Tarybos posėdyje priimta beveik 40 sprendimų

0
635

Balandžio 30 d. vyko trečiasis karantino metu Prienų r. savivaldybės tarybos posėdis, kuriame nuotoliniu būdu apsvarstyta beveik 40 darbotvarkės klausimų, priimti sprendimai.

Administracijos direktorės veiklos ataskaita įvertinta gerai

Pirmuoju svarstomu klausimu buvo išklausyta ir patvirtinta Prienų r. savivaldybės administracijos direktorės Jūratės Zailskienės 2019 m. veiklos ataskaita. Už bendrą konstruktyvų darbą pirmaisiais savo vadovavimo administracijai metais direktorė padėkojo visiems Tarybos nariams, administracijos darbuotojams. Taip pat J. Zailskienė atsakė į Tarybos narių klausimus. Atsakydama į klausimą, kokias matanti problemas, J. Zailskienė paminėjo apleistus privačius statinius, tačiau vylėsi, jog priimta įstatymo pataisa padės lengviau spręsti šią problemą, griežčiau kontroliuoti pastatų savininkus, o Savivaldybei leis kreiptis į teismą dėl teisinių priemonių taikymo. Paklausta apie Prienų krašto ateities viziją, direktorė sakė norinti matyti išasfaltuotas visas gatves ir kelius, nugriautus arba atnaujinamus apleistus statinius, dėl patrauklios infrastruktūros atsiveriančias galimybes kurtis ir plėstis šeimos verslams. Administracijos vadovė J. Zailskienė sulaukė iš Tarybos atstovų padėkos už viešumą ir palinkėjimų, kad ateityje lydėtų dar didesnė sėkmė.

Pritarta asmens sveikatos priežiūros bei kultūros įstaigų veiklos ataskaitoms

Posėdyje pritarta Prienų, Balbieriškio, Jiezno, Stakliškių, Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centrų ir Prienų ligoninės bei Visuomenės sveikatos biuro vadovų 2019 m. veiklos ataskaitoms.

Tarybos posėdžio metu meras ir Tarybos atstovai dar kartą padėkojo medikams, dirbantiems šiuo sunkiu metu bei turintiems atlaikyti kasdieninius iššūkius. Padėkota ir Karščiavimo klinikoje medikams talkinantiems Visuomenės sveikatos biuro darbuotojams.

Tarybos nariai taip pat pritarė Prienų, Balbieriškio, Stakliškių, Jiezno, Veiverių kultūros ir laisvalaikio centrų, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos ir Prienų krašto muziejaus 2019 m. veiklos ataskaitoms.

Posėdyje patvirtintos Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 m. bei Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 m. ataskaitos.

Socialiniai, švietimo, turto ir biudžeto pakeitimo klausimai

Pritarta projektui „Socialinio būsto fondo plėtra, antras etapas“ – projekto metu planuojama įsigyti du būstus savivaldybės teritorijoje.

Patvirtinti Prienų r. savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano bei 2020 m. savivaldybės biudžeto pakeitimai. Pajamos didėja 3 581 800 Eur: Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos – 6 800 Eur, kita tikslinė dotacija – 3 575 000 Eur. Finansavimas skirtas baseino statybai, Prienų KLC atnaujinimui, Birutės g. rekonstrukcijai ir kt. projektams tęsti.

Taryba papildė Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašą nuostata, kad, paskelbus karantiną ir (ar) ekstremaliąją situaciją Lietuvos Respublikoje ir privalomai sustabdžius vaikų ugdymo ir (ar) priežiūros procesą švietimo įstaigose, fiksuotas 5 eurų mėnesinis mokestis yra nemokamas. Sprendimas taikomas nuo 2020 m. balandžio 1 d. Taip pat patvirtintas Savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas.

Posėdyje patvirtinti sprendimų projektai, susiję su savivaldybės patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto perdavimu Lietuvos Respublikos bei VĮ Turto banko nuosavybėn, taip pat sprendimų priėmimu perkant nekilojamuosius daiktus Savivaldybės vardu, ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutarčių nutraukimu ir kitais turto valdymo klausimais.

Dėl karantino papildytas Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašas

Patvirtinta nauja Prienų r. savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo redakcija. Įrašytos naujos finansinės paramos formos, t. y. nustatyta, kad finansinė parama gali būti teikiama gaisro ar stichinės nelaimės atveju – iki 4500 Eur, įmonės turto draudimo išlaidoms iš dalies padengti pirmaisiais verslo metais, konsultacijų buhalteriniais klausimais išlaidoms iš dalies padengti pirmaisiais verslo metais. Taip pat nustatyta, kad numatyti apribojimai dėl paramos teikimo trukmės – žemės mokesčiui kompensuoti – verslo subjektams, vykdantiems veiklą ne ilgiau kaip 2 metus; patalpų nuomos mokesčiui kompensuoti – verslo subjektams, vykdantiems veiklą ne ilgiau kaip 2 metus; nekilnojamojo turto mokesčiui kompensuoti (išskyrus nekilnojamojo turto objektus, kurie yra nenaudojami arba naudojami ne pagal paskirtį, neprižiūrimi ir apleisti) – verslo subjektams, ne anksčiau kaip prieš 3 metus pradėjusiems vykdyti veiklą Prienų rajono savivaldybės teritorijoje, turintiems daugiau kaip dvi viso darbo laiko vietas (išskyrus vadovą) – negalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną arba esant nenumatytiems verslo veiklos apribojimams, taip pat papildytas pateikiamų dokumentų sąrašas, t. y. nustatyta, kad verslo subjektai, pageidaujantys gauti paramą, be nurodytų dokumentų, turi pateikti pažymą dėl įvykusio gaisro (jeigu kreipiamasi gaisro ar stichinės nelaimės atveju) ir informaciją apie patirtus verslo nuostolius. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo projektas buvo aptartas Prienų rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigose. Su Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatais galima susipažinti Prienų r. savivaldybės interneto svetainėje skiltyje „Verslui“.

Taryba daugumos balsais nepritarė Tarybos atstovo siūlymui pakeisti Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą.

Tarybos sprendimu pratęstas asmens apgyvendinimas ir išlaikymas Prienų r. savivaldybės Jiezno paramos šeimai centre vasaros atostogų metu, pakeistas Socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas.

Papildyta kaimo plėtros rėmimo programa, pakeistos gatvių charakteristikos

Papildytas Kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašas nuostata, kad Sosnovskio barščių naikinimo valstybinėje žemėje išlaidoms iš dalies kompensuoti – 200 eurų už 1 ha (seniūnijoms turi būti pateikta informacija apie Sosnovskio barščiais apaugusius valstybinės žemės plotus); ūkio subjektas, sunaikinęs mechaniniu ar cheminiu būdu Sosnovskio barščių židinį valstybinėje žemėje, praneša seniūnui, kuris Savivaldybei pateikia pažymą apie atliktus darbus.

Taryba patvirtino Balbieriškio seniūnijos Nešeikių kaimo Pašilės gatvės ir Medžiukų kaimo Pašilės gatvės geografines charakteristikas, suteikė Balbieriškio seniūnijos Aukštojo Balbieriškio kaimo gatvei pavadinimą – Klevų gatvė.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai