Paskelbti konkurso „Metų mokytojas“ nugalėtojai

0
2184

Įvyko keturioliktasis tradicinis Prienų rajono savivaldybės konkursas „Metų mokytojas“.

Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Metų mokytojo atrankos komisija (komisijos pirmininkas – administracijos direktoriaus pavaduotojas Algis Marcinkevičius, nariai – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, vyr. specialistės Laimutė Jančiukienė ir Virginija Zujienė, Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė) aptarė 37 mokyklų ir Prienų švietimo pagalbos tarnybos pateiktas rekomendacijas apdovanoti profesionalius ir atsakingus mokytojus.

Spalio 5 d. 15.00 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyksiančios šventės, skirtos Tarptautinei mokytojų dienai, metu visiems konkurso nominantams bus įteiktos padėkos ir vardiniai rašikliai. Šventės proga Prienų r. savivaldybė dovanos tarptautinio dainuojamosios poezijos festivalio „Tai – aš“ dalyvių – Domanto Razausko ir Sauliaus Petreikio – koncertą.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo R. Zailsko padėkomis apdovanojami mokytojai, pasižymintys aktyvia ir atsakinga pedagogine, projektine veikla mokyklose ir rajone, profesionalumu, kolegiškumu. Šių mokytojų iniciatyva tikslingai įgyvendinamos naujos ugdymo praktikos, jų mokiniai aktyviai dalyvauja varžybose, olimpiadose ir konkursuose. Padėkos skiriamos mokytojams:

Virginijai Abramavičienei, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei;
Ritai Balaikienei, Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ikimokyklinio ugdymo vyresniajai mokytojai;
Reginai Eidukevičienei, Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei;
Linai Guobienei, Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos biologijos vyresniajai mokytojai;
Gintarijai Kereišienei, Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos muzikos vyresniajai mokytojai;
Oksanai Kovalenko, Prienų meno mokyklos fortepijono vyresniajai mokytojai;
Eglei Liutkienei, Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos pradinio ugdymo mokytojai, specialiajai pedagogei;
Rūtai Marcinkevičienei, Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo vyresniajai mokytojai;
Nomedai Martusevičienei, Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos istorijos, pilietiškumo mokytojai metodininkei, ekonomikos ir verslumo mokytojai, ikimokyklinio ugdymo vyresniajai mokytojai;
Eglei Ramančiuckienei, Prienų r. Stakliškių gimnazijos matematikos mokytojai;
Audronei Ramančuckienei, Prienų „Žiburio“ gimnazijos technologijų mokytojai metodininkei;
Ilonai Rasimavičienei, Prienų „Žiburio“ gimnazijos dailės mokytojai metodininkei;
Elvyrai Raškevičienei, Prienų r. Stakliškių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo vyresniajai mokytojai;
Vitalijai Rūdienei, Prienų r. Jiezno gimnazijos bibliotekininkei;
Daivai Selvinavičiūtei, Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai;
Jolitai Simonaitytei, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos vyresniajai anglų kalbos mokytojai;
Raimondai Sorakienei, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos matematikos mokytojai metodininkei;
Eglei Urbanienei, Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos anglų kalbos ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei;
Lijai Laimutei Vaitulevičienei, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei, prancūzų kalbos vyresniajai mokytojai.

Mero Alvydo Vaicekausko padėkos skirtos mokytojams, kurie atstovauja Prienų kraštui ir jį garsina ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse, kurių mokiniai tampa respublikinių olimpiadų, konkursų ir varžybų nugalėtojais. Šie mokytojai atsakingai, profesionaliai ir kūrybiškai dirba savo mokyklose, veda rajono ir respublikos kolegoms seminarus, dalyvauja asociacijų, savanorystės veiklose. Mero padėkos bus įteikiamos šiems mokytojams:

Daivai Bunevičienei, Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei;
Birutei Dičkuvienei, Prienų r. Jiezno gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei;
Daliui Juodsnukiui, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos fizinio ugdymo mokytojui;
Rolandui Meškauskui, Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos fizinio ugdymo mokytojui metodininkui;
Laurai Revinskienei, Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai;
Rimai Šiškauskienei, Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei;
Jurgitai Virbickienei, Prienų meno mokyklos kanklių vyresniajai mokytojai;
Giedrei Vaitauskienei, Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro aerobinės gimnastikos trenerei;
Redai Valančienei, Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos rusų kalbos ir etikos mokytojai metodininkei.

Mero padėkomis taip pat apdovanojami mokytojai, kurie sėkmingai parengė mokinius valstybiniams brandos egzaminams, jų mokinių rezultatai įvertinti 100 balų:

Birutė Dičkuvienė, Prienų r. Jiezno gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;
Levutė Karčiauskienė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė;
Aušra Menkevičienė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė;
Vydmantas Petraška, Prienų „Žiburio“ gimnazijos fizikos mokytojas metodininkas;
Žydrūnas Tautvydas, Prienų „Žiburio“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas.

Švietimo ir sporto skyriaus siūlymu Mero padėkomis apdovanojami ir mokyklų direktoriai bei jų pavaduotojai ugdymui, kurie veiksmingai vadovauja mokykloms, atsakingai organizuoja mokymą ir mokymąsi, telkia mokyklos bendruomenę veiklai tobulinti ir įsipareigoja visai rajono švietimo bendruomenei:

Irma Kačinauskienė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktorė;
Aldona Kaminskienė, Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Vygantas Kornejevas, Prienų r. Stakliškių gimnazijos direktorius;
Dalia Mazuronienė, Prienų r. Jiezno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Metų mokytojo nominacija skiriama Nijolei Šervenikaitei, Prienų „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ekspertei. Kartu su mero padėka mokytojai skiriamas unikalus stiklo suvenyras ir piniginis prizas.

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Nijolė Šervenikaitė Prienų „Žiburio“ gimnazijoje dirba nuo 1981 m. Mokytoja aktyvi ir kūrybiška, sėkmingai kuria pasitikėjimu paremtus santykius, jos ugdytiniai puikiai išlaiko brandos egzaminus. N. Šervenikaitės mokiniai dalyvauja rajono ir šalies olimpiadose ir konkursuose, tampa nugalėtojais. Mokytojos parengti mokiniai yra nuolatiniai Just. Marcinkevičiaus kūrybos skaitymų poeto gimtinėje Važatkiemyje dalyviai.

Jau daugiau nei dvidešimt metų mokytoja rengia literatūros vadovėlius 9–12 klasei, šiais metais bendradarbiauja atnaujinant pagrindinės mokyklos literatūros ugdymo priemones pagal rengiamą Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą. Mokytojos sudaryta metodine priemone „Literatūros konspektas abiturientui“ šalies mokiniai naudojasi iki šiol.

Mokytoja žinoma ir kaip dažna respublikinės parodos „Mokykla“ bei įvairių seminarų skirtingų savivaldybių mokytojams lektorė, diskusijų dalyvė. Prasidėjus nuotoliniam mokyklų darbui dalyvavo diskusijoje su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos radijo ir televizijos atstovais, kaip sukauptą LRT medžiagą geriau panaudoti mokymui(si). Mokytojos pedagoginės darbo patirties sklaida – nuo savos gimnazijos iki šalies regionų. N. Šervenikaitė antrus metus vadovauja Prienų rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodiniam būreliui, telkdama mokytojus aktyviai įsitraukti į mokymąsi kartu. Mokykloje ji skaitė ne vieną pranešimą kolegoms, dalijosi seminarų medžiaga.

Dirbdama mokykloje ypač daug dėmesio mokytoja skiria dalykų integracijai ir mokinių mokymuisi virtualiose aplinkose. Ji inicijavo ir koordinuoja mokinių gimtosios kalbos pasiekimų gerinimo programą gimnazijoje: rengia diagnostinius testus, diktantus, juos analizuoja su kolegėmis ir mokiniais, teikia rekomendacijas tobulintinoms sritims; rengia bandomųjų egzaminų užduotis. Mokytoja inicijavo ir kuruoja ,,Žiburio“ gimnazijos ir Lietuvių kalbos instituto Sociolingvistikos skyriaus bendradarbiavimą, vykdo bendrus mokyklos ir instituto projektus.

Mokytoja jau kelerius metus yra aktyvi mokyklos Metodinės tarybos, Veiklos kokybės įsivertinimo grupės narė, aktyviai teikia pasiūlymus Gimnazijos mokinių seimui, Vaiko gerovės komisijai. Didžiausiu savo laimėjimu N. Šervenikaitė laiko mokyklos, kurią pati baigė ir dabar dirba, jubiliejui parengtą knygą „Žiburio gimnazijai – 100“, dalyvavimą rengiant filmo apie gimnazijos istoriją įžanginę dalį.

Už profesinę veiklą, kūrybinę iniciatyvą, mokinių pasiekimus mokytoja ne kartą yra apdovanota Prienų rajono savivaldybės, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos Respublikos Seimo padėkos raštais.

Kaip sako pati mokytoja, jai patinka mokyti, megzti ir palaikyti su mokiniais ir kolegomis asmeninius ryšius, neturėti išankstinio nusistatymo ir nevengti pokyčių.

Prienų r. savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Komentarai

komentarai