Tarybos posėdyje svarstyti svarbūs klausimai

0
731

Birželio 30 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje buvo apsvarstyti 33 klausimai.

Tarybos sprendimu pakeista Prienų r. savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudėtis ir Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju patvirtintas Tarybos narys Cezaras Pacevičius.

Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano, taip pat savivaldybės 2022 metų biudžeto pakeitimai. Pakeitimai atlikti dėl savivaldybės biudžeto pajamų padidėjimo 252 800 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos – 92 200 Eur, kita tikslinė dotacija – 50 600 Eur, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 102 000 Eur, biudžetinių įstaigų pajamos – 8 000 Eur.

Atsižvelgdama į LR vietos savivaldos įstatymo nuostatas ir AB „Prienų šilumos tinklai“ prašymą Taryba suteikė 423 tūkst. Eur (keturių šimtų dvidešimt trijų tūkstančių eurų) garantiją už AB „Prienų šilumos tinklai“ ilgalaikius įsipareigojimus (iki 60 mėn.) pagal paskolų sutartis investicijoms finansuoti ir apyvartinėms lėšoms papildyti. Įmonė planuoja už 145 tūkst. Eur įrengti biokuro katilą Balbieriškio katilinėje bei papildyti apyvartines lėšas.

Patvirtinta Prienų r. savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodika, pagal kurią bus organizuojama Prienų r. savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų stebėsena, vertinimas bei įsivertinimas.

Patvirtinti Mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimai.

Posėdyje patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui ir Veiverių kultūros ir laisvalaikio centrui, papildomai skiriant po 1 pareigybę.

Taryba suderino viešosios įstaigos „Prienai“ darbo laiką: nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. pirmadieniais–penktadieniais – 9.00–18.00 val., šeštadieniais – 10.00–15.00 val., sekmadieniais – 10.00–13.00 val.; nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d. – 9.00–18.00 val., šeštadieniais – 10.00–15.00 val., sekmadieniais – nedirbama.

Tarybos sprendimu į Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybą deleguota Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Martusevičienė, Bendrojo skyriaus vedėja Jūratė Mickevičienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis.

Taryba nutraukė prieš terminą 2020 m. gegužės 13 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. (15.43) D1-315, sudarytą su akcine bendrove Lietuvos paštu dėl patalpų, esančių Veiverių miestelyje.

Taryba suteikė teisę atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas 3 organizacijoms: Prienų r. savivaldybės administracijai pavesta nuo 2023 m. sausio 1 d. teikti pirkimų veiklos paslaugas Prienų r. savivaldybės švietimo, kultūros bei sporto biudžetinėms įstaigoms ir Prienų r. savivaldybės priešgaisrinei tarnybai; VšĮ Prienų ligoninei – teikti pirkimų veiklos paslaugas biudžetinėms sveikatos priežiūros įstaigoms ir Prienų visuomenės sveikatos biurui; Prienų globos namams – teikti pirkimų veiklos paslaugas socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms, kurių savininkė yra Prienų r. savivaldybė.

Taryba suderino akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ 2022 metų papildomas investicijas. Investicijų plane numatyta Prienų katilinėje Nr. 2 katilams Nr. 1 ir Nr. 2 įrengti 750–900 kW galios dūmų kondensacinį ekonomaizerį,

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 6 d.nutarimu Nr. 343 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo Druskininkų, Prienų rajono, Skuodo rajono ir Šakių rajono savivaldybių nuosavybėn“, 2022 m. gegužės 12 d. turto perdavimo–priėmimo aktu Nr. 5-43, Tarybos posėdyje pakeistas Vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas: į sąrašą įtraukta dalis Prienų J. Basanavičiaus g., dalis Kęstučio g. ir dalis Paupio g.

Vadovaujantis Prienų r. savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T3-219 „Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų gatvėms suteikimo“ iš sąrašo išbraukta Prienų Žalgirio g. ir įtrauktos Žalgirio 1-oji g., Žalgirio 2-oji g. ir Žalgirio 3-oji g.

Į Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą taip pat įtraukti gatvės ir keliai: Griežlių g. Papilvio k. Veiverių sen., privažiavimai Prienų Basanavičiaus g. 46–48B, Vaitkaus g. 32–40, Vaitkaus g. 3–13A, Vilniaus g. 4–16A, Mykolaičio-Putino g. 1A–11, Kęstučio g.93–101, Kęstučio g. 89–91G, Paupio g. 12B–26, Paupio g.–Malūnininkų g., Martišiaus g. 8–Vytauto g. 27, jungiamasis kelias, Liepaloto k. Kauno pl. 70–86.

Iš sąrašo išbraukta gatvės ir keliai: vietinės reikšmės kelias Nr. PA-48 (PA-47 – Sodybų 5) Sodybų k., Pakuonio sen., vietinės reikšmės kelias Nr. JI-48 (Sokonys II) Skonių k., Jiezno sen., vietinės reikšmės keliai Nr. ST-121 Palapiškių k. ir Nr. ST-149 Gripiškių k., Stakliškių sen.

Posėdyje patvirtinti Prekybos ir paslaugų teikimo Prienų r. savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pakeitimai bei Prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašas. Į sąrašą įtraukta Balbieriškio atodanga, Nemuno krantinė (prie Greimų tilto), Nemuno krantinė (prie buvusio vandens malūno, Kranto g. 8B).

Taryba leido Jiezno paramos šeimai centrui teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti tarnybinį lengvąjį 7 vietų automobilį, kurio vertė ne didesnė kaip 22 000 Eur (su pridėtinės vertės mokesčiu). Šiuo metu turimas automobilis „Citroen C5“ (2005 m. gamybos) yra visiškai nusidėvėjęs. Dalį lėšų (9500 Eur) Jiezno paramos šeimai centras gavo paramos būdu iš JAV „Lithuanian Children’s Relief“ paramos fondo.

VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centrui leista teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti tarnybinį lengvąjį 5 vietų automobilį, kurio vertė ne didesnė kaip 19 000 Eur (su pridėtinės vertės mokesčiu).

Taryba patvirtino Jiezno paramos šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainą vienam vaikui per mėnesį, taip pat sutiko paimti apie 0,4041 ha ploto žemės sklypą, esantį Šilavoto k., visuomenės poreikiams ir jį įtraukti į neprivatizuotinų sklypų sąrašą. Šį sklypą, kuris bus skirtas vietos bendruomenei, apsiima tvarkyti ir prižiūrėti Šilavoto Davatkyno bendruomenė.

Tarybos pritarimu Naujosios Ūtos seniūnijos Asiūklės kaimo gatvei suteiktas Aušros g. pavadinimas, Veiverių seniūnijos Pajiesio kaimo gatvei – Pagirio g., Veiverių miestelio gatvei – Aleksoto g. pavadinimas.Taip pat pakeistos šių Veiverių seniūnijos gatvių geografinės charakteristikos: Čiurlių kaimo Aleksoto gatvės, Mauručių kaimo Aleksoto gatvės, Veiverių miestelio Petkeliškių gatvės, Naujojo Klebiškio kaimo Sodininkų gatvės.

Taryba patvirtino Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimų dėl Prienų r. savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų aeroklubui ir Kauno apskrities aviacijos sporto klubui pakeitimus, pagal kuriuos konkrečiai nurodė (pagal patalpų indeksus) kiekvienam klubui perduotas naudoti patalpas.

Taryba leido Prienų aeroklubui įrengti išorinę reklamą ant Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato, esančio Sklandytojų g. 1, Pociūnuose, ir nustatė, kad reklama turi būti įrengta ant Prienų aeroklubui priskirtos pastato dalies.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai