Prienų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Buhalterijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms

0
1452

Skelbimo nr.: 37787
Skelbimo data: 2018-03-14
Konkursą organizuojanti įstaiga: Prienų rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Buhalterijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
 
Pareigybės aprašymas:
 
BUHALTERIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Buhalterijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.
 
II. PASKIRTIS
4. Buhalterijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal skyriaus kompetenciją vesti ir tvarkyti buhalterinę apskaitą.
 
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – buhalterinės apskaitos.
 
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų teisės aktais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, buhalterinę apskaitą, darbo užmokesčio apskaičiavimą ir išskaitas iš darbo užmokesčio, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, archyvinių dokumentų tvarkymą;
5.3. mokėti dirbti su kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
6.1. tvarko darbo laiko apskaitą: rengia ir teikia darbdaviui tvirtinti darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarką, darbo laiko apskaitos žiniaraščių formas, priima darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atlieka jų peržiūrą;
6.2. tvarko savivaldybės vadovų, administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų, darbo užmokesčio ir kitų su darbo užmokesčiu susijusių išmokų ir įmokų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka programose Bonus ir LABBIS;
6.3. planuoja ir apskaičiuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, lėšų darbo užmokesčiui poreikį, rengiant atitinkamo laikotarpio Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų biudžetų projektus;
6.4. ne rečiau kaip kartą per mėnesį raštu ar elektroniniu būdu darbuotojui pateikia informaciją apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodydamas viršvalandinių darbų trukmę;
6.5. rengia pažymas apie darbo užmokesčio dydį ir sumokėtų mokesčių bei valstybinio socialinio draudimo įmokų dydį;
6.6. Lietuvos Respublikos darbo kodekso, kitų įstatymų ir kitų darbo teisės normų nustatyta tvarka teikia informaciją apie darbo santykių būklę juose nurodytoms kompetentingoms institucijoms;
6.7. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui praneša:
6.7.1. apie darbo sutarties sudarymą ir darbuotojo priėmimą;
6.7.2. darbo santykių pasibaigimą;
6.7.3. apie nedarbingumo pašalpos skyrimą;
6.7.4. apie draudėjo reorganizavimą;
6.7.5. apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti;
6.7.6. apie dirbusių pensininkų draudžiamąsias pajamas;
6.7.7. apie apdraustųjų nedraudiminius laikotarpius;
6.7.8. dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo;
6.7.9. apie darbuotojams priskaičiuotus atlyginimus ir socialinio draudimo įmokas;
6.7.10. apie apdraustajam priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas;
6.8. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Valstybinei mokesčių inspekcijai teikia mėnesinių pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijas, metinę A ir B klasės pajamų deklaraciją;
6.9. pagal kompetenciją rengia sutarčių projektus, pasirašytinai jas derina, kontroliuoja jų vykdymą, organizuoja jų pasirašymą;
6.10. pagal kompetenciją nagrinėja Savivaldybei adresuotus prašymus, skundus, informaciją;
6.11. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
6.12. pagal kompetenciją tvarko Skyriaus informaciją ir duomenis Savivaldybės interneto svetainėje;
6.13. dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;
6.14. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis LR teisės aktais;
6.15. pagal struktūrinio padalinio, atsakingo už personalo valdymą, pateiktus duomenis skaičiuoja, valstybės politikų, valstybės tarnautojų tarnybos stažą ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, profesinio darbo patirtį;
6.16. atlieka skyriaus vedėjo funkcijas jo nesant;
6.17. sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų priskaitymo-atskaitymo registrus pagal valstybės funkcijas, finansavimo šaltinius, valstybės perduotas savivaldybėms funkcijas, reikalingas atsiskaitymui su finansuojančiomis institucijomis;
6.18. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Lietuvos Respublikos statistikos departamentui teikia darbo apmokėjimo statistines ataskaitas DA-01 (ketvirtines);
6.19. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.
 
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus skyriaus vedėjui.
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.
 
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
 
Adresas: Laisvės aikštė 12, 59126 Prienai
Telefonas (8 319) 61 107
El. paštas vytaute.draugelyte@prienai.lt

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai