„Darbingų neaktyvių gyventojų neformalus profesinis dizaino pakraipos švietimas“

0
318

Prienų bendruomenė 2020-2022 metais vykdo projektą „Darbingų neaktyvių gyventojų neformalus profesinis dizaino pakraipos švietimas“ 08.6.1-ESFA-T-927-01-0492, finansuojamą iš Europos socialinio fondo lėšų. Projekto vertė 24.332,25 Eur.

Projekto tikslas – pagerinti ekonomiškai neaktyvių gyventojų įsidarbinimo galimybes Prienų mieste, įgyvendinant neformaliojo švietimo iniciatyvas jų užimtumui didinti bei įkuriant bendradarbiavimo bei informacijos sklaidos tinklą su vietos veiklos grupėmis, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje.

Šis projektas atitinka antrojo Prienų miesto VVG strategijos tikslo (Įgyvendinti  užimtumo  iniciatyvas,  siekiant  pagerinti  darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų įsidarbinimo galimybes) 2.1. uždavinį (Įgyvendinti  neformaliojo  švietimo  iniciatyvas  skirtas  darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų užimtumui didinti.), 2.1.3. veiksmą (Darbingų neaktyvių gyventojų neformalus profesinis dizaino pakraipos  švietimas  ir  bendradarbiavimo  bei  informacijos  sklaidos tinklų su kitomis vietos veiklos grupėmis kūrimas ir palaikymas).

Projekto uždaviniai: įgyvendinti  neformaliojo  švietimo  iniciatyvas,  skirtas  darbingų ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumui didinti; organizuoti bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos veiklas, skatinant tikslinės grupės dalyvių užimtumo  iniciatyvas.

Siekiant realizuoti pirmąjį projekto uždavinį, projekte planuojamos vykdyti šios veiklos: ekonomiškai neaktyvių asmenų neformalaus profesinio dizaino pakraipos švietimo, siekiant didinti dalyvių užimtumą, organizavimas.

Įgyvendinant projekto antrąjį uždavinį planuojami du renginiai. Išvykstamasis renginys į Marijampolę: diskusijų forumas ir gerosios patirties vizitas Marijampolėje. Diskusijų forumas – kaip bendradarbiavimo tiltas tarp potencialių darbdavių ir tikslinės grupės dalyvių. Tai asmeninės naudos didinimo priemonė, kuri leis dalyviams pajusti, kaip vyksta  neformaliai įgytų kompetencijų pripažinimas.

Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos  renginyje Prienuose planuojama aptarti ir pristatyti projekto metu įgyvendinamas veiklas. Tokiu būdu bendradarbiavimo tinklo nariai  dalinsis informacija apie Prienų ir Marijampolės miestuose įgyvendintus ir įgyvendinamus projektus, gerąja patirtimi, siekiant tobulinti projektų darbuotojų kompetencijas teikiant įvairiapuses paslaugas projektų tikslinių grupių dalyviams.

Projekto vadovė Vilma Bražukaitienė

Komentarai

komentarai