Tarybos posėdis

0
1209

Lapkričio 27 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 22 Tarybos nariai. Posėdyje buvo apsvarstyta ir patvirtinta 27 sprendimų projektai, 2 sprendimo projektai – dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Stakliškių sporto klubui ir pritarimo vidaus sandoriui – koalicijos siūlymu iš darbotvarkės buvo išbraukti.

Dauguma tarybos narių nepritarė sprendimo projektui dėl Savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo – siūlymo administracijos struktūroje į atskirą poziciją išskirti savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybę ir šias pareigas einančio valstybės tarnautojo tiesioginį pavaldumą nustatyti Savivaldybės administracijos direktoriui. Taryba, priimdama sprendimą, vadovavosi teisės aktais, kurie reglamentuoja, kad Savivaldybės administracijos struktūrą tvirtina ir keičia Savivaldybės taryba. Šiuo metu savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybė yra priskirta Kultūros, sporto ir jaunimo skyriui.

Posėdyje Tarybos nariai patvirtino Prienų r. savivaldybės seniūnaičio išlaidų, susijusių su jo veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašą su koalicijos pasiūlytais pakeitimais. (Prienų r. savivaldybėje yra išrinkti 68 seniūnaičiai). Lėšų šioms išmokoms buvo surasta kitu sprendimu sumažinus Tarybos nariui kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti kas mėnesį mokamos išmokos dydį 10 procentų.

Taryba balsų dauguma nepritarė sprendimo projektui dėl savivaldybės švietimo įstaigų vadovų, pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų važiavimo į darbą ir atgal išlaidų kompensavimo bei šių išlaidų kompensavimo tvarkos nustatymo. Diskusijos metu buvo išsakyta nuomonė, kad yra ir daugiau biudžetinių įstaigų, kurių darbuotojų, važiuojančių į darbą ir atgal, todėl išskirti vienos grupės nederėtų. Kita vertus, nebuvo konkretaus pasiūlymo, iš kokio šaltinio reikėtų kompensuoti tokias išlaidas. Anot mero A. Vaicekausko, Savivaldybė daug dėmesio skiria, kad būtų išlaikytas optimalus švietimo įstaigų tinklas, užtikrintas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, taip pat užtikrintos savivaldybės biudžeto lėšos švietimo pagalbos specialistų darbui apmokėti. Jo nuomone, minėtą problemą reikėtų spręsti ieškant galimybių didinti darbuotojų atlyginimus.

Posėdyje patvirtinta Prienų rajono savivaldybės studijų rėmimo programos, komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento pakeitimai, naujos sudėties Studijų rėmimo programos lėšų skyrimo komisija, Kūno kultūros ir sporto veiklos aktyvinimo, Jaunimo organizacijų veiklos aktyvinimo programų lėšų skyrimo ir jų panaudojimo tvarkos aprašai, Nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimai. Patvirtinta taip pat Nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšomis finansuojamų projektų paraiškų vertinimo komisija bei Nevyriausybinių organizacijų taryba, deleguoti atstovai į Prienų rajono verslo tarybą (A. Vaicekauskas, G. Bartulis, C. Pacevičius, D. Ručytė).

Taryba pritarė projektui „Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ dviejų grupių infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis“. Preliminari projekto vertė – 100 000,00 Eur (iš jų: 80 296,75 Eur – ES lėšos, 12 618,24 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos, 7 085,01 Eur – valstybės biudžeto lėšos).

Savo sprendimais Taryba taip pat patvirtino savivaldybės biudžeto, Kaimo plėtros rėmimo komisijos pakeitimus, Apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašą, Prienų globos namų teikiamų paslaugų kainas, pratęsė paskolos grąžinimo terminą, neatleido bendrovės nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio, patvirtino keletą sprendimo projektų, susijusių su nekilnojamojo turto perdavimu valdyti ir naudoti panaudos teise, socialinių būstų nuoma ir kt.

Kitas Tarybos posėdis planuojamas gruodžio 19 d. (ketvirtadienį).

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai