Tarybos posėdyje priimti svarbūs sprendimai

0
475

Gegužės 26 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 18 Tarybos narių. Posėdyje išnagrinėta 43 sprendimų projektai.

Pritarta komunalinių paslaugų įstaigų veiklos ataskaitoms, biudžeto pakeitimams

Pritarta uždarųjų akcinių bendrovių „Prienų butų ūkis“, „Prienų šilumos tinklai“ ir „Prienų vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitoms. Patvirtinti savivaldybės 2022 metų biudžeto pakeitimai ir Savivaldybės skolinimosi taisyklės.

Švietimo ir jaunimo klausimai

Patikslinti Kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainiai. Šiuo sprendimu įteisinta galimybė naudotis puse futbolo aikštės su persirengimo patalpomis, švieslente, garso aparatūra ir apšvietimo įranga; aiškiai įvardintos lankytojų amžiaus ribos (tai svarbu taikant nuolaidas už baseino paslaugas); aiškiai apibrėžta kiekvienos papildomos (tolimesnės) valandos kaina naudojantis baseino takeliu grupei su atsakingu vadovu; nustatytas mėnesinis 1 m2 prekybinio ploto įkainis.

Patvirtinti Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo pakeitimai, nustatyti nauji Apgyvendinimo Prienų „Žiburio“ gimnazijos bendrabutyje paslaugos įkainiai, patvirtinti Šilavoto pagrindinės mokyklos ir Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo bei „Revuonos“ pagrindinės mokyklos nuostatai, priimti kiti su švietimu susiję klausimai.

Pritarta Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitai.

Taryba suderino Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos darbo laiką. Tam, kad įstaiga galėtų efektyviau teikti aptarnavimo paslaugas, biblioteka ir jos padaliniai dirbs ne tik darbo dienomis, bet ir šeštadieniais (šeštadieniais iki 16 val.).

Prieniečio kortelė

Pritarta  Prieniečio kortelės įteisinimui. Pažymėta, kad Prieniečio kortelė bus išduodama ne jaunesniems nei 18 metų Prienų rajono savivaldybės gyventojams, gyvenamąją vietą deklaravusiems Prienų rajono savivaldybėje. Kortelė išduodama nemokamai ir galioja 5 metus nuo išdavimo dienos. Už pakartotinį kortelės išdavimą (pametus ar kitaip praradus kortelę jos galiojimo laikotarpiu) mokamas 5 eurų mokestis. VšĮ „Prienai“ kvies visas Prienų rajono įmones, įstaigas bei organizacijas suteikti nuolaidas prekėms ir paslaugoms, kurias pirks kortelę turintys Prienų rajono gyventojai. Verslo įmonėms suteikiama galimybė parodyti savo socialinę atsakomybę, prisidėti prie savivaldybės gyventojų skaičiaus didinimo, bendruomenės narių poreikių gerinimo, o įstaigoms – viešinti savo teikiamas paslaugas.

Turto klausimai

Pritarta sprendimo projektams, susijusiems su trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimu valdyti ir naudoti Prienų lopšeliui-darželiui „Pasaka“, Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centrui, rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, neįgaliųjų draugijai, bendruomenei „Abipus Peršėkės“, taip pat – su turto nurašymu, turto nuoma viešo konkurso būdu.

Vieni iš daugiausia diskusijų ir aistrų sukėlusių sprendimų – Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialinio turto perdavimas valdyti ir naudoti panaudos teise trims Pociūnuose įsikūrusiems klubams: Prienų aeroklubui, Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubui ir Kauno parašiutininkų klubui.

Kiti klausimai

Patvirtintas Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų Prienų rajono savivaldybėje planas. Šio sprendimo tikslas – sukurti viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą Prienų rajono savivaldybėje, siekiant skatinti elektromobilių naudojimą ir taip mažinti transporto poveikį aplinkai. Iki 2030 m. rajone planuojama įrengti 20 elektromobilių įkrovimo stotelių. Savivaldybės tarybos sprendimo priėmimas tiesioginių išlaidų nenumato. Netiesioginės išlaidos biudžete numatytos elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo projektavimui ir rangos darbams. Finansavimas iš savivaldybės biudžeto.

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) 2022 m. birželio mėn. planuoja paskelbti kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“. Taryba pritarė, kad 8 savivaldybės kultūros ir sporto įstaigos teiktų paraiškas šiems projektams.

Atsižvelgdama į teisės aktų nuostatas, Taryba nustatė akcinei bendrovei „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias antriems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams, taip pat nustatė daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus, suderino bendrovės investicijų planą.

Posėdyje buvo taip pat patvirtinti sprendimo projektai dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto pardavimo, nuomos ir išperkamosios nuomos, laisvos valstybinės žemės sklypo pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir kt.

Po posėdžio buvo išklausyta VšĮ Stakliškių sporto klubo 2021–2022 metų sezono veiklos ataskaita.

Kitas Tarybos posėdis planuojamas birželio 30 d.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai