Pradedami koreguoti Prienų rajono savivaldybės ir Prienų miesto bendrieji planai

0
1620

Prienų rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti projektą „Prienų rajono savivaldybės teritorijos ir Prienų miesto bendrųjų planų koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimo aspektais“.

Projektas dalinai finansuojamas iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo lėšų.  Projekto pradžia 2017 m.  gegužės mėn. Pabaiga 2018 m. kovo mėn.

Projekto tikslas – užtikrinti kryptingą ir darnų kraštovaizdžio formavimą, Prienų r. sav. bendruosiuose planuose numatant kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptis, priemones ir apribojimus, užtikrinančius tinkamą kraštovaizdžio planavimą, naudojimą, apsaugą ir plėtrą, gamtinių, kultūrinių vertybių išsaugojimą.

Įgyvendinus projektą bus pakoreguoti Prienų r. sav. teritorijos ir Prienų miesto bendrieji planai. Atlikus koregavimą bus nustatytos kraštovaizdžio tvarkymo zonos pagal svarbiausius Prienų rajono teritorijos vystymo prioritetus, urbanistinio ir gamtinio karkaso plėtojimo interesus, bus pateikti tiksliniai formuojamo Prienų rajono savivaldybės kraštovaizdžio bendrosios teritorinės struktūros optimalumo kokybės rodikliai.

Bus numatytos kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptys, siūlomos priemonės ir apribojimai, užtikrinantys kraštovaizdžio bendrąją ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtinių, kultūrinių vertybių ar kraštovaizdžio kompleksų išsaugojimą.

Bus nustatyti gamtinių teritorijų tvarkymo prioritetai, diferencijuotos gamtinio prioriteto teritorijos pagal jų naudojimo intensyvumą, išskirti intensyviai ir ekstensyviai naudojami želdynai, nurodyta visa gamtinė ir gamtinio prioriteto teritorijas jungiančio ekologinio kompensavimo tinklo teritorija.

Bus numatyti sprendiniai, kurie stiprins kraštovaizdžio ekologinio kompensavimo funkcijas, didins ekologinį Prienų miesto teritorijos stabilumą, kraštovaizdžio įvairovę, padės atsikurti natūralioms buveinėms, užtikrins gamtinio karkaso vientisumą, mažins kraštovaizdžio fragmentaciją, padės spręsti kitas problemas, susijusias su rizika, gresiančia aplinkai dėl klimato kaitos, intensyvios žemės ūkio veiklos, urbanizacijos.

Projekto biudžetas 23 295,76 Eur. ES fondo lėšos 19 801,39 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos 3 494,37 Eur.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai