Prienų r. savivaldybės administracija skelbia konkursą Stakliškių seniūnijos seniūno pavaduotojo pareigoms

0
2425

Skelbimo nr.: 40784
Skelbimo data: 2019-01-17

Konkursą organizuojanti įstaiga: Prienų rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Stakliškių seniūnijos seniūno pavaduotojas (savivaldybėje). Pareiginės algos koeficientas 7,4 (baziniais dydžiais) (karjeros valstybės tarnautojas)

PATVIRTINTA
Prienų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. vasario 27 d.
įsakymu Nr. (8.4 TPS)-A2-50

STAKLIŠKIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Stakliškių seniūnijos seniūno pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Stakliškių seniūnijos seniūno pareigybė reikalinga valstybės ir savivaldybės priimtiems teisės aktams įgyvendinti savivaldybės administracijos filialo – Stakliškių seniūnijos (savivaldybės administracijos strūktūrinio teritorinio padalinio) teritorijos dalyje, pavaduoti Stakliškių seniūnijos seniūną, jam nesant, tvarkyti seniūnijos raštvedybą ir archyvą.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Bendroji veiklos sritis – dokumentų valdymas, viešasis administravimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, susijusius su viešuoju administravimu, viešųjų paslaugų teikimu, vietos savivalda, darbo teise, administracine teise, gyvenamosios vietos deklaravimu, vaiko teisių apsauga, socialine parama, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
6.3. mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis;
6.4. turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo Stakliškių seniūnijos seniūno funkcijas jam nesant;
7.2. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;
7.3. registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;
7.4. dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
7.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;
7.6. dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;
7.7. dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;
7.8. dalyvauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;
7.9. dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą ir darbą su socialinės rizikos šeimomis;
7.10. renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai;
7.11. dalyvauja organizuojant Respubliko Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;
7.12. dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
7.13. dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;
7.14. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;
7.15. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;
7.16. dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;
7.17. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
7.18. Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja leidimų laidoti išdavimą;
7.19. pagal kompetenciją tiria Seniūnijai adresuotus prašymus, skundus, informaciją;
7.20. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.21. pagal kompetenciją tvarko Seniūnijos informaciją ir duomenis Savivaldybės interneto svetainėje;
7.22. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaujantis LR teisės aktais;
7.23. pagal kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
7.24. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Stakliškių seniūnijos seniūnui.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį) 

Adresas: Laisvės aikštė 12, 59126 Prienai
Telefonas: 8 319 61107
El. paštas: vytaute.draugelyte@prienai.lt

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai