Tarybos posėdyje nagrinėti aktualūs klausimai

0
1327

Spalio 27 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje išnagrinėta 19 sprendimų projektų.

Posėdžio pradžioje buvo pateikti Tarybos narių Rimos Zablackienės ir Vyto Bujanausko pareiškimai apie prisijungimą prie frakcijų: R. Zablackienė prisijungė prie Socialdemokratų frakcijos, o Vytas Bujanauskas – prie Demokratų „Vardan Lietuvos“ frakcijos.

Dabar valdančiojoje koalicijoje dirba 15 Tarybos narių, opozicijoje – 10 Tarybos narių.

Biudžetas, švietimas

 • Patvirtinti savivaldybės 2022 m. biudžeto pakeitimai
 • Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius Prienų r. Jiezno gimnazijoje. Gimnazijoje papildomai patvirtinta 1,2 mokytojo padėjėjo etatinės pareigybės: buvo 5,7 etatinės pareigybės, dabar – 6,9.

Turtas

 • Kadangi Prienų kūno kultūros ir sporto centras įgyvendina projektą „Vandens terapija fizinę negalią, įvairiapusių raidos, intelekto ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams“, įstaigai perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų r. savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas trumpalaikis materialusis turtas – plaukimo akinukai ir kepuraitės. Šio projekto tikslas – sudaryti sąlygas mažiau galimybių dėl fizinės negalios, įvairiapusių raidos, intelekto ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams reguliariai lankyti plaukimo ir vandens terapijos užsiėmimus Prienų baseine, didinant fizinio aktyvumo veiklų prieinamumą.
 • Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise ilgalaikis materialusis turtas – kondicionavimo sistemos.
 • Taryba sutiko išnuomoti ne konkurso būdu 2 metams Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Stakliškių gimnazijos patikėjimo teise valdomas patalpas vaikų maitinimo paslaugoms teikti. Nustatytas pradinis turto nuompinigių dydis – 0,27 Eur už 1 kv. m.
 • Tarybos sprendimu Prienų r. savivaldybės nuosavybėn perimtas Savivaldybės apskaitoje registruotas ir faktiškai rajono savivaldybės valdomas valstybės turtas – vietinės reikšmės keliai ir gatvės (sąraše 91 objektas).
 • Atsižvelgiant į Prienų r. savivaldybės administracijos seniūnijų pateiktą informaciją, patvirtintas Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas (26 statiniai). Į šį sąrašą įtrauktam nekilnojamajam turtui 2023 metais bus taikomas 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės tarifas.
 • Taryba leido VšĮ Prienų ligoninei nurašyti pripažintą nereikalingu (negalimu) naudoti, t. y. fiziškai susidėvėjusį Prienų r. savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu VšĮ Prienų ligoninės patikėjimo teise valdomą turtą – automobilį „Nissan Almera“ (2004 m.)
 • Atsižvelgdama į UAB „Prienų butų ūkis“ prašymą Taryba pratęsė 5 (penkeriems) metams sutartį dėl  automobilio VW-MAN perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį.
 • Taryba leido Prienų r. savivaldybės administracijai teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti M2 kategorijos transporto priemonę mokinių pavėžėjimui užtikrinti, kurios vertė ne didesnė kaip 102 000 Eur (su pridėtinės vertės mokesčiu).

Šilumos ūkis

 • Taryba pritarė siūlymui investuoti į AB „Prienų šilumos tinklai“ 59998,10 Eur, perduodant Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį finansinį turtą (pinigus) iš savivaldybės biudžeto kaip papildomą turtinį įnašą įstatinio kapitalo didinimui. Šias lėšas numatoma investuoti į katilinę Nr. 5 (Birštono g. 37, Prienai), siekiant gamtinių dujas pakeisti pigesnėmis suskystintomis naftos dujomis. Tai leis atpiginti gaminamą šilumos energiją, padidinti katilinės darbo efektyvumą ir išlaikyti stabilų šilumos energijos tiekimą pietvakarinei Prienų miesto daliai). Taip pat Taryba suderino bendrovės 2022 metų papildomas investicijas.
 • Atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos parengtos Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimus, Taryba pakeitė AB „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos kintamosios dedamosios formulę. Šiuo pakeitimu siekiama leisti ūkio subjektui subalansuoti ir prognozuoti finansinius srautus, operatyviau reaguoti į kuro kainų pokyčius rinkoje.

Socialiniai klausimai

 • Taryba patvirtino Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Prienų r. savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimus. Yra patikslintos kai kurios nuostatos, susijusios su socialinių paslaugų poreikio nustatymu, socialinių paslaugų teikimu, nutraukimu bei sustabdymu. Numatyta nauja paslaugų rūšis – prevencinės socialinės paslaugos. Šios paslaugos bus teikiamos visiems asmenims, šeimoms nemokamai, nevertinant socialinių paslaugų poreikio. Numatyta, kad vaikui su negalia, kuris sulaukęs pilnametystės dėl negalios negali savimi pasirūpinti, esant poreikiui, būtų sudaryta galimybė pratęsti socialinę priežiūrą ar dienos socialinę globą, kurią gavo būdamas nepilnamečiu, be naujo prašymo ir socialinių paslaugų poreikio nustatymo dar iki 2 metų nuo pilnametystės, patikslintos nuostatos dėl pasikeitusio asmens socialinių paslaugų poreikio tenkinimo tos pačios rūšies, bet alternatyviomis paslaugomis (pvz., stacionari socialinė globa keičiama į socialinę globą grupinio gyvenimo namuose). Patikslintos nuostatos dėl socialinių paslaugų sustabdymo ne ilgiau nei 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, papildomai numatant išimtį, kai socialinių paslaugų teikimas stabdomas dėl asmens išvykimo gydytis į sveikatos priežiūros įstaigą bei dėl kelių rūšių socialinių paslaugų skyrimo, taip pat reglamentuojama socialinių paslaugų teikimo atnaujinimo nesibaigus sprendime dėl sustabdymo nurodytam socialinių paslaugų teikimo sustabdymo laikotarpiui tvarka.
 • Patvirtintas naujos redakcijos Mokėjimo už socialines paslaugas Prienų r. savivaldybėje tvarkos aprašas, kuris atitiks pasikeitusius socialinių paslaugų poreikio nustatymą reglamentuojančius Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktus.

Kiti klausimai

 • Atsižvelgiant į Noreikiškių kaimo (prie Juodžio ežero) bendruomenės prašymą, Ežero gatvės pavadinimas pakeistas į Žalčių gatvės pavadinimą (kadangi aplinkiniuose kaimuose taip pat yra Ežero gatvė, o tai sukelia problemų ieškant asmenų, pristatant gyventojams siuntas).
 • Išlaužo seniūnijos Gražučių kaimo gatvei suteiktas Rasų g. pavadinimas, Jiezno seniūnijos Jiezno miesto gatvei – Kaštonų g. pavadinimas, Jiezno seniūnijos Verbyliškių kaimo gatvei – Pakalnės akligatvio pavadinimas; Jiezno seniūnijos Sobuvos kaimo gatvei – Ežero g. pavadinimas, Pakuonio seniūnijos Pagaršvio kaimo gatvei – Jurginų g. pavadinimas; Stakliškių seniūnijos Gripiškių kaimo gatvei – Vilniaus g. pavadinimas.
 • Pakeistos Jiezno seniūnijos gatvių (Nibrių kaimo Lankos gatvės, Strazdiškių kaimo Pakalnės gatvės, Vincentavos kaimo Pakalnės gatvės) geografinės charakteristikos, taip pat Stakliškių seniūnijos gatvių (Gripiškių kaimo Tilto  gatvės, Krasaušiškių kaimo Pušyno gatvės, Krištapiškių kaimo Vilniaus gatvės, Krištapiškių kaimo Piliakalnio  gatvės, Lielionių kaimo Tuopų gatvės) geografinės charakteristikos.
 • Panaikinta Stakliškių seniūnijos Lepelionių kaimo Piliakalnio gatvė.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai