Prienų r. savivaldybė skelbia konkursą švietimo įstaigos vadovo – Prienų r. Stakliškių gimnazijos direktoriaus pareigoms

0
2579

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
 2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
 2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535, patirtį, ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;
 3. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 (toliau – Aprašas) 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
 4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
 5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
 7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
prašymą dalyvauti konkurse;
asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193,  1 priedą;
vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Apraše. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Aprašo nustatyta tvarka, kopiją;
darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
Pretendentai gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
           
Konkurso paskelbimo data 2017-03-29.

Dokumentus pretendentai pateikia tiesiogiai (adresu: Prienų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyrius, 126 kab., Laisvės a. 12, Prienai), elektroniniu paštu (vytaute@prienai.lt) arba registruotu laišku (adresu: Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, Prienai) iki 2017 m. gegužės 9 d. įskaitytinai. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Atranka vyks 2017 m. gegužės 18 d. Pretendentai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę visus nurodytus dokumentus ne vėliau kaip 4 prie darbo dienas iki atrankos posėdžio informuojami, kad yra kviečiami į atrankos posėdį (kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė), o pretendentai, neatitinkantys kvalifikacinių reikalavimų ar nustatyta tvarka nepateikę dokumentų, informuojami, kad  į atrankos posėdį kviečiami nebus, kartu nurodomos priežastys.

Informacija teikiama tel.  (8  319) 61 107, el. p. vytaute@prienai.lt.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai