendinamos Savivaldybės funkcijos, tikslai ir vykdomi projektai.

Atskaitoje taip pat paminėta, kad Vilniaus politikos analizės institutas paskelbė 2022 metų Savivaldybių gerovės indeksą, kuris kiekvienais metais gerėja. Tarp 35 kaimiškųjų savivaldybių Prienų rajono savivaldybė yra 15 vietoje.

Mero teigimu, prasidėjus naujajam Europos Sąjungos finansavimo laikotarpiui, savivaldybėje laukia daug darbų: Prienų lopšelių-darželių „Gintarėlis“ ir „Pasaka“, Prienų „Revuonos“ ir „Ąžuolo“, Skriaudžių mokyklų renovacijos, „Tūkstantmečio mokyklų“ programos projektas, saulės elektrinių ant visuomeninių pastatų plėtra, tako nuo sakurų sodo iki Kęstučio paminklo įrengimas, vandens ir nuotekų tinklų tiesimas, lankytinų objektų pritaikymas turistams ir daug kitų projektų.

Baigdamas ataskaitą meras A. Vaicekauskas padėkojo Tarybos nariams, Administracijos vadovams, specialistams ir visiems darbuotojams, biudžetinių įstaigų kolektyvams, verslininkams, bendruomenėms, visuomenininkams, savanoriams už bendrą darbą siekiant, kad Prienų kraštas taptų patraukliausia, saugiausia vieta gyventi, mokytis, dirbti, kurti šeimas, įgyvendinti pačias gražiausias idėjas, ir pakvietė visus toliau nuoširdžiai dirbti kartu.

Taryba pritarė Prienų r. savivaldybės administracijos direktorės Jūratės Zailskienės 2022 m. veiklos ataskaitai

Administracijos direktorė ataskaitoje pristatė septynių programų įgyvendinimą: Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo, Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo, Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo, Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo, Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir kaimo plėtros, Viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros bei Investicijų. Taip pat apžvelgė seniūnijų veiklą.

Ataskaitos pristatymo metu direktorė turėjo kuo pasidžiaugti: 2022 m. biudžeto pajamų planas buvo įvykdytas net 102,1 proc. (surinkta 908 300 Eur daugiau pajamų, nei buvo planuota), iš Prienų r. savivaldybės biudžeto vietinės reikšmės keliams (gatvėms) remontuoti ir prižiūrėti buvo skirta rekordinė 1 209 821 euro suma (2021 m. – 449 400), nupirktas naujas mokyklinis autobusas Jiezno gimnazijai, Pakuonio ir Balbieriškio seniūnijoms – traktoriai su padargais. Nuolatos vyksta keliančių pavojų statinių patikrinimai, organizuojami susitikimai su apleistų, turinčių avarinės būklės požymių statinių savininkais, taikomos sankcijos, kurios verčia tvarkytis, o tai prisideda prie miesto bei rajono tvarkos ir patrauklumo. Daugiau dėmesio skirta ir Savivaldybei priklausantiems apleistiems objektams. 2022 m. tokių objektų griovimo darbams ir teritorijų sutvarkymui skirta 65 911,45 Eur (2021 m. – 48 029,76). Tris statinius teismas pripažino bešeimininkiais.

Ataskaitoje dėmesys skirtas ir viešosios infrastruktūros plėtrai, socialiniams klausimams, bendruomeninei veiklai, krašto patrauklumo didinimui. Pasidžiaugta prasidėjusia pramogine laivyba Nemunu, įvesta Prieniečio kortele, kuri leidžia gyventojams naudotis vietos verslininkų paslaugomis ir jų teikiamomis nuolaidomis, antri metai iš eilės skiriamu finansavimu bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjoms įgyvendinti.

Ataskaitoje paliestas ir karo pabėgėlių iš Ukrainos prieglobsčio Prienų krašte klausimas. Kaip pažymėjo direktorė, visus metus ir iki šiol yra koordinuojama karo pabėgėlių apgyvendinimo vietos paieška ir pritaikymas, aprūpinimas būtinaisiais buities reikmenimis, sprendžiami kiti klausimai, susiję su pagalba ukrainiečiams. 2022 m. pabėgėlių skaičius nuolat kito, bet niekada negyveno mažiau nei 250, iš jų virš 100 – vaikai.

Pasidalindama problemomis ir įžvalgomis 2023 metams J. Zailskienė atkreipė dėmesį į didėjančius atliekų kiekius, kylančias kainas, dėl ko nepavyksta subalansuoti atliekų tvarkymo kaštų.

Anot Administracijos direktorės, 2023 m. ir toliau bus tęsiamas seniūnijų aprūpinimas technika, stiprinamas visų teikiamų paslaugų administravimas, tobulinami informacijos interneto svetainėje www.prienai.lt pateikimo būdai ir turinys. Didelis dėmesys ir toliau bus skiriamas Savivaldybės turto efektyviam naudojimui ir valdymui. Funkcijoms vykdyti nereikalingas turtas bus toliau parduodamas, o reikalingas puoselėjamas ir tvarkomas.

Bus toliau vykdomi pradėti projektai ir atsakingai ruošiamasi naujam ES finansavimo laikotarpiui. 2023 m. bus baigta parengti Prienų miesto kurortinės teritorijos galimybių studija bei pradėtas rengti Prienų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros iki 2030 m. veiksmų planas, kuris Savivaldybei padės sudaryti kuo palankesnes sąlygas investicijoms į alternatyviąją energetiką, visuomeninių pastatų efektyvumą, daugiabučių modernizavimą, gatvių apšvietimą, transporto tinklą bei leis dalyvauti su šiomis investicijomis susijusiose programose bei projektuose.

Žadama ir toliau skirti ypatingą dėmesį vienam iš prioritetų – kelių priežiūrai, kelių (gatvių) teisinei registracijai. „Tai labai svarbu, nes nuo registruotų kelių (gatvių) kiekio priklausys Savivaldybei skiriamas finansavimas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos“, – pabrėžė direktorė.

Toliau bus skatinamas turizmo vystymasis mūsų rajone, kuriant naujus turizmo maršrutus, tiesiant pėsčiųjų ir dviračių takus, modernizuojant ir (ar) pritaikant kultūros paveldo objektus lankytojams, vystant pramoginę laivybą Nemunu. Kartu su kitomis Kauno regiono savivaldybėmis bus stengiamasi sukurti Turizmo funkcinę zoną.

Dėl apleistų žemės sklypų ir statinių kontrolės planuojama patobulinti reikalingų tvarkų aprašus, kad seniūnams būtų lengviau perspėti savininkus apie prievolę prižiūrėti savo turtą, bus siekiama jų atsakomybės.

Už nuoširdų, atsakingą ir puikų komandinį darbą, siekiant bendrų tikslų, Administracijos direktorė J. Zailskienė padėkojo Savivaldybės administracijos darbuotojams. Merui, jo komandai ir visiems Tarybos nariams tarta ačiū už konstruktyvų darbą, palaikymą ir bendradarbiavimą.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai