Paskutinis šių metų Tarybos posėdis

0
1042

Gruodžio 21 d. įvyko paskutinis šių metų Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame svarstytas 21 klausimas.

Posėdžio pradžioje pasveikinti gimtadienius šventę Tarybos nariai ir Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus pareigas pradėjusi eiti Meida Mikučionienė.

Finansai

Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano pakeitimai, kurie atsirado dėl pasikeitusių programų finansavimo sumų, šaltinių bei rodiklių.

Taryboje patikslintas 2023 metų biudžetas, kuris didinamas 1 234 000 eurų. Pajamos paskirstytos pagal biudžeto programas savivaldybės įstaigoms ir administracijai.

Leidimai prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose

Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą, valstybinių parkų funkcinio prioriteto zonose draudžiama laikyti ir naudoti apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ar kitiems tikslams vagonėlius ar kitus kilnojamuosius objektus. Vadovaujantis Prekybos ir paslaugų teikimo Prienų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklėmis, laikinasis prekybos ir (ar) paslaugų teikimo įrenginys gali būti sukomplektuota ir lauke pastatyta įranga (palapinės, pavėsinės, prekystaliai, vežimėliai, stalai, kėdės, skėčiai, tvorelės ir pan.). Atsižvelgiant į šias sąlygas, Taryboje pritarta sprendimo projektui, kad aikštelėje prie Balbieriškio atodangos nuo 2024 m. sausio 1 d. bus leidžiama prekiauti tik prekėmis iš prekybos automato, kadangi minėta aikštelė patenka į valstybinių parkų funkcinio prioriteto zoną.

Didinami finansiniai normatyvai Prienų globos namams

Taryba patvirtino Prienų globos namų maitinimo išlaidų, išlaidų medikamentams, patalynei ir aprangai finansinius normatyvus nuo 2024 m. sausio 1 d. Socialinės globos kainą sudaro: išlaidos įstaigos personalo darbo užmokesčiui, kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių išlaidos, maitinimo išlaidos, išlaidos medikamentams, patalynei ir aprangai, transportui, kitoms prekėms ir paslaugoms, techninės pagalbos priemonėms bei kitos išlaidos (komunalinės paslaugos, ryšių paslaugos ir kt.). Lėšų poreikis priklauso nuo paslaugų gavėjų skaičiaus ir asmens negalios. Šiuo metu maitinimo išlaidų normatyvai sudaro 5,25 Eur vienam asmeniui per parą. Pagal Lietuvos statistikos departamento informaciją, nuo 2022 m. spalio mėnesio iki 2023 m. spalio mėnesio pagrindinės maisto produktų kategorijos, kurios yra dažniausiai naudojamos globos namų gyventojų mitybai, brango vidutiniškai 15 proc., todėl maitinimo išlaidų normatyvo dydis padidintas iki 6,04 Eur vienam asmeniui per parą. Išlaidų medikamentams normatyvas didinamas nuo 1,08 Eur iki 1,18 Eur asmeniui per parą. Išlaidų aprangai ir patalynei normatyvo dydis šiuo metu yra 150 Eur asmeniui per metus. Remiantis Lietuvos statistikos departamento viešai skelbiama informacija, aprangos ir avalynės kaina per metus padidėjo 2 procentais. Atsižvelgiant į tai, kad reikšmingo kainų padidėjimo nebuvo, išlaidų aprangai ir patalynei normatyvo dydis paliktas toks pats. Finansinių normatyvų pokyčiai Prienų globos namų socialinės globos kainai įtakos neturės, t. y. išlaidos bus perskirstytos tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių.

Steigiamas Prienų rajono savivaldybės sveikatos centras

Taryboje pristatytas sprendimo projektas dėl funkcinio bendradarbiavimo būdu veikiančio Sveikatos centro savivaldybėje steigimo. Tikslas – asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo gerinimas ir teikimo koordinavimas įstaigoms bendradarbiaujant tarpusavyje, siekiant savivaldybės gyventojams gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Sveikatos centre bus sudaroma galimybė pacientams gauti valstybės laiduojamas (nemokamas) sveikatos centro asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei pacientas atitinka teisės aktuose nustatytas tokių paslaugų gavimo sąlygas. Mokamos, brangiau kainuojančios ir (ar) papildomos paslaugos sveikatos centre gali būti teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka. Sveikatos centro paslaugų teikimą organizuojant funkcinio bendradarbiavimo būdu, Sveikatos centro paslaugos teikiamos pagal 5 metų laikotarpiui sudarytą bendradarbiavimo sutartį tarp dešimties Prienų rajone veikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Tarybai pritarus Sveikatos centro steigimui bendradarbiavimo sutartį pasirašys ir centro veikloje dalyvaus: Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, VšĮ Prienų rajono ligoninė, VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ „Veiveriečių sveikata“, UAB „InMediCa“, UAB „Vita simplex“, VšĮ „Ante diem“.

Savivaldybei perduodamos Nacionalinės žemės tarnybos funkcijos

Nuo 2024 sausio 1 d. savivaldybių miestų ir miestelių teritorijų ribose esančios valstybinės žemės Vyriausybės nutarimu perduodamos savivaldybėms. Remiantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Taryba teisės aktų nustatyta tvarka įgaliojo Prienų rajono savivaldybės merą, jo nesant – Deividą Dargužį, Prienų rajono savivaldybės tarybos narį, paskirtą laikinai eiti Prienų rajono savivaldybės mero pareigas ir vykdyti mero įgaliojimus, pasirašyti Prienų rajono savivaldybei perduodamų patikėjimo teise valdyti valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų priėmimo–perdavimo aktą (-us). Taryboje patvirtintos sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius, tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje išdavimo taisyklės, kad sklandžiai būtų įgyvendinti nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojantys teisinio reguliavimo pokyčiai. Taip pat dėl įsigaliosiančių nuostatų Taryboje patvirtinta Prienų rajono savivaldybės mero išduodamų sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius (visų tipų lieptus, jachtų ir valčių elingus, laikinuosius nesudėtinguosius sporto paskirties inžinerinius statinius, skirtus vandens sportui ir pramogoms organizuoti), išskyrus hidrotechnikos statinius, ir statybos metu laikinai naudotis Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise miestų ir miestelių teritorijose valdoma valstybine žeme, esančia už žemės sklypo, kuriame planuojama vykdyti statybą, ribų išdavimo tvarka ir sąlygos.

Posėdžio pabaigoje Savivaldybės meras A. Vaicekauskas padėkojo Tarybos nariams už sklandų bendrą darbą, pastabas ir pasiūlymus, palinkėjo visiems ir toliau vieningai dirbti Prienų krašto žmonių labui.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai