Tarybos posėdis

0
2180

Rugpjūčio 29 d. įvykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtinti trisdešimt devyni sprendimų projektai iš keturiasdešimties. Sprendimo projekto dėl lėšų skyrimo papildomam sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti iš Savivaldybės biudžeto svarstymas išbrauktas iš darbotvarkės, nes Vyriausybė dieną prieš posėdį pakoregavo finansavimo tvarką.

Tarybos dauguma patvirtinti Prienų r. savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimai. Pritarta, kad Tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už darbą būtų mokamas atlyginimas pagal faktiškai dirbtą laiką. Darbo laikas nustatomas pagal Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų ir darbo grupių, į kurias Tarybos nariai deleguoti Tarybos sprendimu, posėdžių protokolus.

Posėdyje patvirtinta keletas sprendimo projektų švietimo klausimais: vienbalsiai patvirtintas klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius Prienų r. savivaldybės mokyklose 2019-2020 mokslo metais; pritarta priėmimo į rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo pakeitimams (Nuo šiol prašymus tėvai galės pateikti ir elektroniniu paštu, tėvams atsiras galimybė pateikti prašymą iš karto į visas tris Prienų miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas, bus supaprastinta dokumentų pateikimo tvarka, pakoreguotas punktas, numatantis, kokie vaikai priimami be eilės), taip pat patvirtinti priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai Prienų r. savivaldybės mokyklose, Prienų r. savivaldybės atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas, rajono bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai.

Taryba pritarė, kad Prienų r. savivaldybės administracija dalyvautų tarptautinio bendradarbiavimo projekte kartu su Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centru (partneris Lietuvoje) ir Suvalkų apskritimi (Lenkijos Respublika, pagrindinis partneris).
Balsų dauguma patvirtinti Prienų r. savivaldybės 2018 m. biudžeto vykdymo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai, savivaldybės biudžeto pakeitimai.

Pritarta, kad 2019 m. fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0-40 proc. darbingumo lygis arba kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ar yra nepilnamečiai vaikai, neapmokestinamasis žemės sklypų dydis būtų 0,15 ha mieste ir 1 ha kaimo vietovėje. Nustatyti metiniai nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, ir nuomos mokesčio už naudojimąsi žeme iki nuomos ar pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo tarifai.

Patvirtinta nemažai sprendimų projektų, susijusių su savivaldybės ir valstybės turtu: Prienų r. savivaldybės nuosavybėn perimtas valstybės turtas – paminklas Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokytojams ir mokiniams, žuvusiems už Lietuvos laisvę 1941, 1944–1952 m., kuris vėliau bus perduotas „Žiburio“ gimnazijai“; iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos perimtas 32,78 tūkst. eurų vertės ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis ir nematerialusis turtas, kuris bus perduotas Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai; 10 metų laikotarpiui leista išnuomoti Prienų r. savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – šešiolika nekilnojamojo turto objektų, esančių įvairiose savivaldybės seniūnijose, ir patvirtintos nuomos kainos; Stakliškėse leista nuomoti patalpas, kuriose veiks kirpykla; Prienų rajono neįgaliųjų draugijai valdyti ir naudoti panaudos teise 10 metų perduotos Prienų r. savivaldybei nuosavybės teise priklausančios patalpos, esančios J. Basanavičiaus g. 20-1; su Prienų „Revuonos“ pagrindine mokykla nutraukta nekilnojamojo turto (Prienų m. Kęstučio g. 63 esančių patalpų (buvusi Specialioji mokykla)) panaudos sutartis, kadangi gegužės mėnesį pastatas buvo parduotas aukcione.

Savivaldybės administracijai teisės aktų nustatyta tvarka leista nuomotis (60 mėnesių) vieną tarnybinį lengvąjį automobilį – senasis Savivaldybei priklausęs autobusėlis perduotas Jiezno paramos šeimai centrui.

Posėdyje patvirtintas Viešame aukcione parduodamo Prienų r. savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas. Iš sąrašo buvo išbrauktas privatizuotas nekilnojamasis turtas – pastatas Kęstučio g. 63, Prienų m. Į naujai parengtą sąrašą įrašyta: administracinė patalpa, esanti Mokyklos g. 15-8, Paprūdžių k., Balbieriškio sen., du butai, esantys Pagirmuonio k. 4, Pakuonio sen., inžineriniai tinklai Kęstučio g. 63, Prienų m., „Revuonos“ viešbutis ir kiti inžineriniai statiniai, esantys Kranto g. 8, garažas, esantis Laisvės a. 10B, Prienų m.

Taryba pritarė, kad už 3 170 eurų būtų nupirktas 1,04 ha ploto žemės sklypas, esantis Stakliškių k. Kaina sutarta su sklypo savininku, o sklypas reikalingas kapinių plėtrai.

Dvariuko bendruomenės prašymu Taryba pripažinto būtinu visuomenės poreikiams ir įtraukė į neprivatizuotinų sklypų sąrašą valstybinės žemės sklypą, esantį šalia Žemaitės g. 70A, ir jį padidino nuo 0,0869 ha iki apie 0,1277 ha, t. y. žemės sklypą praplėtė iki žemės sklypų Žemaitės g. 68 ir V. Kudirkos g. 79 ribų.

Taryba davė sutikimą pakeisti Naujosios Ūtos seniūnijos Dūmiškių kaimo Pievų gatvės geografines charakteristikas, pradėti Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo procedūras, pritarė, kad būtų parduoti 46,39 kv. m bendro ploto butas ir 45,98 kv. m ploto būsto dalis bendrame 77,44 kv. m pastate už 19 400 eurų ir 3 300 eurų.

Tarybos dauguma patvirtinti Prienų r. savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimai. Pakeitimai priimti, atsižvelgiant į suskaičiuotas būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas bei pasikeitusį atliekų surinkimą (pradėtos rinkti maisto atliekos). Priežasčių yra ir daugiau. Kaip aiškino posėdyje dalyvavęs ARATC direktorius A. Reipas, nuolat didėja sąvartyno mokestis, taip pat atliekų deginimo kaštai, dėl to brangsta ir visa atliekų tvarkymo sistema. Nauji rinkliavos dydžiai įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 d.

Posėdyje dviem pareigybėmis (iki 69,1) padidintas Prienų r. savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausias leistinas pareigybių skaičius. Įgyvendinant projektą „Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų rajono savivaldybėje“ bus įsteigtos dvi naujos asmeninio asistento pareigybės, kurios bus finansuojamos iš projektui skirtų lėšų. Paslaugos numatomos teikti vaikams nuo 16 m. ir darbingo amžiaus Prienų rajono gyventojams, kuriems yra nustatytas neįgalumas.

Taryba su nedideliais pakeitimais patvirtino nenaudojamų ir apleistų žemės sklypų sąrašą. Šis sąrašas yra parengtas pagal seniūnijų seniūnų pateiktą informaciją. Visiems nenaudojamų ir apleistų žemės sklypų savininkams bus taikomas padidintas 4 proc. žemės mokesčio tarifas.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai