Pagalbos priemonės ukrainiečiams Prienų rajono savivaldybėje

0
842

Pateikiame informaciją apie Prienų rajono savivaldybėje teikiamą pagalbą Ukrainos žmonėms.

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO VEIKLA (ESOC)

 • Jau vasario 24 d. buvo sušauktas pirmasis ESOC posėdis, kurio metu priimti pirmieji sprendimai.
 • Prienų rajono savivaldybėje sukurta nuoroda PAGALBA UKRAINAI (/go.php/lit/img/1), kuri nuolat atnaujinama.
 • Toliau nuolat vykstančių posėdžių metu buvo paskirti administracijos specialistai, atsakingi už atskiras sritis (skelbiama svetainėje).
 • Sutarta bendradarbiauti su visomis biudžetinėmis ir valstybinėmis įstaigomis, savivaldybės įmonėmis.
 • Surinkta informacija apie įstaigose, daugiabučiuose  esančius rūsius, kurie gali tapti priedangomis. (Informacija paskelbta Svetainėje)

POLITINIAI SPRENDIMAI

 • 2022 m. kovo 24 d. Savivaldybės tarybos posėdyje buvo nutrauktos bendradarbiavimo sutartys su Medvežjegorsko miestu (Karelijos Respublika, Rusijos Federacija) ir Naugarduko rajono vykdomuoju komitetu. (Sprendimas pridedamas). Pranešimai apie nutraukimą išsiųsti šalims elektroniniu paštu. 
 • Mūsų tarptautiniams partneriams iš Busko rajono savivaldybės mero vardu buvo išsiųstas palaikymo raštas, kuriame prašėme kreiptis į mus, jeigu prireiks kokios nors pagalbos. Kol kas jokio atsakymo negavome. Jų interneto svetainė neveikia nuo karo pradžios, kai kurie elektroninio pašto adresai taip pat. Ši savivaldybė yra teritorijoje, kurioje kariniai veiksmai nevyksta.

PALAIKYMO AKCIJOS, PARAMA

 • Surinkta ir išvežta į Ukrainą 1 445 l kuro, maisto produktų ir drabužių. (Renkama įvairi parama kiekvieną dieną Savivaldybėje ir toliau, paramos daiktais aprūpinami Prienų krašte apsigyvenantys ukrainiečiai)
 • Vasario 28 d. Prienuose surengėme palaikymo akciją Ukrainai. Jos metu Savivaldybės iniciatyva buvo paskelbta paramos daiktais akcija ir vyko palaikymo koncertas. Buvo surinkta daug drabužių, patalynės, kitų buities daiktų. Prie Savivaldybės organizuotos akcijos prisidėjo Prienų maltiečių organizacija, socialiniai, kultūros darbuotojai, savanoriai.
 • Kovo 6 dieną Sporto ir sveikatingumo klubas „Veiva“ kartu su Veiverių seniūnija suorganizavo žygį „Už taiką“, skirtą Kovo 11-ajai paminėti ir Ukrainai palaikyti.
 • Rajone vyko daug palaikymo akcijų, paramos rinkimo akcijų, skirtų padėti nuo karo bėgantiems žmonėms, aukoti Ukrainai. Informaciniai pranešimai skelbiami Savivaldybės svetainėje, feisbuko paskyroje, siunčiami vietos spaudos atstovams.
 • Verslo įmonės skiria lėšų Ukrainos kariuomenei, sumos siekia iki 10000 eurų. (Tikslių duomenų nežinome).
 • Biudžetinių įstaigų darbuotojai irgi renka asmenines lėšas, siunčia organizacijai „Blue-Yellow“.

APGYVENDINIMAS, ĮDARBINIMAS, PAVĖŽĖJIMAS

 • Parengti Administracijos direktoriaus įsakymai dėl Ukrainos gyventojų laikino apgyvendinimo, numatytos apgyvendinimo vietos: Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centre; Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centre; Prienų „Žiburio“ gimnazijos bendrabutyje; Prienų globos namuose.
 • 2022 m. kovo 30 d. duomenimis, rajone apgyvendinta 142 asmenys – vietos gyventojų namuose, Savivaldybės numatytose patalpose, poilsio ir turizmo sodybose.
 • Ukrainiečių įdarbinimo, informacijos surinkimo klausimais dirba visų 9 seniūnijų darbuotojai. Yra aplankomos šeimos, surenkama informacija, pildomos Savivaldybės paruoštos anketos, kurias Administracija analizuoja ir pagal kurias teikia pagalbą.
 • Įdarbinti 26 asmenys, kuriems darbo vietas suteikė Prienų rajono verslininkai ir Savivaldybės įmonė.
 • Bendradarbiaujant su privačia veterinarijos įstaiga, teikiama pagalba dėl gyvūnų vakcinavimo ir registravimo (mikroschema).  
 • ESOC priimtas sprendimas teikti pavėžėjimo paslaugas Ukrainos gyventojams, kurie gyvena ar gyvens savivaldybės teritorijoje esančiose apgyvendinimo vietose, vežant juos į apgyvendinimo vietas, registracijos centrus ar MD teritorinius padalinius (VRM 2022-02-25 įsakymas Nr. 1V-143)

ŠVIETIMO PASLAUGOS

 • 2022 m. kovo 30 d. duomenimis, savivaldybėje gyvena 142 ukrainiečiai, iš jų – 65 vaikai. Švietimo ir sporto skyriaus specialistai koordinuoja ukrainiečių vaikų mokymąsi. Į bendrą darbą įtrauktos visos ugdymo įstaigos.
 • Mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikai priimami į mokyklas, integruojami į mokyklos bendruomenes. Mokiniai priimami pagal Savivaldybėje turimą priėmimo tvarką (centralizuotai), dažniausiai – į bendrojo ugdymo klases, kuriose mokosi jų bendraamžiai.
 • 2022 m. kovo 30 d. duomenimis, mokyklas lanko 44 mokiniai, iš jų 3 mokosi išlyginamojoje klasėje (kol kas tik lietuvių kalbos), 2 lanko lopšelį-darželį. Kiekvienam atvykusiam mokiniui numatomas adaptacijos (pereinamasis) laikotarpis, kuris skiriamas mokiniui susipažinti su mokymosi aplinka, mokiniais, mokytojais, taip pat – pažinti patį mokinį. Mokyklos paskiria asmenį, padedantį atvykusiam  mokiniui sklandžiai įsitraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą (klasės vadovą, mokinius savanorius ir pan.), organizuoja nemokamą maitinimą, aprūpinimą mokykliniais reikmenimis. Išsiaiškinama, kokios veiklos mokiniams patrauklios, jie įtraukiami į neformaliojo švietimo užsiėmimus. Kiekvienam mokiniui parengiamas individualus ugdymo planas, sudaromos sąlygos mokytis lietuvių kalbos, esant poreikiui – gauti specialistų (psichologo, spec. pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo) pagalbą.
 • Kovo 24 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje papildytas „Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašas“ nuostata, kad karo pabėgėlių iš Ukrainos vaikai gali nemokamai lankyti lopšelius-darželius.

SOCIALINĖS, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

 • Renkami prašymai ir bus mokamos vienkartinės išmokos. Balandžio 14 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje bus pakeista tvarka, pagal kurią bus galima skirti vienkartines pašalpas ukrainiečiams.
 • Ukrainiečiams teikiama parama maisto produktais, vaikams suteikta galimybė lankyti vaikų dienos centrus.
 • Ukrainos gyventojams teikiamos nemokamos psichologo paslaugos.
 • Teikiama nemokama medicininė pagalba. Esant poreikiui, padedama užsiregistruoti pas gydytojus.

SAVANORYSTĖ, SAVIVALDYBĖS DARBUOTOJŲ PAGALBA

 • Prienų rajono savivaldybė paskelbė savanorių registravimo anketą. Be jau prisidėjusių įvairiomis priemonėmis, dabar užregistruota virš 20 savanorių, galinčių pagelbėti daiktais, apgyvendinimo paslaugomis, maistu, darbu. Turime vieną savanorį vertėją ir dar viena buvusi mokytoja siūlo vertėjavimo iš ukrainiečių kalbos paslaugas.
 • Kiekvieną dieną Savivaldybėje sulaukiame ukrainiečių, atvykusių tvarkyti dokumentus. Su jais kompleksiškai dirba Administracijos komanda – konsultuojami įdarbinimo, ugdymo klausimais, ukrainiečiai palydimi į paramos daiktais punktus. Gyventojai ir darbuotojai čia pat, vietoje, organizuoja būtiniausias pagalbos priemones, jeigu reikia, aukoja lėšas.
 • Balandžio 12 d. planuojame Sakurų sodo sodinimo akciją, skirtą Taikai ir Laisvei Žemėje, prisijungti kviesime bendruomenes, organizacijas, pasikviesime ir pas mus gyvenančias ukrainiečius. Savivaldybė pirmoji rodo iniciatyvą ir pasodins 10 sakurų. Turime ir norinčiųjų pasodinti savo organizacijos, įmonės medelius.

Gyventojai, bendradarbiaudami su Savivaldybe, buria ukrainiečių bendruomenę Prienų rajone. Pirmasis susitikimas planuojamas balandžio 3 d.

Prienų r. savivaldybės informacija

„Beatos Virtuvė“ nuotrauka

Komentarai

komentarai