Prienų miesto VVG patvirtino pirmąjį projektinių pasiūlymų sąrašą

0
1651

Šių metų liepos 3 d. baigėsi pirmasis Prienų miesto vietos veiklos grupės šaukimas, teikti projektinius pasiūlymus pagal  visus veiksmus Prienų miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijai įgyvendinti.

Sulaukta penkių projektinių pasiūlymų į penkis strategijos veiksmus:

1-ojo tikslo „Užtikrinti socialinių ir kitų paslaugų skirtų socialinėje atskirtyje esantiems asmenims, teikimą mažinant neigiamą socialinę situaciją mieste“ 1.1. uždavinio „Teikti socialines ir sociokultūrines paslaugas socialinėje atskirtyje dėl amžiaus, sveikatos, socialinės rizikos ir (ar) skurdo (bei kitų veiksnių) esantiems asmenims“ veiksmams: 1.1.1. „Neįgalių vaikų, augančių darbingų tėvų šeimose, sociokultūrinė veikla“ ir 1.1.2. „Darbingų neaktyvių asmenų ir darbingų asmenų šeimos narių, turinčių specialiųjų poreikių bei bendravimo ir mokymosi sutrikimų, kūrybinės saviraiškos užsiėmimai“ projektinį pasiūlymą pateikė Prienų rajono neįgaliųjų draugija; 1.1.6. veiksmui Pagalba sau per pagalbą kitiems: sociokultūrinės veiklos organizavimas socialinėje atskirtyje esantiems asmenims (pabėgėliams, vienišos motinos, socialinės rizikos šeimos ir kt.) – Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“, o 1.1.8. veiksmui „Nusikalsti linkusio jaunimo (nuo 16 m.), esančio socialinės rizikos grupėje, socialinių įgūdžių įgijimas ir palaikymas per sportinę veiklą“ – futbolo klubas „Prienai“.

2-ojo tikslo „Įgyvendinti užimtumo iniciatyvas, siekiant pagerinti darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų įsidarbinimo galimybes“ 2.1. uždavinio „Įgyvendinti neformaliojo švietimo iniciatyvas skirtas darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų užimtumui didinti“ 2.1.4. veiksmui „Darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų konsultavimas ir kita pagalba reikalinga (re)integruotis į darbo rinką“ projektinį pasiūlymą pateikė asociacija Prienų bendruomenė, o 2.2. uždavinio „Užtikrinti reikiamą pagalbą verslo ar savarankiškos veiklos kūrimo ir plėtojimo procese“ 2.2.1. veiksmui  „Darbingo amžiaus nedirbančio ir nesimokančio jaunimo iniciatyvų ir veiklų skatinimas per savanorystę ir verslumo idėjų generavimą“ – VšĮ Jaunimo organizacija „Prienai“.

Iki liepos 18 d. vyko projektinių pasiūlymų administracinis bei naudos ir kokybės vertinimai, kuriuos  atliko du Prienų miesto VVG valdybos patvirtinti vertintojai. Siekiant, kad projektinis pasiūlymas būtų finansuojamas,  jis naudos ir kokybės vertinimo metu turėjo surinkti ne mažiau kaip 37 balus.

Šių metų liepos 19 d. Prienų miesto VVG valdyba, susipažinusi su projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaita, patvirtino 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą.

Šis sąrašas jau pateiktas  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai. VRM įvertins pateiktus vietos plėtros projektinius pasiūlymus, kaip tai nustatyta Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių 87 punkte. Jai pritarus, pareiškėjai galės derinti finansavimo paraiškas su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA).

Sveikiname pirmuosius pareiškėjus: futbolo klubą „Prienai“, asociaciją Prienų bendruomenė, Prienų sveikos gyvensenos klubą „Versmenė“ ir VšĮ Jaunimo organizaciją „Prienai“ – sėkmingai startavus Prienų miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo I-ajame kvietime.

Prienų miesto VVG pirmininkas Mindaugas Rukas linki šioms ir kitoms organizacijoms tolimesnės sėkmės ruošiant projektinius pasiūlymus ir įgyvendinant projektus.

Prienų miesto VVG informacija

Komentarai

komentarai