Prienų r. savivaldybės administracija skelbia konkursą Buhalterijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms

0
264

Skelbimo nr.: 67422
Skelbimo data: 2020-11-05

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Prienų rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Prienų rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Buhalterijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Pareiginės algos koeficientas: 6.51

Prienų rajono savivaldybės administracija yra Prienų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, į. k 288742590, adresas Laisvės a. 12, Prienų m., Prienų r. sav.

PATVIRTINTA
Prienų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. liepos 31 d.
įsakymu Nr. A2-159

BUHALTERIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Buhalterijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – B.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne mažesnį, kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą;
3.3. mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis, apibendrinti informaciją biudžeto išlaidų sąmatų sudarymui.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. išduoda mėnesinius ir vienkartinius nemokamo pavėžėjimo bilietus mokykloms;
4.2. sudaro programų sąmatas ir apskaito sporto, jaunimo, asociacijų, aplinkos apsaugos ir kitų programų priemonėms iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto ir kitų šaltinių pavedimų vykdymui skirtas lėšas;
4.3. priima projektuose dalyvaujančių įstaigų ir organizacijų ataskaitas ;
4.4. sudaro jų suvestines ir atsiskaityto finansuojančioms organizacijoms;
4.5. sudaro programos sąmatas ir apskaito gautas lėšas pagal programų projektus Švietimo skyriaus veiklai vykdyti; atsiskaito finansuojančioms organizacijoms;
4.6. tvarko nemokamai gaunamos mokyklinės dokumentacijos apskaitą;
4.7. dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijose;
4.8. tvarko seniūnijų kasinių išlaidų apskaitą, rengia seniūnijų išlaidų sąmatas ir įvykdymo ataskaitas;
4.9 veda Savivaldybės administracijos tarpusavio operacijų informaciją, kuri yra derinama su kitais viešojo sektoriaus subjektais, finansinių ataskaitų rinkinio, eliminavimo informacijos duomenis į VSAKI sistemą;
4.10. daro Pinigų srautų ataskaitą;
4.11. priima Savivaldybės tarybos narių ataskaitas apie su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusių lėšų panaudojimą;
4.12. apskaito vietinių rinkliavų pajamas;
4.13. rengia Savivaldybės iždo pajamų ataskaitas;
4.14. formuoja ir ruošia archyvui bylas kiek tai susiję su pavestu darbu;
4.15. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, pavaduoja Buhalterijos skyriaus vyriausiąjį specialistą;
4.16. pagal kompetenciją tvarko Skyriaus informaciją ir duomenis Savivaldybės interneto svetainėje;
4.17. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra pavaldus Skyriaus vedėjui.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
4. Užpildytą pretendento anketą pagal LR Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 496.
5. Privačių interesų deklaraciją (informacija ir forma pateikta interneto svetainėje www.vtek.lt).

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento ir Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėse dienos (iki 2020 m. lapkričio 19 d. įskaitytinai). Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo sprendimą priima sprendimą skelbti konkursą priėmęs asmuo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Laisvės aikštė 12, 59126 Prienai
Telefonas: 8 319 61107
El. paštas: vytaute.draugelyte@prienai.lt

Prienų r. savivaldybės informacija

 

Komentarai

komentarai