Prienų kultūros ir laisvalaikio centras skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms

0
1596

Skelbimo Nr.: 50627
Skelbimo data: 2018-02-06
Konkursą organizuojanti įstaiga: Prienų kultūros ir laisvalaikio centras
 
PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (toliau – direktoriaus pavaduotojas) yra Prienų kultūros ir laisvalaikio centro (toliau – PKLC) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Direktoriaus pavaduotojas skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Direktoriaus pavaduotojo pareigybė – vadovo pavaduotojo grupės pareigybė.
4. Pareigybės lygis – A2.
5. Pareigybės paskirtis – organizuoti tinkamą pastatų, vidaus inžinerinių komunikacijų, transporto ūkio priežiūrą, organizuoti ir kontroliuoti tiesiogiai pavaldaus ūkio dalies personalo darbą, organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus, įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus.

II. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ūkio priežiūros, inžinerijos (statybų, elektrotechnikos ar kt.) arba viešųjų pirkimų organizavimo srityje (bent vienos iš išvardintų sričių);
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu.
6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei pavaldžių darbuotojų darbą;
6.4.1. gebėti savarankiškai valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus bei kitus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius raštus;
6.4.2. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, naudotis interneto naršyklėmis, elektroniniu paštu.
6.4.3. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;
6.4.4. išmanyti raštvedybą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.4.5. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti bendrauti.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja ūkio ir aptarnaujančio personalo veiklą bei vykdo kontrolę, tvarko ūkio dalies dokumentaciją, laikinai eina direktoriaus pareigas;
7.2. užtikrina PKLC ūkinį ir techninį aptarnavimą, vertina ūkio darbų rezultatus;
7.3. prižiūri pastato inžinerinių sistemų (stebėjimo kamerų, apsaugos, priešgaisrinių, vandentiekio-nuotekų, IT bei telekomunikacinių sistemų, vėdinimo ir oro kondicionavimo ir kt.) tvarkingumą, organizuoja gedimų šalinimą ir užtikrina normalias sąlygas PKLC darbuotojų veiklai;
7.4. užtikrina PKLC aprūpinimą elektra, šiluma, vandeniu, reikiamu inventoriumi ir priemonėmis, vykdo bei kontroliuoja jų apskaitą, užtikrina duomenų perdavimą buhalterijai;
7.5. tvarko įstaigos materialinį ir nematerialinį turtą, užtikrina pastatų ir turto apsaugą, analizuoja, sistemina ir kontroliuoja ekonomišką materialinių vertybių naudojimą;
7.6. dalyvauja sudarant einamojo ir kapitalinio remonto planus bei sąmatas, organizuoja PKLC valdomų patalpų einamąjį remontą, kontroliuoja vykdomų remontų, statybos darbų eigą;
7.7. vadovauja PKLC pastatų aplinkos apželdinimo, reklamos įrengimo ir kitiems darbams;
7.8. užtikrina transporto priemonių eksploatacijos priežiūrą, kontroliuoja tarnybinių automobilių naudojimą pagal galiojančią tvarką, tvarko dokumentaciją;
7.9. organizuoja (rengia pavaldžių darbuotojų pareigybės aprašus, darbo grafikus, planuoja ir paskirsto darbus, bei kt.), kontroliuoja ir vertina pavaldaus ūkinio personalo darbą, teikia pasiūlymus PKLC direktoriui dėl sau pavaldžių darbuotojų skatinimo bei drausminimo;
7.10. užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, turto, duomenų, aplinkos apsaugos reikalavimų įgyvendinimą PKLC;
7.11. supažindina pasirašytinai PKLC darbuotojus su priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais ir lokaliniais teisės aktais teisės aktų nustatyta tvarka;
7.12. organizuoja ir užtikrina korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą PKLC;
7.13. užtikrina viešųjų pirkimų proceso planavimą, organizavimą ir vykdymą PKLC;
7.14. rengia savo kuruojamų sričių strateginius ir metinius veiklos planus, lokalinių teisės aktų projektus, viešųjų pirkimų ir kitus dokumentus, užtikrina jų apskaitą ir pagal norminius aktus paruošia juos perduoti archyvui;
7.15. vykdo kitus vienkartinius PKLC direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su PKLC vykdoma veikla.

IV. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS IR ATSAKAITINGUMAS

8. Direktoriaus pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas PKLC direktoriui.
 
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
* Asmens dokumento kopiją;
* Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
* Gyvenimo aprašymą (CV);
* Pretendento anketą (pretendentams į darbuotojo pareigas);
* Profesinę patirtį pagrindžiantis dokumentas;
* Vairuotojo pažymėjimas (kopija).
 
Pretendentų atrankos būdas: Testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami iki 2018-02-20.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį).

Kontaktai išsamesnei informacijai:
Adresas: Vytauto g. 35, 59123 Prienai
Telefonas: (8 319) 60 374, 8 682 11075
El. paštas: prienaikc@gmail.com

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai