Klausimų gausa ir atsisveikinimas su besibaigiančios kadencijos Tarybos nariais

0
622

Balandžio 13 d. vykusiame paskutiniame šios kadencijos Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje išnagrinėti 44 klausimai, iš kurių beveik pusė – rajono sveikatos priežiūros, kultūros, sporto, socialinių paslaugų ir kitų įstaigų 2022 m. veiklos ataskaitos, tarp jų – ir Savivaldybės mero A. Vaicekausko bei Administracijos direktorės J. Zailskienės ataskaitos.

Išklausyta 19 įstaigų 2022 m. veiklos ataskaitos

Tarybai buvo pristatytos viešųjų įstaigų Balbieriškio, Jiezno, Veiverių ir Prienų rajono PSPC, Prienų ligoninės, biudžetinių įstaigų Prienų r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Prienų globos namų, Jiezno paramos šeimai centro, Prienų r. savivaldybės socialinių paslaugų centro, Skriaudžių pagrindinės mokyklos, Prienų r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos, Prienų, Balbieriškio, Jiezno, Stakliškių ir Veiverių kultūros ir laisvalaikio centrų, Prienų krašto muziejaus, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos ir viešosios įstaigos „Prienai“ 2022 metų veiklos ataskaitos.

Taryba visoms ataskaitoms pritarė vienbalsiai.

Patvirtintas reglamentas, iš pareigų atleista administracijos direktorė ir pavaduotojas, savivaldybės kontrolierius paskirtas antrai kadencijai

Laikantis naujojo Vietos savivaldos įstatymo, kuris numato naują savivaldos modelį, patvirtintas Prienų r. savivaldybės tarybos veiklos reglamentas. Nustatyta, kad šis sprendimas įsigalios, kai į pirmąjį posėdį susirinks naujai išrinkta 2023–2027 m. kadencijos Prienų r. savivaldybės taryba.

Taryba atleido Administracijos direktorę Jūratę Zailskienę iš užimamų politinio (asmeninio) pasitikėjimo pareigų, pasibaigus Prienų r. savivaldybės tarybos įgaliojimams. Šis sprendimas taip pat įsigalios, kai į pirmąjį posėdį susirinks naujai išrinkta 2023–2027 m. kadencijos rajono savivaldybės taryba.

Tokiu pačiu principu atleistas ir Administracijos direktoriaus pavaduotojas Algis Marcinkevičius.

Atsižvelgiant į naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymo nuostatas, naujoje kadencijoje savivaldybės administracijos direktorių skirs ir atleis meras. Jis taip pat tvirtins ir administracijos direktoriaus pareigybės aprašymą.

Taryba paskyrė Prienų r. savivaldybės kontrolierę Violetą Gaidienę į Prienų r. savivaldybės kontrolieriaus (Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovo) pareigas antrai penkerių metų kadencijai nuo 2024 m. sausio 1 d. Be konkurso kontrolierė antrai kadencijai paskirta atsižvelgiant į tai, kad kontrolierės tarnybinė veikla eitos kadencijos metu visuose atliktuose tarnybinės veiklos vertinimuose buvo įvertinta gerai ir (arba) labai gerai.

Nustatytas mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičius – 5

Tarybai pritarus, mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybes sudarys: vicemerai – 2 (pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) 15,6); Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorius – 1 (planuojamas pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) 12); mero patarėjai – 2 (planuojamas pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) 12).

Švietimo, biudžeto klausimai

Tarybos sprendimu pakeistas apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašas.

Nustatytas klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius Prienų r. savivaldybės mokyklose 2023-2024 mokslo metais. Pagal preliminarius duomenis 2023-2024 m. rajono savivaldybės mokyklose mokysis 3042 mokiniai ir bus 185 klasių komplektai, t. y. daugiau 37 mokiniais ir 2 klasių komplektais.

Patvirtinti savivaldybės 2023 m. biudžeto pakeitimai.

Turtas, keliai

Nuo 2023 m. liepos 1 d. Lietuvoje centralizuojama greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančių įstaigų sistema, sujungiant jas į vieną valstybės pavaldumo juridinį asmenį viešąją įstaigą Greitosios medicinos pagalbos tarnybą (savivaldybės pavaldumo greitosios medicinos paslaugas teikiančių įstaigų (kaip atskirų juridinių asmenų ar kaip kitos įstaigos padalinių) nuo 2023 m. liepos 1 d. nebeliks. Atsižvelgdama į tai, Taryba perdavė viešajai įstaigai Greitosios medicinos pagalbos tarnybai valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų r. savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu viešosios įstaigos Prienų r. pirminės sveikatos priežiūros centro patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį valdomas negyvenamąsias patalpas, esančias Pušyno g. 2, Prienuose. Patvirtinti sprendimų projektai dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų lopšeliui-darželiui „Pasaka“, dėl Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomos dalies (6 kv. m) negyvenamosios patalpos (garažo), esančios Laisvės a. 9A, Prienuose, perdavimo Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos 5 metams valdyti ir naudoti panaudos teise.

Atsižvelgiant į LSDP Prienų skyriaus prašymą, prieš terminą nutraukta ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis. LSDP Prienų skyrius nuomoja patalpas adresu Kauno g. 2, Prienai.

Taryba nurašė Prienų r. savivaldybei nuosavybės teise priklausantį Jiezno gimnazijos patikėjimo teise valdomą ūkinį pastatą, Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą (patalpas – butus), esančius Gedimino g. 11-1, Gedimino g. 11-2, Gedimino g. 11-3, Jiezne, taip pat inžinerinius tinklus (nuotekų, lietaus nuotekų ir vandentiekio tinklus), esančius Kęstučio g. 63, Prienuose.

Patvirtintas Vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas.

Pritarta sprendimo projektui pertvarkyti akcinę bendrovę „Prienų šilumos tinklai“ į uždarąją akcinę bendrovę, kurios pavadinimas UAB „Prienų šilumos tinklai“, buveinės adresas: Prienai, Statybininkų g. 6. Tikimasi, kad AB „Prienų šilumos tinklai“, kurios kontrolinis akcijų paketas priklauso Savivaldybei, pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę sudarys sąlygas efektyviau ir paprasčiau valdyti šią bendrovę, leis sutaupyti bendrovės valdymui reikalingų lėšų, išvengti vien išlaidas sukuriančių vertybinių popierių apskaitos finansų maklerio įmonėse ar procedūrų kredito įstaigose.

Socialiniai, užimtumo klausimai

Taryba nustatė maksimalius socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Prienų r. savivaldybės gyventojams dydžius.

Savivaldybė yra sudariusi sutartis su 24 socialinės globos įstaigomis dėl socialinės globos paslaugų teikimo, iš jų 10 įstaigų yra asmenims su psichine negalia. Nustatytas maksimalus socialinės globos ir socialinės priežiūros išlaidų finansavimo dydis suteiks galimybę asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės negali savarankiškai gyventi, gauti socialinės globos ar socialinės priežiūros paslaugas jo pasirinktoje įstaigoje ar vaikų globos namuose.

Patvirtinta Prienų r. savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programa.

Siekiant didinti užimtumą, programoje numatomos dvi priemonės: nenuolatinio pobūdžio darbų organizavimas bei užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų teikimas. Asmenims, registruotiems Užimtumo tarnybos prie LR SADM Kauno KAD Prienų skyriuje, suteikiamos galimybės laikinai įsidarbinti ir užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų, skatinama jų darbinė motyvacija, teikiamos įvairios paslaugos, mažinama socialinė atskirtis.

Užimtumo programos nenuolatinio pobūdžio darbams planuojama pasitelkti apie 10–14 ieškančių darbo asmenų. Numatyta suteikti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų 65 nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims.

Kiti klausimai

Tarybos sprendimais pakeistos Jiezno seniūnijos Anglininkų kaimo Šilo gatvės, Stakliškių seniūnijos Mockonių kaimo Žolynų gatvės ir Užuguosčio kaimo Medžiotojų gatvės geografinės charakteristikos. Stakliškių seniūnijos Mockonių kaimo gatvei suteiktas Medžiotojų gatvės pavadinimas.

Taryba nusprendė prašyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos, kad perduotų Prienų r. savivaldybei 12 kitos paskirties žemės sklypų valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise. Perėmus valstybinės žemės sklypus, būtų paprasčiau vykdyti vietinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros funkcijas.

Pasibaigus paskutiniajam šios kadencijos Tarybos posėdžiui meras dar kartą padėkojo visiems Tarybos nariams už bendrą darbą, priimtus sprendimus ir palinkėjo sėkmės politinėje karjeroje bei asmeniniame gyvenime.

Pirmasis naujai išrinktos 2023-2027 metų kadencijos Prienų r. savivaldybės tarybos posėdis vyks balandžio 20 d.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai