Prienų r. savivaldybė terminuotam darbui ieško viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus

0
546

Prienų r. savivaldybė terminuotam darbui ieško viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus, atlyginimo dydis 1450 Eur (neatskaičius mokesčių).

Pretendentas turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:

mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

atitikti šiuos patirties ir išsilavinimo reikalavimus:

turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

turėti biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

Pretendentas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinęs su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos (padalinio, filialo) funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos (padalinio, filialo) darbą.

Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse, teikia šiuos dokumentus:

prašymą dalyvauti konkurse;

gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį (-ius), elektroninio pašto adresą (-us), išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą: dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt.);

asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;

privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;

kitų dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Dokumentai priimami paštu adresu: Prienų m., Laisvės a. 12, arba elektroniniu paštu vytaute.draugelyte@prienai.lt

Išsamesnė informacija tel. (8 319) 61 107.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai