Savivaldybės tarybos lapkričio mėnesio posėdyje priimti aktualūs sprendimai

0
634

Lapkričio 25 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje išnagrinėti 22 klausimai.

Posėdyje pritarta Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimams.

Taryba patvirtino Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaigų veiklos organizavimo tvarkos aprašą, nustatė Prienų meno mokyklos organizuojamų konkursų ir festivalių dalyvio mokestį.

Taryba netenkino fizinio asmens prašymo atleisti nuo 2021 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio (1393,60 Eur) už nuomojamą žemę, taip pat netenkino juridinio asmens prašymo atleisti nuo 2021 m. žemės mokesčio (537,0 Eur).

Patvirtinti sprendimų projektai dėl valstybės turto (17 mobilių vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginių) perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise rajono švietimo įstaigoms. Šios priemonės bus panaudotos hibridinėms klasėms įrengti.

Tarybos sprendimu Švietimo pagalbos tarnybai bus perduotas trumpalaikis ir ilgalaikis turtas (metodinė medžiaga ir ADM programa) vaiko kognityvinių (pažintinių) funkcijų, elgesio ir emocijų sunkumų, raidos lygio vertinimo veiklai.

Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perduotas trumpalaikis materialusis turtas (absorbantas TDD, dūmų davikliai ir kt.), kurio vertė – 2 889,69 Eur.

Taryba sutiko, kad Prienų švietimo pagalbos tarnybos buveinė būtų įregistruota adresu Prienai, Kauno g. 1A, o bendruomenės „Jiestrakis“ buveinė – adresu Šilavoto sen. Jiestrakio k. Jiesios g. 28.

Taryba leido Prienų rajono savivaldybės administracijai pratęsti 10 metų Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutartis, pasirašytas su Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centru. Pagal Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. T3-198 Socialinių paslaugų centrui buvo perduoti Vytenio g. 3 esantys garažai Centro automobiliams laikyti.

Patvirtino Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, iš kurio išbraukti 2 privatizuoti objektai, esantys Pagirmuonio k. 4-1 ir Pagirmuonio k. 4-4, Pakuonio sen., ir įtraukta 11 naujų objektų, kuriems parduoti bus organizuojami ir vykdomi vieši aukcionai.

Sutiko perduoti UAB „Prienų vandenys“ Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą (vandentiekio bokštą su kiemo statiniais Ašmintos k., vandentiekio tinklus Vėžionių k.), kurio bendra nepriklausomo turto vertintojo nustatyta rinkos vertė – 266472,30 Eur. Turtas investuojamas didinant UAB „Prienų vandenys“ įstatinį kapitalą ir įmonei išleidžiant 91887 paprastąsias vardines akcijas (jų kiekvienos nominali vertė – 2,90 Eur), kurios bus perduotos Prienų rajono savivaldybei.

Taryba patikslino Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašą. Taip pat sutiko parduoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį dviejų kambarių butą. Turto vertintojų nustatyta pardavimo kaina (rinkos vertė) – 2 340 (du tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt) Eur. Butas yra 1968 metų statybos plytų mūro name, be patogumų (krosninis šildymas, vanduo iš šulinio, tualetas lauke). Nuomininkas būste gyvena nuo 2005 metų.

Taryba pritarė parengtam sprendimo projektui dėl stacionarinės slaugos paslaugos vieno lovadienio, išlaikomo iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų, kainos nustatymo Balbieriškio, Jiezno ir Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centruose: dalinai save apsitarnaujantiems pacientams – 35,00 Eur; nevaikščiojantiems ir savęs neapsitarnaujantiems pacientams – 40,00 Eur. Lovadienio kaina didėja 30-48 proc. Ankstesnė kaina buvo 27 eurai už lovadienį ir nekitusi nuo 2018 metų. Šis sprendimas įsigalioja 2021 m. gruodžio 1 d.

Pritarus Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano stebėsenos 2018-2020 metų ataskaitai, planavimo organizatoriaus sprendimu bus pradėtos Bendrojo plano koregavimo rengimo procedūros.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai