Prienų laimės indeksas: ko iki pilnos laimės trūksta Prienų krašto gyventojams?

0
1988

Pagal Pasaulio laimės indekso metodiką pirmą kartą Lietuvoje apskaičiuotas Prienų rajono savivaldybės gyventojų laimės indeksas. Nustatytas Prienų krašto gyventojų laimės indeksas – 6,2 balai iš 10-ties, kai pasaulinis visos Lietuvos laimės indeksas yra 6,15.

Iniciatyvinės kraštiečių grupės „Laimingas Prienų kraštas“ iniciatyva reprezentatyvią apklausą šių metų spalio – lapkričio mėnesiais atliko tyrimų bendrovė „RAIT“.

2019 metų duomenimis Lietuva Pasaulio laimės indekse užėmė 42-ą vietą ir buvo įvertinta 6,15 balu, kai tuo tarpu laimingiausia šalis Suomija – 7,769 balu. Pagal šį tyrimą galima spręsti apie šalių patrauklumą gyventojams, valstybės gerovę ir ateities perspektyvas. Tyrimas taip pat atskleidžia opiausias sritis, dėl kurių gyventojai jaučiasi prastai, o valstybės  – nestabiliai.

Iniciatyva „Laimingas Prienų kraštas“ gimė iš idėjos pamatuoti Prienų krašto gyventojų nuotaikas ir nustatyti Prienų laimės indeksą, kuris parodytų stipriausias ir silpniausias sritis. Ambicingas iniciatyvos pavadinimas – „Laimingas Prienų kraštas“ pasirinktas kaip vizija, kokiose Prienuose norime gyventi, dirbti, mokytis, kurti.

Prienuose atlikto tyrimo tikslas buvo  išsiaiškinti, kaip gyventojai vertina gyvenimą Prienų krašte ir nustatyti gyvenimo kokybės gerinimo sritis. O tam, kad tyrimo rezultatai virstų realiais pokyčiais,  tyrimui atlikti gautas Prienų rajono savivaldybės administracijos finansavimas ir pažadas – išvadas įtraukti į Prienų krašto strategiją. Reprezentatyvi internetinė Prienų rajono savivaldybės gyventojų apklausa atlikta spalio-lapkričio mėnesiais. Iš viso apklausta 637 gyventojai, kurių amžius 14-85 metai.

Laimingiausios ir nelaimingiausios seniūnijos

Nustatytas ne tik bendras Prienų krašto laimės indeksas – 6,2, bet ir pamatuota kiekvienos Prienų rajono seniūnijos gyventojų nuotaika. Paaiškėjo, kad laimingiausi gyventojai Prienų krašte gyvena Pakuonio (6,92) ir Balbieriškio (6,71) seniūnijose. Toliau pagal gyventojų pasitenkinimą rikiuojasi Šilavoto (6,69), Išlaužo (6,60), Veiverių (6,0) seniūnijos. Nelaimingiausi Prienų krašte – Jiezno seniūnijos gyventojai, kurių pasitenkinimo balas siekia vos 5,02 balo. Po to seka Naujosios Ūtos (5,57), Stakliškių (5,81) seniūnijos. Prienų seniūnijos gyventojų pasitenkinimo balas tarp visų seniūnijų yra viduryje – 6,18.

Tyrimo duomenimis, Prienų krašto gyventojai yra nusiteikę išties optimistiškai dėl ateities, turi stiprų emocinį ryšį su savo gimtuoju kraštu, jaučiasi fiziškai ir emociškai stiprūs bei pasitikintys savimi, gerai vertina kaimynystę bei bendruomeniškumą. Tačiau prastas jų nuotaikas labiausiai lemia žemai vertinamas pragyvenimo lygis,  menkas pasitenkinimas užimtumo galimybėmis, viešosiomis paslaugomis bei galimybių trūkumas savirealizacijai.

Šiam tyrimui klausimynas buvo sudaromas remiantis Pasaulio laimės indekso klausimynu. Pirmiausia buvo išskirtos 10 sričių ir kiekvienai sričiai priskiriami teiginiai, kurių įvertinimas leido apibendrinti tyrimo rezultatus. Nustatant Prienų laimės indeksą buvo vertintos šios sritys: fizinė aplinka; emocinis ryšys su Prienų kraštu; emocinė/fizinė sveikata ir būsena; kaimynystė ir bendruomenė; kultūrinis gyvenimas ir laisvalaikis; pasiekimai ir savirealizacija; viešosios paslaugos (švietimas, medicina, transportas ir kt.); pasitenkinimas darbu ir užimtumo galimybės; pragyvenimo lygis, ateities perspektyvos.

Fizinė aplinka

Analizuojant tyrimo rezultatus fizinės aplinkos kategorijoje pastebime labiausiai respondentų vertinamą galimybę leisti laisvalaikį gamtos apsuptyje Prienų rajone (43% respondentų skyrė aukštus vertinimo balus).

Iš visų dalyvavusių apklausoje respondentų, 59% žemus vertinimus skyrė vertindami teiginį „Prienų rajone yra gera dviračių infrastruktūra“. Tai leidžia daryti prielaidą, kad nors ir prieniškiai mėgsta leisti laisvalaikį gamtoje, jie nemato galimybių aktyviai tai daryti naudojantis pėsčiųjų ir dviračių takais.

Svarbu paminėti, kad moterys, vyresnio amžiaus respondentai ir Šilavoto seniūnijos  gyventojai yra pozityvesni vertinant šios kategorijos teiginius.

Vyrai, Jiezno bei Naujosios Ūtos seniūnijos gyventojai, moksleiviai ir bedarbiai fizinę aplinką vertina pesimistiškiau ir todėl šios kategorijos teiginiams skiria žemesnius vertinimus.

Emocinis ryšys su Prienų kraštu

Svarbu pažymėti, kad Prienų rajono savivaldybėje gyvenančių žmonių emocinis ryšys su gyvenamąja vieta yra stiprus bei vertinamas vidutiniškai 6,8 balu iš 10 galimų balų.

Pagal tyrimo duomenis, matyti, kad tame pačiame rajone gyvena daug giminių bei draugų (48 % dalyvavusių respondentų skyrė aukštus balus, vertindami šį teiginį). Aukščiausiai šį teiginį vertino Naujosios Ūtos bei Balbieriškio seniūnijų gyventojai.

Vienas iš trijų respondentų (35%) labai pritarė teiginiui „Nenorėčiau gyventi kitur“ (skyrė 9-10 balų). Dauguma tokių respondentų gyvena Naujosios Ūtos bei Balbieriškio seniūnijose. Tai leidžia teigti, kad Prienų rajono gyventojams patinka gyventi giminių ir draugų apsuptyje, nes jiems yra svarbios šeimos bei giminės vertybės.

Emocinė/fizinė sveikata ir būsena

Apklausos rezultatai rodo, jog jaunimas, darbingo amžiaus respondentai bei bedarbiai  statistiškai reikšmingai dažniau pesimistiškai vertina teiginį: „Prienų rajone yra galimybių aktyviam laisvalaikiui“.

41% respondentų, iš kurių dažniausiai yra vadovaujančias pareigas užimantys, aukštesnes pajamas gaunantys žmonės, pozityviau vertina savo emocinę ir fizinę sveikatą ir teigia, kad apskritai yra patenkinti savo gyvenimu.

Kaimynystė ir bendruomenė

Analizuojant teiginius priskirtus šiai kategorijai, pastebima, kad Prienų rajono gyventojai dažniausiai džiaugiasi savo kaimynais (42 % respondentų vertindami šį teiginį skyrė aukštus (9-10) vertinimus).

Vyresnio amžiaus respondentai (60-85 m.) statistiškai reikšmingai dažniau nurodė manantys, jog sudėtingoje situacijoje sulauktų pagalbos iš savo kaimynų.

Tačiau kalbant apie stiprias vietos  bendruomenes, svarbu paminėti, kad dauguma (48%) respondentų šiam teiginiui skiria žemus vertinimus. Statistiškai reikšmingai dažniau taip mano vyrai, jauno ir darbingo amžiaus respondentai bei bedarbiai.

Tyrimo rezultatai rodo, kad moterys palankiau vertina vietos bendruomenes, todėl norint įtraukti platesnę bendruomenės dalį, svarbu sudominti jaunimą ir vyrus.

Kultūrinis gyvenimas ir laisvalaikis

Tyrimo rezultatai rodo, kad kultūrinis  gyvenimas bei laisvalaikis Prienų rajone dažniau yra vertinamas žemesniais balais (vidutiniškai 47%).

Statistiškai reikšmingai dažniau žemesniais balais šiuos teiginius vertina vyrai, darbingo amžiaus respondentai, Naujosios Ūtos bei Jiezno seniūnijos gyventojai, taip pat bedarbiai ir moksleiviai. Pastarieji statistiškai reikšmingai dažniau žemus vertinimus skyrė laisvalaikio ir sporto infrastruktūros išvystymui.

Pasiekimai ir savirealizacija

Analizuojant vidurkinius pasiskirstymus, svarbu pažymėti, kad Prienų rajono savivaldybės gyventojai nesijaučia pilnai savęs realizuojantys (5,8/10). Moterys labiau nei vyrai linkę  sutikti su teiginiu, kad jaučia save pilnai realizuojančios. Panašios, t.y. pozityvios, nuomonės apie save laikosi ir vyresni žmonės (60-85 m.)  bei aukščiausių pajamų gyventojai (701-1000 EUR vienam šeimos nariui).

Svarbu  pažymėti, kad jaunimas (14-29 m.), bedarbiai statistiškai reikšmingai dažniau teigė, kad savęs nerealizuoja  Prienų rajono savivaldybėje.

Viešosios paslaugos (švietimas, medicina, transportas ir kt.)

Kalbėdami apie viešąsias paslaugas žmonės pesimistiškiausiai vertino infrastruktūros pritaikymą neįgaliesiems (4,5/10).

Moterys statistiškai reikšmingai palankiau nei vyrai įvertino teikiamų švietimo paslaugų kokybę  bei meninio ir sporto ugdymo paslaugas.

Pensinio amžiaus žmonės reikšmingai dažniau nei jaunesnės amžiaus grupės (14-45 m.) asmenys mano, jog Prienų rajonas yra patrauklus turistams.

Pasitenkinimas darbu ir užimtumo galimybės

Prienų rajono savivaldybėje yra 41% respondentų patenkintų savo dirbamu darbu. Dažniau tai vadovaujantį darbą dirbantys žmonės, laisvai samdomi žmonės.

Svarbu pažymėti, kad du iš trijų (76 %) respondentai  mano, kad Prienų rajono savivaldybėje yra sunku rasti darbą.  Darbininkai ir jaunimas statistiškai reikšmingai dažniau nurodė, kad darbe jie negali realizuoti savo gabumų.

Pragyvenimo lygis

Vertinant pragyvenimo lygio  kategorijos teiginius pastebima, kad respondentai yra linkę laikytis pesimistiškesnės pozicijos šia tema.

Statistiškai reikšmingai labiau pesimistinės pozicijos  laikosi pensinio amžiaus žmonės, bedarbiai. Reikšminga išskirti, kad jaunimas, aukštojo išsilavinimo žmonės bei aukštesnių pozicijų žmonės savo pragyvenimo lygį vertina palankiai.

Ateities perspektyvos

Tyrimo dalyviai kalbėdami apie ateities perspektyvas dažniausiai nurodė besitikintys labiau tvarkomų Nemuno pakrančių, daugiau steigiamų turistinių ir aktyvaus poilsio zonų (8,8/10). Turizmo suaktyvinimo statistiškai dažniau tikisi vyresnio amžiaus respondentai (60-85 m.).

Vidutinių ir aukštesnių pajamų žmonės (501-700 EUR vienam asmeniui) viliasi, jog savivaldybėje bus kuriama daugiau edukacinių/mokomųjų programų vaikams ir suaugusiems.

Nors ir svarbu, tačiau prioritetiškai žemiau išskirtas Turizmo ir verslo centro steigimo poreikis (8,1/10).

Pagrindinės išvados

Prienų rajono savivaldybės gyventojai palankiausiai vertina gamtos suteikiamus privalumus. Tačiau svarbu pažymėti, kad gyventojai nėra patenkinti rajono savivaldybės teikiamomis infrastruktūros galimybėmis.

Vyresnio amžiaus žmonės, moterys, statistiškai reikšmingai palankiau vertina Prienų rajono savivaldybėse veikiančias bendruomenes ir teikiamas viešąsias paslaugas. Deja, vyrai, jaunimas, darbingo amžiaus žmonės nesijaučia pakankamai realizuojantys save, jiems stinga įtraukties į bendruomenės veiklas, aktyvaus laisvalaikio praleidimo būdų. Tyrimas parodė, kad jaunimas ir dirbantieji rečiau jaučiasi realizuojantys savo potencialą darbe, todėl norint užtikrinti kitas savirealizacijos formas, būtina įsiklausyti į jų poreikius ir įtraukti juos į bendruomenės veiklą.

Prienų rajono savivaldybės gyventojai jaučia emocinį ryšį su gyvenamąja vieta. Dažnu atveju čia gyvena jų giminės, artimi žmonės. Tačiau jiems trūksta kultūrinių renginių, kurie būtų aktualūs skirtingų grupių gyventojams. Jaunimas, aukštesnių pajamų žmonės tikėtina, jog būtų pasirengę turėti ir mokamas paslaugas, jei jos atlieptų jų poreikius.

Nors vyresni žmonės mano, kad Turizmo centras būtų naudingas rajono savivaldybei, visgi vyrai ir jaunesnės auditorijos respondentai rečiau linkę sutikti su tokiu teiginiu. Svarbiausi ir aktualiausi darbai, kuriuos jų nuomone galėtų nuveikti Prienų rajono savivaldybė, užtikrinti patogią infrastruktūrą, puoselėti jos grožį ir inicijuoti  aktualią ir įdomią bendruomenių veiklą.

„Laimingo Prienų krašto“ informacija

Komentarai

komentarai