Kvietimai

Kviečiame Prienų miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus

Prienų miesto vietos veiklos grupė, įgyvendindama Prienų miesto 2016-2020 metų vietos plėtros strategiją ir projektą „Prienų miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0007) skelbia 3-ąjį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus.

1. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Strategijos 1.1. uždavinio „Teikti socialines  ir sociokultūrines paslaugas socialinėje atskirtyje dėl amžiaus, sveikatos, socialinės rizikos ir (ar) skurdo (bei kitų veiksnių) esantiems asmenims“ 1.1.1. veiksmą „Neįgalių vaikų, augančių darbingų tėvų šeimose, sociokultūrinė veikla“.

2. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Strategijos 1.1. uždavinio „Teikti socialines  ir sociokultūrines paslaugas socialinėje atskirtyje dėl amžiaus, sveikatos, socialinės rizikos ir (ar) skurdo (bei kitų veiksnių) esantiems asmenims“ 1.1.2. veiksmą „Darbingų neaktyvių asmenų ir darbingų asmenų šeimos narių, turinčių specialiųjų poreikių bei bendravimo ir mokymosi sutrikimų, kūrybinės saviraiškos užsiėmimai“.

3. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Strategijos 1.1. uždavinio „Teikti socialines  ir sociokultūrines paslaugas socialinėje atskirtyje dėl amžiaus, sveikatos, socialinės rizikos ir (ar) skurdo (bei kitų veiksnių) esantiems asmenims“ 1.1.3. veiksmą „Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas šeimoms (tėvams ir vaikams), esančioms socialinėje atskirtyje dėl skurdo, negalios ar socialinių problemų (pvz.: priklausomybės nuo psichotropinių medžiagų) bei bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas ir palaikymas“.

4. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Strategijos 1.1. uždavinio „Teikti socialines  ir sociokultūrines paslaugas socialinėje atskirtyje dėl amžiaus, sveikatos, socialinės rizikos ir (ar) skurdo (bei kitų veiksnių) esantiems asmenims“ 1.1.6. veiksmą „Pagalba sau per pagalbą kitiems: sociokultūrinės veiklos organizavimas socialinėje atskirtyje esantiems asmenims (pabėgėliams, vienišos motinos, socialinės rizikos šeimos ir kt.)“.

5. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Strategijos 1.1. uždavinio „Teikti socialines  ir sociokultūrines paslaugas socialinėje atskirtyje dėl amžiaus, sveikatos, socialinės rizikos ir (ar) skurdo (bei kitų veiksnių) esantiems asmenims“ 1.1.7. veiksmą „Mamų (ar tėčių) auginančių vaikus namuose kūrybinių įgūdžių ugdymas, pasitelkiant kūrybines priemones ir savanorišką veiklą“.

6. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Strategijos 2.1. uždavinio „Įgyvendinti neformaliojo švietimo iniciatyvas skirtas darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų užimtumui didinti“ 2.1.1. veiksmą „Darbingų neaktyvių gyventojų neformalus profesinis švietimas užtikrinant ekskursijų vadovų trūkumą Prienų mieste“.

7. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Strategijos 2.1. uždavinio „Įgyvendinti neformaliojo švietimo iniciatyvas skirtas darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų užimtumui didinti“ 2.1.2. veiksmą „Profesinio orientavimo paslaugų teikimas neaktyviam (niekur nesimokančiam, nestudijuojančiam, nedirbančiam) 15-21 m. amžiaus jaunimui“.

8. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Strategijos 2.1. uždavinio „Įgyvendinti neformaliojo švietimo iniciatyvas skirtas darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų užimtumui didinti“ 2.1.3. veiksmą „Darbingų neaktyvių gyventojų neformalus profesinis dizaino pakraipos švietimas ir bendradarbiavimo bei informacijos sklaidos tinklų su kitomis vietos veiklos grupėmis kūrimas ir palaikymas“.

9. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Strategijos 2.2. uždavinio „Užtikrinti reikiamą pagalbą verslo ar savarankiškos veiklos kūrimo ir plėtojimo procese“ 2.2.1. veiksmą „Darbingo amžiaus nedirbančio ir nesimokančio jaunimo iniciatyvų ir veiklų skatinimas per savanorystę ir verslumo idėjų generavimą“.

10. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Strategijos 2.2. uždavinio „Užtikrinti reikiamą pagalbą verslo ar savarankiškos veiklos kūrimo ir plėtojimo procese“ 2.2.3. veiksmą „Gyventojų (darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų, darbingų gyventojų, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos bei verslininkų, kurie pradėjo vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus) verslumo didinimas, skatinant kurti smulkųjį verslą bei steigti naujas darbo vietas“.

Projektų trukmė: 12-24 mėn.

Prienų miesto VVG kriterijų aprašas.

Prienų miesto VVG procedūrų aprašas.

Finansavimo sąlygų aprašas (PFSA).

Projektinių pasiūlymų paraiška.

Projektinių pasiūlymų paraiškos priimamos nuo 2019 m. rugpjūčio 21 d. iki 2019 m. rugsėjo 23 d. (įskaitytinai).

Mokymai pareiškėjams vyks 2019 m. rugpjūčio 28 d. Prienų rajono savivaldybės 103-ioje auditorijoje (Laisvės aikštė 12, Prienai). Pradžia – 14.00 val. Mokymų metu bus detaliai pristatytos projektams keliamos sąlygos ir reikalavimai.

Daugiau informacijos.