Tarybos posėdyje svarstyti aktualūs rajonui klausimai

0
2448

Birželio 28 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje buvo apsvarstyta ir patvirtinta 40 sprendimų projektų. Apžvelgiame keletą svarbesnių klausimų.

Pritarta bendradarbiavimo sutarčiai

Taryba pritarė draugystės ir bendradarbiavimo sutarčiai tarp Prienų r. savivaldybės ir Dusheti (Sakartvelas) savivaldybės. Bendradarbiavimas bus vystomas švietimo, kultūros, meno, sporto, turizmo, aplinkos apsaugos, socialinės priežiūros srityse, bus planuojami bendri projektai.

Panaikinta Ašmintos seniūnija

Prienų rajono savivaldybės taryba 2018 m. gegužės 31 d. priėmė sprendimą Nr. T3-131 „Dėl Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūnijos panaikinimo ir Išlaužo, Pakuonio, Prienų bei Balbieriškio seniūnijų teritorijų ribų pakeitimo“, kuriuo numatoma naikinti Ašmintos seniūniją. Praėjusiame Tarybos posėdyje daugumos Tarybos narių balsais pritarta Ašmintos seniūnijos panaikinimui (sprendimas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.)

Vaiko teisių apsaugos skyrius taps pavaldus Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija iki 2018 m. birželio 30 d. organizuoja valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų, kurias atlieka savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriai, perdavimą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Vadovaujantis galiojančiais teisiniais aktais, turi būti panaikintas Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius. Taryba šiam sprendimui pritarė vienbalsiai.

Nuo 2018 m. liepos 1 d. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taps centrine valstybės vaiko teisių apsaugos institucija. Tarnybos funkcijai vykdyti perduodamos valdyti ir naudoti panaudos teise buvusios patalpos bei baldai, kompiuterinė ir buitinė technika bei kitos reikalingos priemonės.

Švietimo klausimai

Taryba patenkino Prienų meno mokyklos direktorės prašymą nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.

Atsižvelgiant į Švietimo įstatymo ir Vietos savivaldos įstatymo pakeitimus pakoreguoti Priėmimo į Prienų r. savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes bei Priėmimo į Prienų r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašai. Numatyta, kad priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai, taip pat numatyta galimybė pradinį ugdymą vaikui teikti vieneriais metais anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau.

Atsižvelgiant į tai, kad į mokyklas reikia priimti asmenis, grįžtančius iš užsienio, numatyta galimybė aktualiems atvejams nagrinėti švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka sudaryti komisiją. Patikslinti kriterijai, pagal kuriuos esant laisvų vietų pirmumo teise į bendrojo ugdymo mokyklą gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teisė numatyta asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims, arčiausiai mokyklos gyvenantiems asmenims atsižvelgiant į prašymo padavimo datą. Papildyta nuostatomis dėl priėmimo mokytis pagal produktyviojo mokymo programą Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje.

Posėdyje patvirtintas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2018–2020 metų veiksmų planas. Mokymosi koordinatoriumi paskirta Prienų švietimo pagalbos tarnyba.
Tarybos sprendimais patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius rajono ugdymo įstaigose: Prienų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ – 49,75 etato (papildomai 0,5 pareigybės reikalinga socialiniam pedagogui, kadangi lopšelyje-darželyje yra 31 ugdytinis, gyvenantis socialinės atskirties šeimoje); Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje – 45,235 (papildomai 1 priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybė ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtojo pareigybė, nes progimnazijoje formuojamos dvi priešmokyklinio ugdymo grupės, iš kurių viena dirbs pagal III modelį. Taip pat papildomai įsteigta 0,5 socialinio pedagogo pareigybės, nes progimnazijos mokinių skaičius didėja); Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje – 46,75, iš jų – 0,25 sezoninės pareigybės (papildomai 0,5 priešmokyklinio ugdymo auklėtojo pareigybės, nes priešmokyklinio ugdymo grupė dirbs pagal III modelį, ir 0,5 mokytojo padėjėjo pareigybės, nes nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje padidėja mokinių, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių); Skriaudžių pagrindinėje mokykloje – 24,35 pareigybės (papildoma 1,6 pareigybės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo ir 1 pareigybė auklėtojo padėjėjo, kadangi nuo naujų mokslo metų planuojama atidaryti trečią ikimokyklinio ugdymo grupę); Stakliškių gimnazijoje – 44,51 (papildomai 1,5 mokytojo padėjėjo pareigybės, nes Prienų švietimo pagalbos tarnybos sprendimu dviem 1 klasės mokiniams reikalinga nuolatinė mokytojo padėjėjo pagalba, ir 1,6 ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigybės bei 1 auklėtojo padėjėjo pareigybė, nes planuojama nuo rugsėjo 1 d. ikimokyklinio ugdymo skyriuje atidaryti antrą ikimokyklinio ugdymo grupę); Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje – 38,4 (padidinta 2 priešmokyklinio ugdymo auklėtojo pareigybėmis, nes gimnazijoje papildomai formuojamos dvi priešmokyklinio ugdymo grupės, ir 1,6 ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigybės bei 1 auklėtojo padėjėjo pareigybe, nes planuojama nuo rugsėjo 1 d. gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje atidaryti ketvirtą ikimokyklinio ugdymo grupę); Jiezno paramos šeimai centre – 60, nes Centrui pavesta vykdyti globos centro funkcijas. Globos centro funkcijoms vykdyti papildomai reikalingos globos koordinatoriaus, socialinio darbo organizatoriaus, psichologo pareigybės.

Savivaldybės ugdymo įstaigoms skirti 3 mokykliniai autobusiukai

Švietimo ir mokslo ministerija patenkino Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus prašymą dėl mokyklinių autobusiukų skyrimo (iš prašytų 4 skirti 3). Tarybos pritarimu bus perimti M2 klasės autobusai „Iveco Daily 50C15“ ir „Volkswagen Crafter“. Autobusiukai mokykloms bus skirti etapais: Prienų „Revuonos“ pagrindinei mokyklai – 2018 m. rugpjūčio 28–30 d.; Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai – 2018 m. spalio 1–3 d.; Prienų r. Skriaudžių pagrindinei mokyklai – 2018 m. lapkričio 28–30 d.

Bendruomenių ir turto valdymo klausimai

Patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje aprašas. Priemone siekiama skatinti seniūnaitijų, bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius poreikius, sustiprinti jų sutelktumą, bendruomeninę veiklą. Religinės bendruomenės ir bendrijos yra įvardintos kaip galimi projektų paraiškų teikėjai, anksčiau jos turėjo tik patariamojo balso teisę, priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo. Taip pat nustatyta mažiausia (200 Eur) ir didžiausia (neviršijant 20 procentų gautos sumos) vienam projektui skiriama suma. Vienai seniūnijai skiriama 500 Eur, o kita dalis lėšų padalinama proporcingai pagal jose gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių.

Patvirtinti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo ir turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių pakeitimai. Taisyklės papildytos nuostata, kad „nuomininkas nuomotojo leidimu gali būti atleistas nuo dalies ar nuo viso nekilnojamojo turto nuomos mokesčio, kai dėl nuomotojo vykdomų nekilnojamojo turto (jo dalies) paprastojo ar kapitalinio remonto, rekonstravimo darbų nuomininkas negali naudotis išsinuomotu nekilnojamuoju turtu nuomos sutartyje nustatytu terminu“.

Pirminės sveikatos priežiūros centrui – greitosios medicinos pagalbos automobilis

Taryba pritarė, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija perduotų Prienų r. pirminės sveikatos priežiūros centrui pagal panaudos sutartį 10 (dešimčiai) metų laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą – B tipo greitosios medicinos pagalbos automobilį „Volkswagen Crafter“ su medicinos įranga.

Įregistruota Socialinių paslaugų centro profesinės sąjungos buveinė

Taryba sutiko, kad Prienų r. savivaldybės socialinių paslaugų centro profesinės sąjungos buveinė būtų įregistruota Socialinių paslaugų centre, Vytenio g. 2, Prienų m.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai