Prienų miesto VVG patvirtino trečiąjį projektinių pasiūlymų sąrašą

0
2350

Šių metų spalio 29 d. baigėsi trečiasis Prienų miesto vietos veiklos grupės šaukimas, pagal  veiksmus Prienų miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijai įgyvendinti.

Buvo gauti aštuoni projektiniai pasiūlymai. Vyko projektinių pasiūlymų administracinis bei naudos ir kokybės vertinimai, kuriuos  atliko du Prienų miesto VVG valdybos patvirtinti nepriklausomi vertintojai. Siekiant, kad projektinis pasiūlymas būtų finansuojamas, jis naudos ir kokybės vertinimo metu turėjo surinkti ne mažiau kaip 37 balus.

Prienų miesto VVG valdyba, susipažinusi su projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaita, patvirtino 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą.

Šis sąrašas jau pateiktas  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai. Ministerija įvertins pateiktus vietos plėtros projektinius pasiūlymus, kaip tai nustatyta Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėse. Jai pritarus, pareiškėjai galės derinti finansavimo paraiškas su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA).

Projektinius pasiūlymus pateikė šios organizacijos: VŠĮ „Mano vaikas“; Prienų Rajono Neįgaliųjų Draugija; UAB „Verslo mokymo centras“; Prienų „Revuonos“ bendruomenė; Paprienės bendruomenė; Dvariuko bendruomenė; Krepšinio sporto klubas „Prienai“; VšĮ „Visuomenės harmonizavimo parkas”.

Prienų miesto VVG pirmininkas Mindaugas Rukas linki paraiškas pateikusioms ir kitoms organizacijoms tolimesnės sėkmės ruošiant projektinius pasiūlymus ir įgyvendinant projektus.

Bendra informacija apie kvietimą atrankai. Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus buvo skirtas 10 Prienų miesto VVG vietos plėtros strategijos veiksmų.

  • 1 Tikslui: Užtikrinti socialinių ir kitų paslaugų, skirtų socialinėje atskirtyje esantiems asmenims, teikimą mažinant neigiamą socialinę situaciją mieste.

1.1.Uždaviniui: Teikti socialines  ir sociokultūrines paslaugas socialinėje atskirtyje dėl amžiaus, sveikatos, socialinės rizikos ir (ar) skurdo (bei kitų veiksnių) esantiems asmenims.

Veiksmams:

1.1.1. Neįgalių vaikų, augančių darbingų tėvų šeimose, sociokultūrinė veikla;

1.1.2. Darbingų neaktyvių asmenų ir darbingų asmenų šeimos narių, turinčių specialiųjų poreikių bei bendravimo ir mokymosi sutrikimų, kūrybinės saviraiškos užsiėmimai;

1.1.3. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas šeimoms (tėvams ir vaikams), esančioms socialinėje atskirtyje dėl skurdo, negalios ar socialinių problemų (pvz.: priklausomybės nuo psichotropinių medžiagų) bei bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas ir palaikymas;

1.1.6. Pagalba sau per pagalbą kitiems: sociokultūrinės veiklos organizavimas socialinėje atskirtyje esantiems asmenims (pabėgėliams, vienišos motinos, socialinės rizikos šeimos ir kt.).

1.1.7. Mamų (ar tėčių) auginančių vaikus namuose kūrybinių įgūdžių ugdymas, pasitelkiant kūrybines priemones ir savanorišką veiklą.

  • 2 Tikslui: Įgyvendinti užimtumo iniciatyvas, siekiant pagerinti darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų įsidarbinimo galimybes.

2.1. Uždaviniui: Įgyvendinti neformaliojo švietimo iniciatyvas skirtas darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų užimtumui didinti.

Veiksmams:

2.1.1. Darbingų neaktyvių gyventojų neformalus profesinis švietimas užtikrinant ekskursijų vadovų trūkumą Prienų mieste;

2.1.2. Profesinio orientavimo paslaugų teikimas neaktyviam (niekur nesimokančiam, nestudijuojančiam, nedirbančiam) 15-21 m. amžiaus jaunimui;

2.1.3. Darbingų neaktyvių gyventojų neformalus profesinis dizaino pakraipos švietimas ir bendradarbiavimo bei informacijos sklaidos tinklų su kitomis vietos veiklos grupėmis kūrimas ir palaikymas.

2.2. Uždaviniui: Užtikrinti reikiamą pagalbą verslo ar savarankiškos veiklos kūrimo ir plėtojimo procese.

Veiksmams:

2.2.1. Darbingo amžiaus nedirbančio ir nesimokančio jaunimo iniciatyvų ir veiklų skatinimas per savanorystę ir verslumo idėjų generavimą;

2.2.3. Gyventojų (darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų, darbingų gyventojų, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos bei verslininkų, kurie pradėjo vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus) verslumo didinimas, skatinant kurti smulkųjį verslą bei steigti naujas darbo vietas.

Eil. nr. Pareiškėjas Projektinio pasiūlymo pavadinimas Siūloma skirti lėšų suma, Eur
11. VŠĮ „Mano vaikas“ Šeimos laikas 4 704.00
12. Prienų Rajono Neįgaliųjų Draugija Aš kuriu vaikams 4 200,00
13. UAB „Verslo mokymo centras“ Prienų miesto darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų bei jauno verslo atstovų verslumo kompetencijų suteikimas ir tobulinimas, siekiant didinti jų ekonominį užimtumą ir verslo plėtrą 29 970,00

 

14. Prienų ,,Revuonos“ bendruomenė Kūrybinės saviraiškos užsiėmimai „Esam savimi“

 

3 612,00
15. Paprienės bendruomenė Darbingų neaktyvių gyventojų neformalus profesinis švietimas užtikrinant ekskursijų vadovų trūkumą Prienų mieste 55 199,87
16. Dvariuko bendruomenė Šeimos pozityvumo stiprinimas 24044,45
17. Krepšinio sporto klubas „Prienai“ Profesinio orientavimo paslaugų teikimas neaktyviam (niekur nesimokančiam, nestudijuojančiam, nedirbančiam) 15-21 m. amžiaus jaunimui 31 360,00
18. VšĮ „Visuomenės harmonizavimo parkas” 3 žingsniai profesijos keliu 15 700,95
    BENDRA III KVIETIMO SUMA       168791,27

Prienų miesto VVG informacija

Komentarai

komentarai