Tarybos posėdyje priimti svarbūs sprendimai

0
914

Sausio 28 d. vykusiame nuotoliniame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje, kuriame dalyvavo 23 Tarybos nariai, patvirtinta 16 sprendimų projektų, 2 klausimų svarstymas atidėtas, išklausyta informacija apie Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2020 m. ir programos veiksmų įgyvendinimo grafiką 2020–2022 m.

Posėdyje patvirtintas Prienų r. savivaldybės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas, Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 m. veiklos programa.

Patvirtintas Prienų r. savivaldybės 2021 metų biudžetas

Vienas iš svarbiausių patvirtintų sprendimų projektų – Prienų r. savivaldybės 2021 m. biudžetas.

Planuojama, kad 2021 m. bus surinkta 29358,6 tūkst. eurų pajamų, prie jų bus pridėtas ir 200 tūkst. eurų praėjusių metų nepanaudotas lėšų likutis. Planuojama, kad biudžete bus 29558,6 tūkst. eurų pajamų (844,1 tūkst. eurų (2,9 proc.) daugiau negu 2020 m.).

Biudžeto pajamas sudaro: Savivaldybės pajamos 18438 tūkst. eurų (247 tūkst. eurų (arba 1,35 proc.) daugiau negu 2020 m.), iš jų – mokesčiai 16538 tūkst. eurų (tarp jų Gyventojų pajamų mokestis  (GPM) – 14760 tūkst. eurų)), kitos pajamos 1900 tūkst. eurų,  tikslinės dotacijos 10912,2 tūkst. eurų (948,9 tūkst. eurų (arba 9,52 proc.)  daugiau negu 2020 m.), iš jų – valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 3002,5 tūkst. eurų, taip pat mokymo lėšos 7614,1 tūkst. eurų, kitos tikslinės dotacijos 295,6 tūkst. eurų,  ES fondų lėšos 8,4 tūkst. eurų.

Biudžetas bus vykdomas pagal 7 asignavimų valdytojams patvirtintas programas. Didžiausia biudžeto išlaidų dalis – 46,04 proc. (2020 m. 44,38 proc.) – tenka Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai.

2021 m. biudžete darbo užmokesčiui (DU) yra skiriama 19193,4 tūkst. eurų, arba 64,93 proc. (2020 m. 61,6 proc.) nuo bendrų biudžeto išlaidų. Palyginti su 2020 m., DU išlaidos didėja 1506,40 tūkst. eurų (2020 m. – 17687,0 tūkst. eurų).

Pradžios metų lėšų likutis 200,0 tūkst. eurų skiriamas Savivaldybės administracijos įsiskolinimams dengti.

Praėjusių metų pabaigoje bendras Savivaldybės kreditorinis įsipareigojimas buvo 2726,3 tūkst. eurų (iš jų 2391,5 tūkst. eurų paskolų) ir yra 442,3 tūkst. eurų mažesnis nei  2019 m.

Į 2021 m. Savivaldybės biudžeto apimtį neįskaityta VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos skiriamos lėšos kelių priežiūrai bei investicijų projektų lėšos. Savivaldybė, atsižvelgdama į iš valstybės institucijų ir įstaigų gautas dotacijas, įskaitant ES finansinės paramos lėšas, tikslina patvirtintą biudžetą visus metus.

Papildomai yra gauta 159,3 tūkst. eurų kitų tikslinių dotacijų, kurias buvo prašoma paskirstyti neformaliajam švietimui (129,5 tūkst. eurų) ir Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai (30,1 tūkst. eurų. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo fondas padidintas 10 tūkst. eurų (po 5 tūkst. eurų sumažinant Mero fondą ir Administracijos reprezentacines išlaidas).

Kaip pažymėjo Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Savivaldybės 2021 m. biudžeto projektas buvo detaliai išanalizuotas, svarstytas Tarybos komitetuose, koalicijos, opozicijos bei mažumos posėdžiuose, išklausyti Tarybos narių pasiūlymai ir pastabos, po kurių buvo atliktos projekto korektūros. Meras padėkojo Tarybos nariams už visas išsakytas mintis bei palaikymą tvirtinant vieną iš svarbiausių Savivaldybės dokumentų.

Jaunimo reikalų taryboje buvusius 3 narius pakeitė nauji

Atnaujinta Prienų r. savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos (JRT) sudėtis:
Danielius Aldakauskas, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos viceprezidentas, VšĮ Jaunimo organizacijos „Prienai“ narys;
Giedrė Aukštakalnė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė;
Andrius Grumadas, asociacijos „Laimingas Prienų kraštas“ narys;
Loreta Jakinevičienė, Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja;
Vytautas Jonelis, Prienų rajono savivaldybės tarybos narys;
Kristijonas Raibužis, Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokinys, asociacijos „Milžinų lizdas“ jaunimo tinklo narys;
Mindaugas Rukas, Prienų rajono savivaldybės tarybos narys;
Jūratė Saikevičiūtė, asociacijos „Laimingas Prienų kraštas“ narė.

Nekilnojamojo turto klausimai

Tarybos sprendimu prieš terminą nuo 2021 m. vasario 5 d. nutraukta Savivaldybės nekilnojamojo turto (gaisrinės pastato ir sandėlio), esančio Gedimino g. 16, Jiezno m., panaudos sutartis su Prienų r. savivaldybės priešgaisrine tarnyba. Šis turtas Priešgaisrinei tarnybai perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, taip užtikrinant nekilnojamojo turto priežiūrą, eksploatavimą ir jo panaudojimą.

Tarybos sprendimais Prienų r. Pakuonio pagrindinei mokyklai perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų r. savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas – sporto aikštynas su įrenginiais, o Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai 5 metams – negyvenamosios patalpos Veiverių seniūnijos Skriaudžių kaime.

Taryba atleido UAB „Redokas“ nuo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Prienų kultūros ir laisvalaikio centro patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, esančio Vytauto g. 35, Prienų m., nuomos mokesčio ir draudimo įmokų mokėjimo laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 5 d. iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje atšaukimo dienos.

Aplinkos apsaugos ir kelių klausimai

Tarybos nariai patvirtino Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių vykdymo ataskaitą ir aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. sąmatą.

Tarybai pritarus, patvirtintas naujas Leidimų naudotis Prienų r. savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais išdavimo, mokesčio už važiavimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašas.

Socialiniai ir kiti klausimai

Taryba patvirtino rinkos pataisos koeficiento R dydį, naudojamą Savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčio dydžiui apskaičiuoti. Iki šiol buvo taikomas Savivaldybės būsto nuomos koeficientas R=1,5, nuo vasario 1 d. Savivaldybės būsto nuomininkams bus taikomas būsto nuomos koeficientas R=2.

Posėdyje patvirtintas Prienų r. savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų planas, 2021 m. užimtumo didinimo programa, Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaita.

Tarybai pritarus, Prienų miesto gatvei suteiktas pavadinimas – Astrų skersgatvis.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai