Informacija asmenims, teikiantiems deklaracijas apie pastatų statybos užbaigimą

0
1980

Asmenys, teikiantys Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai deklaraciją apie statybos užbaigimą, kartu turi pateikti ir geriamojo vandens kokybės tyrimų dokumentus bei Nacionalinio visuomenės sveikatos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvadą apie šių tyrimų rezultatų atitiktį visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams (toliau – Išvada). Išvados teikti neprivaloma, kai jungiamasi prie magistralinių centralizuotų inžinerinių tinklų.

Prienų rajono ir Birštono savivaldybių gyventojai išvadą gali gauti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Prienų skyriuje, adresu J. Brundzos 12a, Prienai, tel.: 8 319 51162; el.p.: prienai@nvsc.lt. Siekiantys gauti išvadą, asmenys turės pateikti:

– akredituotoje ar atestuotoje laboratorijoje atlikto vandens mikrobiologinio ir cheminio tyrimų protokolų originalus;

– jeigu tiriamas gręžinio vanduo – informaciją apie gręžinio identifikacinį numerį;

– jeigu vandens laboratorinius tyrimus atliko atestuota laboratorija – laboratorijos atestaciją liudijančius dokumentus, kuriuose nurodyta atestuota tyrimų sritis.

Vandens mėginiai turi būti paimti iš pastato vidaus vandentiekio tinklų ar įvado, arba tiesiai iš šulinio, jei projekte nebuvo numatytas vandens įvadas į pastatą.

Atliktų vandens saugos ir kokybės tyrimų rezultatai turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” reikalavimus. Higienos normoje nustatyti vandens saugos ir kokybės rodikliai yra: žarninės lazdelės ir žarniniai enterokokai (bakterijų skaičius 100 ml) – 0; nitratų kiekis – 50 mg/l; nitritų kiekis – 0,50 mg/l; amoniako kiekis – 0,50 mg/l; permanganato indeksas – 5,0 mg/l O2; savitasis elektrinis laidis – 2500 µS cm-1 20o C temperatūroje.

Visuomenės sveikatos specialistai rekomenduoja atlikti geriamojo vandens tyrimus ir kai jungiamasi prie centralizuotų geriamojo vandens tinklų, ypač įsivertinti mikrobiologinius ir toksinius (cheminius) rodiklius, kurių apimtis galima nusistatyti pasitarus su specialistais. Atlikti tyrimai patvirtins projektinių sprendinių, užtikrinančių visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, įgyvendinimą.

Akredituotų laboratorijų sąrašą galima rasti (http://www.nab.lt/Bandymų laboratorijos).

Almiras Skiauteris

Komentarai

komentarai