Tarybos posėdyje svarstyti aktualūs klausimai

0
2048

Rugsėjo 26 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje aptarti 27 klausimai, iš jų nepritarta vienam sprendimo projektui – mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimams.

Patvirtinti Savivaldybės administracijos nuostatai, ikimokyklinio ugdymo programos bei mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų r. švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašas, keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugų teikimo sutarties projektas.

Tarybos sprendimu į Prienų r. savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtį įtraukti: bendruomenių atstovai – S. Narūnas, D. Venclovienė, L. Šaltienė, R. Ignatavičius, įstaigų atstovai – V. Naudžiūtė, V. Lazauskienė, D. Čepeliauskienė, R. Pavlavičienė.

Taryba pritarė projektui „Prienų r. sav. Išlaužo sen. Išlaužo k. Kaimynų gatvės (Nr. IS-4) kapitalinis remontas“. Prie projekto finansavimo iš savivaldybės lėšų reikės prisidėti ne mažiau kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, apmokėti visas su projektu susijusias netinkamas finansuoti išlaidas ir tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia skiriamas projekto finansavimas. Taip pat Taryba pavedė administracijai atlikti minėto projekto veiklų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijas, kiek tai susiję su Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu ar kita valdymo ir naudojimo teise Savivaldybės valdomu turtu.

Tarybos narių balsų dauguma patvirtinti 2019 m. savivaldybės biudžeto pakeitimai, panaudos bei patikėjimo teisėmis Savivaldybės įstaigoms perduotas Savivaldybės turtas, nutraukta patalpų panaudos sutartis su Jiezno bendruomenės centru, Savivaldybės nuosavybėn perimtas šiuo metu patikėjimo teise valdomas turtas – automobilis „Škoda Fabia Combi Ambiente“, pritarta sprendimui pirkti neskelbiamų derybų būdu nekilnojamąjį turtą (vandentiekio bokštą ir kiemo statinius), esantį Ašmintos k., Pakuonio sen.

Taryba savo sprendimu nustatė akcinei bendrovei „Prienų šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų trejų metų galiojimo laikotarpį. Šilumos įstatyme yra įtvirtinta nuostata, kad šilumos bazinės kainos nustatymo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 3 metai ir ne ilgesnis kaip 5 metai. Teigiama, kad nustatytas 3 metų laikotarpis yra naudingas tiek šilumos tiekėjui, tiek vartotojams, kadangi kainodarai įtakos turintys veiksniai bus pagrįstai ir operatyviai įvertinami.

Tarybos sprendimu pakeistas Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašas, pagal kurį yra taikomas padidintas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas nenaudojamam, apleistam ir neprižiūrimam nekilnojamajam turtui. Pagrindiniai aprašo pakeitimai: nurodyta, kad nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų statinių ir patalpų sąrašą tvirtina Savivaldybės taryba, o ne administracijos direktorius; įrašyta nuostata, kad nekilnojamasis turtas iš sąrašo gali būti išbrauktas, kai jis buvo įsigytas ne anksčiau kaip prieš šešis mėnesius iki to turto įrašymo į sąrašą patvirtinimo dienos ir duomenys apie tokį sandorį yra įrašyti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.

Tarybos sprendimu nutarta kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl 0,1664 kv. m kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, esančio Beržų g. (kelio projektinis Nr. PA-31), Bačkininkėlių k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., perdavimo Prienų r. savivaldybei valdyti, naudoti ir juo disponuoti patikėjimo teise. Nustatyta, kad nurodytas žemės sklypas bus naudojamas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams.

Tarybos sprendimu nustatyti biudžetinių įstaigų valomų plotų normatyvai ir darbuotojų pareigybių skaičius, patvirtintos viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos, Prienų r. savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainos, pritarta Kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo pakeitimams: paramai gaisro ar nelaimės atveju gali būti skirta iki 4500 eurų; iš kaimo plėtros rėmimo lėšų gali būti dengiama ne daugiau kaip 75 procentai išlaidų ir ne mažiau kaip 50 eurų. Paramos vienam subjektui einamaisiais metais suma – ne didesnė kaip 4500 eurų.

Posėdyje taip pat patvirtinti sprendimų projektai, susiję su nekilnojamuoju turtu, turtinių vienetų suformavimu ir kt.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai