Pasikeitė vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo tvarka

0
1236

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A1-794 patvirtintas Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašas, kuriuo pakeista vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo tvarka.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą, kurių vaikui prašoma nustatyti laikinąją priežiūrą (buvo laikinoji globa arba laikinoji rūpyba), esant svarbioms priežastims (pvz.: gydymo, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje ar kt.), prašymą pateikia vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki norimos vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos. Esant objektyvių priežasčių (pvz.: netikėtai pablogėjus vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą sveikatai, dėl skubaus gydymo paskyrimo, skubaus išvykimo ir pan.), prašymas gali būti pateiktas ir išnagrinėtas ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, pateikus dokumentus (ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas), įrodančius tokių priežasčių buvimą (pvz.: gydymo įstaigos išduotą pažymą, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje dokumentus (darbo sutarties, paslaugų teikimo sutarties kopijas, laišką, patvirtinantį įdarbinimą, komandiruotę, stažuotę arba dalyvavimą profesinėje ar savanoriškoje programoje ir jos trukmę patvirtinančio įsakymo kopijas, potvarkio, kvietimo kopijas ar kt.).

Dokumentai, reikalingi pateikti administracijai:
1.prašymas nustatyti vaiko laikinąją priežiūrą;
2. išrašas iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
4. asmens, galinčio laikinai prižiūrėti vaiką, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
5. dokumentai (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos), įrodantys priežastis, dėl kurių vaikui prašoma nustatyti laikinąją priežiūrą (pvz.: gydymo įstaigos pažyma, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje dokumentai (darbo sutarties, paslaugų teikimo sutarties kopijos, laiškas, patvirtinantis įdarbinimą, komandiruotę, stažuotę arba dalyvavimą profesinėje ar savanoriškoje programoje ir jos trukmę patvirtinančio įsakymo kopijos, potvarkio, kvietimo kopijos ar kt.);
6. jei vaiko laikinąją priežiūrą prašo nustatyti ne jo tėvai, o kiti jo atstovai pagal įstatymą, – teismo sprendimo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopija arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopija.

Šiuo atveju prašymas dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymo pateikiamas vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai bei savo gyvenamosios vietos Tarnybos teritoriniam skyriui, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki norimos vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos.

Jei vaiko laikinoji priežiūra nustatyta vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu ir išnyksta priežastys, dėl kurių vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą negalėjo laikinai juo pasirūpinti, vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą privalo apie tai nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas, raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoti savivaldybės administraciją.

Jei, pasibaigus nurodytam terminui, vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą neperima vaiko priežiūros iš jį laikinai prižiūrinčio asmens, laikinai vaiką prižiūrintis asmuo apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo vaiko laikinosios priežiūros nustatymo termino pabaigos, raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoti savivaldybės administraciją (nurodyti vaiko vardą, pavardę ir gimimo datą, vaiko atstovų pagal įstatymą vardus, pavardes, turimus kontaktinius duomenis (telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą).

Atkreipiame dėmesį, kad vaiko laikinoji priežiūra nustatoma ne ilgesniam kaip šešių mėnesių terminui. Prasitęsti šį terminą įstatymas nenumato galimybės.

Prienų r. savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Komentarai

komentarai