Prienų r. savivaldybės tarybos posėdis

0
972

Birželio 29 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti ir patvirtinti 24 sprendimų projektai.

Taryba patvirtino Prienų r. savivaldybės tarybos veiklos reglamento (toliau – Reglamentas) pakeitimus. Reglamentas papildytas nuostata, kad Savivaldybės tarybos nariui su jo, kaip Tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti nustatyta išmoka gali būti skiriama ir biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, pateikus tai įrodančius dokumentus, taip pat papildytas nauju punktu, kuris numato, kad Kontrolės komitetas kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito Tarybai.

Pritarė draugystės ir bendradarbiavimo sutarčiai

Posėdyje pritarta Prienų r. ir Ukrainos Busko r. savivaldybių draugystės ir bendradarbiavimo sutarčiai. 2017 m. gegužės 20 d., Ukrainos atstovų viešnagės Prienuose metu, buvo pasirašytas Bendradarbiavimo ketinimų protokolas.

Švietimo klausimai

Taryba pritarė Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ ir Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo programoms. Lopšelio-darželio „Pasaka“ programa atnaujinta pagal šiuo metu galiojančius, ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus, o Išlaužo pagrindinėje mokykloje, laikantis bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų, bus steigiama trečioji ikimokyklinio ugdymo grupė. Remiantis tėvų prašymais, prognozuojama, kad ateinančiais mokslo metais skyriuje bus ugdomi 46 vaikai, 2018–2019 m. m. – taip pat 46.

Pritarta Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos vadovo prašymui sumažinti didžiausią leistiną pareigybių skaičių 1 etatu, atsisakant 1 mokyklinio autobuso vairuotojo etato, kadangi mažėja pavežamų mokinių skaičius ir mokyklai pakaks vieno mokyklinio autobuso.

Taryba patikslino priėmimo į Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą, kuriame numatyta, kad priimami vaikai nuo 1 metų, jei įstaiga pritaikyta vaikų nuo 1 metų ugdymui (anksčiau buvo leidžiama priimti vaikus nuo 2 metų). 

Po diskusijų Taryba patvirtino Prienų r. savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašą, vaikų skaičių grupėje: minimalus kaime – 10, mieste –15; maksimalus – 20.

Gerins informacijos prieinamumą ir paslaugas

Taryba patvirtino Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje aprašą. Šia Priemone siekiama skatinti seniūnijų seniūnaitijų, bendruomenių aktyvumą ir savarankiškumą.

Tarybos nariai vienbalsiai patvirtino Prienų r. savivaldybės 2017 m. biudžeto pakeitimus, leido Savivaldybės administracijai įsigyti lengvąjį automobilį, kuris vėliau bus perduotas Prienų „Žiburio“ gimnazijai automobilizmo ugdymo programai vykdyti.

Balsų dauguma pritarta Prienų kultūros ir laisvalaikio centro prašymui įrengti kintamo vaizdo ekraną ant pastato fasadinės sienos. Ekranas bus naudojamas reklamos tikslais. Taryba įgaliojo Savivaldybės administracijos direktorių patvirtinti Kintamo vaizdo ekrano įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatus.

Leido privatizuoti socialinius būstus

Vadovaujantis LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu ir atsižvelgiant į asmenų, gyvenančių Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose butuose, prašymus leisti išsipirkti nuomojamus butus, Tarybos nariai sutiko, kad Savivaldybė parduotų du socialinius butus rinkos kaina.

Kapinių priežiūros pakeitimai

Taryba patvirtino keletą dokumentų, susijusių su kapinių priežiūra: naujas Prienų r. savivaldybės kapinių tvarkymo taisykles, Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos aprašą, Visuomenės ir kapinėse palaidotų asmenų artimųjų giminaičių informavimo apie kapinių panaikinimą tvarkos aprašą, Kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų aprašą, Kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašą.

Pritarė Birštono ir Prienų r. savivaldybių bendradarbiavimo susitarimui dėl Škėvonių kapinių Birštono sav., Birštono sen., Ivoniškių k., naudojimo, plėtros ir išlaidų paskirstymo.

Socialiniai ir užimtumo klausimai

Posėdyje patvirtinta Jiezno vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kaina (vienam vaikui per mėnesį – 947 Eur, iš jų 152 Eur – globos išmoka vaikui, 795 Eur – savivaldybių lėšos), taip pat Prienų r. savivaldybės užimtumo didinimo programa, kurioje numatytos papildomos grupės bedarbių, kurie galės būti siunčiami dalyvauti Savivaldybės parengtose užimtumo didinimo programose.

Pritarta VšĮ Prienų ligoninės rengiamam projektui „Prienų ligoninės fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“, kuris įtrauktas į 2014–2020 metų ES fondų investicijų projektų sąrašą. Projekto vertė 120 000 Eur, Savivaldybės prisidėjimas nėra reikalingas.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai