Tarybos posėdyje svarstyti aktualūs klausimai

0
643

Rugpjūčio 25 d. Prienų r. savivaldybės taryba susirinko į pirmąjį po vasaros atostogų posėdį, kuriame išnagrinėjo 29 sprendimų projektus.

Švietimas

Posėdyje patvirtintas klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius, taip pat priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai ir grupių skaičius Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2022-2023 mokslo metais.

2022-2023 m. m. rajono bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose ketina ugdytis maždaug 220 priešmokyklinio amžiaus vaikų. Priešmokyklinis ugdymas bus organizuojamas lopšeliuose-darželiuose „Gintarėlis“ ir „Pasaka“ („Pasakoje“ – tik specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams), Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos Ašmintos ir Naujosios Ūtos daugiafunkciuose centruose, Balbieriškio, Išlaužo, Pakuonio, „Revuonos“, Skriaudžių pagrindinėse mokyklose, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje, Jiezno gimnazijoje, Stakliškių gimnazijos Stakliškių ir Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo skyriuose. Posėdyje taip pat pritarta Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos Šilavoto pradinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo programai bei Jiezno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo programai „Augame kartu“.

Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius (padidinta po 0,32 etatinės pareigybės) Prienų lopšeliuose-darželiuose „Gintarėlis“ ir „Saulutė“. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad nuo šių metų rugsėjo 1 d. keičiasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nuostatos, reglamentuojančios valandų skaičių, skirtą mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tiesioginiam ir netiesioginiam darbui su mokiniais.

Atsižvelgiant į tai, kad mokiniams su specialiaisiais ugdymo(si) poreikiais reikalinga individuali pagalba, dviejose rajono švietimo įstaigose patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius: Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje didžiausias leistinas pareigybių skaičius padidintas 2 mokytojo padėjėjo etatinėmis pareigybėmis, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje – 0,5 psichologo etato, 0,25 socialinio pedagogo etato ir 0,7 mokytojo padėjėjo etato.

Posėdyje pritarta parengtam investicijų projektui „Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ modernizavimas“. Gavus finansavimą, bus modernizuojamas pastatas, sumažintas jo šilumos energijos suvartojimas, pagerintas mikroklimatas. Preliminariai apskaičiuota, kad lopšelio-darželio pastatui modernizuoti reikia virš milijono eurų investicijų.

Finansai, kultūra

Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai, taip pat savivaldybės 2022 m. biudžeto pakeitimai.

Taryba delegavo Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėją Rimantą Šiugždinį į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos formuojamą regioninę kultūros tarybą.

Turto klausimai

Taryba pritarė sprendimo projektams dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų „Revuonos“ pagrindinei mokyklai ir Prienų lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“, projektui dėl turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Balbieriškio PSPC ir projektui dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise VšĮ „Plačiajuostis internetas“.

Tarybai pritarus, Prienų bendruomenei perduotos valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų r. savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir šiuo metu Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomos negyvenamosios patalpos (virš 130 kv. m) ir dalis bendrųjų patalpų, esančių Dariaus ir Girėno g. 4 (Bendruomenės laisvalaikio ir užimtumo centre). Į šias patalpas iš Statybininkų g. 4 persikels Prienų bendruomenės vaikų dienos užimtumo centras.

Taryba nusprendė išnuomoti viešo nuomos konkurso būdu Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias laisvas negyvenamąsias patalpas, esančias Prienų g. 13, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav. Apskaičiuota 1 kv. m nuomos kaina – 0,18 Eur; iš viso – 5,81 Eur per mėnesį.

Taryba patvirtino Prienų r. savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo pakeitimus, suteikdama galimybę Prienų socialinių paslaugų centro darbuotojams naudotis erdvesnėmis ir labiau veiklai vykdyti pritaikytomis patalpomis, esančiomis Veiveriuose Kauno g. 33.

Taryba pakeitė 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-192 „Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubui“ priedo 1 punktą. Klubas perduodamo turto sąraše buvo pažymėjęs daiktus, kurių perimti nenori. Atsižvelgiant į tai, kad tuo metu prasidėjo Pasaulio sklandymo čempionatas, su Klubu buvo sutarta pasirašyti perdavimo–priėmimo aktą, o ateityje jį patikslinti, kas šiuo sprendimu ir atlikta.

Vadovaudamasi LR vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymą, Taryba patvirtino UAB „Prienų vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 3,61 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,49 Eur/m3;

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 2,12 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 1,28 Eur/m3;

1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,67 Eur/m3;

1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,17 Eur/m3;

1.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 3,54 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,46 Eur/m3;

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 2,08 Eur/m3 iš šio skaičiaus:

1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 1,25 Eur/m3;

1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,66 Eur/m3;

1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,17 Eur/m3;

1.3. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 3,58 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,51 Eur/m3;

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 2,07 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 1,25 Eur/m3;

1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,65 Eur/m3;

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,17 Eur/m3;

1.4. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade arba individualių namų bendrijų įvade – 3,53 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,46 Eur/m3;

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 2,07 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 1,25 Eur/m3;

1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,65 Eur/m3;

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,17 Eur/m3;

1.5. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinę kainą – 8,38 Eur/m3.

Kiti klausimai

Tarybos pritarimu papildytas Prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašas. Nustatyta viena nauja prekybos vieta (visomis dienomis) VšĮ Prienų ligoninės teritorijoje dėl ligoninės darbuotojų ir pacientų patogumo.

Patvirtintas Prienų r. savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausias leistinas pareigybių skaičius dviem pareigybėmis (iki 71,1). Vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktomis rekomendacijomis, Centre numatoma įsteigti 2 naujas individualios priežiūros darbuotojų pareigybes pagalbai šeimoms, turinčioms vaikų iki 12 mėnesių arba vaikų su negalia iki 36 mėnesių (Prienų rajone tokių vaikų šiuo metu yra 16). Planuojama, kad 1 individualios priežiūros darbuotojas teiks pagalbą ne daugiau nei 4–5 šeimoms (socialinę riziką patiriančioms šeimoms, vaikus su negalia ar raidos sutrikimais auginančioms šeimoms, asmenų su negalia šeimoms ir jų vaikams).

Taryba patvirtino Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašą, kuris sudarytas vadovaujantis seniūnijų seniūnų pateiktais apleistų žemės sklypų, esančių seniūnijose, sąrašais. Į sąrašą įtraukti 124 nenaudojami, apleisti žemės sklypai, jų savininkams bus taikomas padidintas 4 proc. žemės mokesčio tarifas.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai