Kvietimas neformaliojo vaikų švietimo teikėjams ir laisviesiems mokytojams teikti neformaliojo vaikų švietimo programas 2020-2021 mokslo metams

0
599

Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjus (biudžetines įstaigas, viešąsias įstaigas, asociacijas) ir laisvuosius mokytojus, atitinkančius švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo reikalavimus, teikti Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui užpildytas NVŠ programų, kurias planuojama vykdyti 2020–2021 mokslo metais, paraiškas (paraiškos forma pridedama) iki 2020 m. birželio 10 d. Paraiškos bus registruojamos Švietimo ir sporto skyriuje iki birželio 10 d. 17 val. arba gautos registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiškos išsiųstos iki birželio 10 d. Paraiškos, pateiktos po birželio 10 d., nebus vertinamos.

Reikalavimai NVŠ teikėjams ir rengiamoms NVŠ programoms:

1. Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjai, fiziniai asmenys, ketinantys pretenduoti į valstybės skiriamas NVŠ krepšelio lėšas, turi būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR). Neregistruoti ŠMIR teikėjai skenuotus įstaigos nuostatus / įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, pedagogo kompetencijas įrodančius dokumentus ir užpildytą bei pasirašytą Registravimosi prie ŠMIR duomenų registravimo kortelę (forma pridedama) arba Laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę (forma pridedama) jau dabar gali pateikti Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Virginijai Zujienei el. paštu virginija.zujiene@priebai.lt. Tuomet NVŠ teikėjas bus užregistruotas ŠMIR.

2. NVŠ programos turi būti užregistruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR). NVŠ teikėjai turi ir patys prisiregistruoti prie KTPRR ir užregistruoti savo NVŠ programą (per www.ktprr.smm.lt, elektroninė forma). Registruojant programą reikia užpildyti teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (KTPRR_Teikėjo anketa) ir pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (KTPRR_Pasižadėjimas). Šiuos užpildytus, pasirašytus skenuotus dokumentus siųsti ITC el. paštu eva.sulska@itc.smm.lt (tel. (8 5) 235 6145), originalus siųsti ITC (Suvalkų g. 1, Vilnius). Užregistravęs programą, teikėjas gauna KTPRR programos kodą, kurį turi įrašyti į programos paraišką, kurią teiks Savivaldybei.

3. NVŠ programoje aprašomos veiklos turi būti įgyvendinamos 9 mėnesius (rugsėjo–gruodžio ir vasario–birželio), ne mažiau kaip 8 valandas per mėnesį.

Atrenkant programas prioritetas bus skiriamas naujoms programoms, skatinančioms gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentines veiklas, ir toms programų kryptims, kurių nevykdo Prienų rajono neformaliojo švietimo įstaigos.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai