Kvietimas neformaliojo vaikų švietimo teikėjams teikti neformaliojo vaikų švietimo programas 2018 metams

0
1330

Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjus (biudžetines įstaigas, viešąsias įstaigas, asociacijas) ir laisvuosius mokytojus, iki gruodžio 15 d. pristatyti Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiajai specialistei Virginijai Zujienei NVŠ programų atitikties reikalavimams paraiškas (paraiškos forma pridedama). NVŠ teikėjai, šiuo metu vykdantys NVŠ programas, pristato tik prašymą dėl programos atitikties pratęsimo 2018 metams, kuriame nurodo programos pavadinimą, KTPRR kodą bei planuojamų ugdyti mokinių skaičių.

Neregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) ir neturintys prieigų prie Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro (toliau – KTPRR) NVŠ teikėjai turi iki lapkričio 30 d. pateikti  Švietimo skyriaus vyriausiajai specialistei Virginijai Zujienei įstaigos nuostatus/įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą bei programą vykdančio pedagogo kompetencijas įrodančius dokumentus ir užpildyti Švietimo valdymo informacinės sistemos naudotojo (švietimo institucijos) registravimo duomenų prašymą-anketą (forma pridedama). Tuomet NVŠ teikėjas bus užregistruotas ŠMIR ir pakonsultuotas, kaip prisijungti prie KTPRR.

Reikalavimai rengiamoms NVŠ programoms:

1. NVŠ programos turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 15 straipsnyje apibrėžto kito neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, nuostatas.

2. NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos 9 mėnesius, ne mažiau kaip po 2 pedagogines valandas per savaitę.

3. NVŠ programos turi būti registruotos KTPRR ir paraiškoje nurodytas registracijos kodas.

Atrenkant programas prioritetas bus skiriamas naujoms, įdomioms, 1–12 klasių mokiniams patrauklioms NVŠ programoms ir, remiantis stebėsenos duomenimis, 2017 metais sėkmingai vykdytoms NVŠ programoms.

Daugiau informacijos apie Prienų rajono NVŠ programų teikimo tvarką ir reikalavimus NVŠ teikėjams galite rasti /go.php/lit/Neformalusis-vaiku-vietimas/8336/2

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai