Prienų rajono savivaldybė skelbia konkursą laisvoms viešosios įstaigos Prienų ligoninės direktoriaus pareigoms eiti

0
717

Skelbimo nr.: 51318
Skelbimo data: 2018-04-04
Konkursą organizuojanti įstaiga: Prienų rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Viešosios įstaigos Prienų ligoninės direktorius
Prienų ligoninė  yra Prienų rajono savivaldybės viešoji  įstaiga, į. k.  190160991, adresas Prienų r. sav. Prienų m. Pušyno g. 2.

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Grupė – įstaigos vadovų, dirbančių pagal darbo sutartį.

II. TIKSLAS

2. Organizuoti ir koordinuoti Prienų ligoninės (toliau tekste – Ligoninės) veiklą.

III. BENDRIEJI  KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

3. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti  leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
4. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą  Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 2003  m. gruodžio  24 d. nutarimu  Nr.  1688   „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų   patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
5. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
6. turėti  ne mažiau kaip 2 metus administracinio darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityse patirties.

IV. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

7. Išmanyti ir gebėti taikyti  Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą  ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
8. žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų,  personalo  valdymo, administravimo bei darbo   santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
9. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir  ryšio priemonėmis  (MS Office programomis, interneto naršykle  (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).

V. PAPILDOMA KOMPETENCIJA

10. Pretendento papildoma kompetencija laikoma:
10.1. vadovavimo sveikatinimo veiklos valdymo subjektams  (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;
10.2.  įgytas  aukštasis universitetinis ar  jam   prilygintas biomedicinos  mokslų  studijų srities medicinos,   odontologijos, farmacijos,  visuomenės  sveikatos,  slaugos  ar   reabilitacijos studijų krypčių išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis), biomedicinos  mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos  arba gyvybės  mokslų  studijų krypčių grupių, arba socialinių   mokslų studijų  srities ekonomikos, teisės arba viešojo   administravimo studijų krypties mokslo laipsnis;
10.3. kvalifikacijos  tobulinimas  ir  (arba)  mokslinės publikacijos  sveikatos   politikos,   sveikatinimo  veiklos strateginio  planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos,  sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio  darbo, informacinių  technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu  ir  valdymu susijusiose srityse per paskutinius   5 metus   (pretendentui   pateikus   kvalifikacijos      tobulinimą liudijančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas);
10.4. darbdavio (-ių)  ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos vadovo  rekomendacija (pretendentui pateikus rekomendacinį  raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę);
10.5. Europos  Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004  m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/ 204/EB  dėl  bendros  Bendrijos  sistemos  siekiant   užtikrinti kvalifikacijų  ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L  390, p. 6).

VI. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

11. įgyvendina Ligoninės įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius, organizuoja Ligoninės veiklą ir jai pavestų funkcijų vykdymą;
12. planuoja Ligoninės  žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;
13. tvirtina Ligoninės darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas savininko nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
14. kreipiasi į Savininką dėl neefektyviai dirbančių Ligoninės padalinių reorganizavimo ar likvidavimo;
15. suderinęs su Ligoninės stebėtojų taryba, tvirtina Ligoninės darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą;
16. skiria ir atšaukia gydymo tarybos pirmininką ir gydymo tarybos narius;
17. skiria ir atšaukia slaugos tarybos pirmininką ir slaugos tarybos narius;
18.sukuria ir prižiūri Ligoninės vidaus kontrolės, įskaitant ir finansų kontrolės, sistemą;
19. veikia  Ligoninės vardu santykiuose su  kitais asmenimis,  sudaro  ir  nutraukia darbo sutartis su Ligoninės darbuotojais, nustato darbuotojų atlyginimus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;
20. planuoja Ligoninės veiklos kryptis;
21. įgyvendina Savininko priimtus sprendimus;
22. tinkamai ir laiku atlieka gautas užduotis ir pavedimus, kontroliuoja, kad jas atliktų Ligoninės darbuotojai;
23. organizuoja tinkamą Ligoninės dokumentų tvarkymą, naudojimą, saugojimą;
24. užtikrina darbuotojams saugias ir tinkamas darbo sąlygas, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;
25. tvirtina Ligoninės darbuotojų pareigybių aprašymus, Ligoninės padalinių nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, priima įsakymus bei kitus vidaus tvarką reglamentuojančius teisės aktus;
26. bendradarbiauja su fiziniais ir juridiniais asmenimis, užsiimančiais sveikatinimo veikla;
27. Ligoninės savininkui teikia tvirtinti Ligoninės įstatų papildymus ir pakeitimus, organizuoja  duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
28. teisės aktų nustatyta tvarka naudoja, valdo ir disponuoja Ligoninei priskirtu valstybės, Savivaldybės turtu ir lėšomis, atsako už jų panaudojimą, sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis, atstovauja (ar įgalioja kitus asmenis atstovauti) Ligoninei kitose institucijose;
29. vykdo kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.
30. parengia ir pateikia Savininkui praėjusių  finansinių metų  Ligoninės  veiklos ataskaitą.

VII. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

31. Ligoninės direktorius atsako už Ligoninės įstatuose ir jo pareigybės aprašyme išdėstytų funkcijų vykdymą ir yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui ir atskaitingas Savivaldybės Tarybai.
32. Ligoninės direktorius atsako už:
32.1. pareigų, numatytų šiame pareigybės apraše, vykdymą laiku ir kokybiškai;
32.2. finansinės atskaitomybės sudarymą;
32.3. suteiktos informacijos teisingumą;
32.4. Ligoninės dokumentų tvarkymą, naudojimą ir saugojimą;
32.5. darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų vykdymą;
32.6. konfidencialios informacijos išsaugojimą;
32.7. jam patikėtų materialinių vertybių saugumą.
32.8. informacijos apie ligoninės veiklą pateikimą visuomenei ir viešos informacijos paskelbimą;
33. Už pavestų uždavinių ir funkcijų netinkamą vykdymą Ligoninės direktorius atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

1.Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. Gyvenimo aprašymą –  nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
4. Užpildytą pretendento anketą pagal LR Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. Nr. 496 nutarimą Nr. 496.
5. Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją (informacija ir forma pateikta interneto svetainėje www.vtek.lt).
6. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.
7. Papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir jų kopijas (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 299 ).
 
Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento ir Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėse dienos (iki 2018 m. balandžio 18 d. įskaitytinai). Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo sprendimą priima sprendimą skelbti konkursą priėmęs asmuo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Telefonas: 8 319 61107
El. paštas: vytaute.draugelyte@prienai.lt

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai